Gemeente geeft vergunning afschieten huismussen

Weten jullie ons bericht nog, dat de gemeente Zuid-Holland een vergunning heeft afgegeven voor het afschieten van huismussen met een luchtbuks?

tuinder

We hebben inmiddels een bezwaarschrift geschreven, en bericht gehad dat het goed ontvangen is. Nu wachten we op de uitspraak daarop.

Daarnaast hebben we Stichting Dierbewustleven geholpen met óók een bezwaarschrift te schrijven, daar wachten we ook op de uitslag van. Dit versterkt de zaak zeer zeker, als meerdere bezwaarschriften binnenkomen gaat de kans om te winnen flink omhoog.

En als kers op de taart gaat de Partij voor de Dieren Zuid-Holland Schriftelijke Kamervragen stellen hierover. Ze vroegen ons hun vragen door te lezen en aan te vullen. Dat deden wij natuurlijk heel graag. We wachten op de antwoorden hierop.

We blijven jullie op de hoogte houden!

Bezwaarschrift afschieten 001
Bezwaarschrift afschieten 002
Bezwaarschrift afschieten 003
Bezwaarschrift afschieten 004

Tekst bezwaarschrift;

logo groen

Stichting De Mussen Toevlucht

Rozenstraat 186

1016 PA Amsterdam

info@stichtingdemussentoevlucht.nl

06-36308058

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westland

t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften

Postbus 150

2670 AD Naaldwijk

Instantie

College van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften

Verzenddatum besluit

20-06-2016

Besluit publicatie

29-06-2016

Zaaknummer

00451958

Inhoudsindicatie

Beschikking Flora -en faunawet, Poeldijkseweg 5 te Wateringen

BEZWAARSCHRIFT

Geacht College,

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw besluit van 29-06-2016, zaaknummer 00451958, waarbij u een ontheffing verleent voor het doden van huismussen met een luchtdrukwapen. Ik kan mij niet verenigen met uw besluit, omdat;

  1. Juridisch kader

Paragraaf 2. Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving

Ingevolge artikel 9 van de Flora- en faunawet (Ffw) is het verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Ingevolge artikel 10 van de Flora- en faunawet (Ffw) is het verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.

Krachtens artikel 75, eerste lid, van de Ffw kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, voor zover niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, vrijstelling worden verleend van de bij of krachtens de artikelen 8 tot en met 18 bepaalde verboden. Ingevolge het vijfde lid worden – voor zover hier van belang – vrijstellingen en ontheffingen slechts verleend indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Er kan geen ontheffing worden verleend als er afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. De ontheffing is verleend voor de periode die samenvalt met het broedseizoen. Dus dit brengt het voortbestaan van de soort in gevaar. De ouders gaan op zoek naar voedsel voor de jongen en worden dan gedood, waardoor het legsel sterft, dit brengt de continuïteit van de kolonie in ernstig gevaar. Er dient eerst ecologisch onderzoek te worden gedaan naar de hoeveelheid huismussenkolonies die binnen vliegafstand van de kwekerij hun voedsel zoeken. De aantallen kolonies en de grootte van de aanwezige huismuspopulatie dient te worden vastgesteld, alvorens er een beslissing gemaakt kan worden of deze ontheffing geen schade toebrengt aan de lokale mussenpopulatie. Deze informatie is onontbeerlijk voor het beantwoorden van de vraag of er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Onzes inziens ontbreekt deze informatie, wij missen de bevindingen van het ecologisch onderzoek. Zo dient bijvoorbeeld een ecoloog vijfmaal op veldbezoek te gaan om juiste bevindingen te verkrijgen.

Op grond van artikel 1, onder i, van de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de Habitatrichtlijn) wordt in deze richtlijn verstaan onder staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op de betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte van de populaties van die soort op het in artikel 2 bedoelde grondgebied. De staat van instandhouding wordt als gunstig beschouwd wanneer uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden.

Heeft de gemeente het effect van de som van de invloeden die op de betrokken soort inwerken vastgesteld? Zijn deze populatiedynamische gegevens vastgesteld? Zo nee, dan dienen deze eerst te worden vastgesteld.

  1. Andere bevredigende oplossing

Op grond van artikel 2 van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (de Vogelrichtlijn) nemen de lidstaten alle nodige maatregelen om de populatie van de in artikel 1 bedoelde soorten op een niveau te houden of te brengen dat met name beantwoordt aan de ecologische, wetenschappelijke en culturele eisen, waarbij zij tevens rekening houden met economische en recreatieve eisen. Ingevolge artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vogelrichtlijn mogen de lidstaten, indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat, om onderstaande redenen afwijken van de artikelen 5, 6, 7 en 8: in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid, in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren en ter bescherming van flora en fauna.

Deze ontheffing kan alleen worden verleend indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De mussen vliegen via bekende aanvliegroutes, namelijk door de dakramen die bij warm weer openstaan. Het ligt in de rede dat er dus een andere bevredigende oplossing bestaat. Bijvoorbeeld een fijnmazig net of fijnmazig gaas spannen voor de dakramen, of het buiten bijvoederen van de foeragerende huismussen. De puntpaprika is geen voedzame voedselbron voor de huismus, deze wordt alleen gegeten indien er voedselstress bestaat. Dus een andere bevredigende oplossing bestaat uit het aanbieden van een alternatieve voedselbron (zaadvoer) op die warme dagen dat de ramen openstaan.

  1. Termijn

Voorts komt het ons als zeer onredelijk voor dat de ontheffing is verleend voor de periode van drie maanden vóórafgaand aan de publicatie van deze ontheffing, en vier maanden vóór het verstrijken van de bezwaartermijn. Op deze manier kan de huismuspopulatie al vernietigd zijn nog voordat er kennis van de ontheffing kan worden genomen, of hiertegen een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Ik verzoek u daarom dit bezwaar gegrond te verklaren en te beslissen dat de ontheffing wordt ingetrokken.

Hoogachtend,

Jennifer Hagens

Stichting De Mussen Toevlucht

Rozenstraat 186

1016 PA Amsterdam

info@stichtingdemussentoevlucht.nl

06-36308058

Schriftelijke Kamervragen;

We kregen bericht van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland dat ze Schriftelijke Kamervragen zouden gaan stellen over de kwestie. En of wij hun vragen wilden nalezen en aanvullen. Dat wilden we natuurlijk heel graag!

“De Zuid-Hollandse Partij van de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat een puntpaprikakweker in Wateringen de huismussen in zijn kas mag afschieten. De kweker kreeg onlangs een vergunning daarvoor veleend van de Provincie Zuid-Holland. De mussen zouden schade aanrichten aan de paprika’s door ervan te eten. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de vergunning onmiddellijk intrekt. “Deze vogelsoort staat nota bene op de lijst van bedreigde diersoorten”, aldus de PvdD.
Ook vraagt de PvdD zich af of er eerst wel ‘niet-dodelijke’ maatregelen uitgeprobeerd zijn om de mussen uit de kas te weren, zoals een huismussenalarm, luchtgordijnen of het afdekken van de paprika’s. Daarnaast vermoedt de provincie dat de gemeente geen onderzoek naar de aanwezigheid en omvang van mussenkolonies heeft uitgevoerd, terwijl dat wel verplicht is. Ook de kweker zelf heeft niet juist gehandeld, vermoedt de PvdD. Fractievoorzitter Carla van Viegen: “We hebben vernomen dat de kweker de mussen juist de kas in lokt met voedsel. En als de mussen in de kas zitten, sluit hij de ramen en kunnen de vogels er niet meer uit. Dan wordt de schade uitgelokt. We willen weten of dit waar is. Bovendien is het schieten met een luchtdrukgeweer in een glazen kas bijna onmogelijk zonder andere schade te veroorzaken. Vanwege al deze tekortkomingen en bezwaren wil de Partij voor de Dieren dan ook dat de provincie de vergunning met onmiddellijke ingang intrekt.”

http://www.hethelewestland.nl/…/pvdd_trek_vergunning_afsc…/…

https://zuidholland.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-ontheffing-doden-huismussen

Gemeente geeft toestemming voor het afschieten van huismussen;

tuinder

Er is met SPOED een WETSWIJZING NODIG of HANDHAVING

Er zijn teveel mazen in het net van de Flora- en Faunawet, teveel bedrijven komen weg met doelbewust huismussen verjagen en hun leefomgeving afnemen, dit terwijl de huismus een BESCHERMDE DIERSOORT is.
Aanstaande donderdag hebben wij een gesprek met de gemeente over HANDHAVING DIERENWELZIJN

Gemeente geeft toestemming voor het afschieten van huismussen; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-3749.html

Wij maken uiteraard bezwaar tegen dit besluit! En we houden jullie uiteraard op de hoogte!

Het is toch te zot voor woorden!

Paprikatuinder weigert brutale mussen af te schieten
MAAR HEEFT GEEN ANDERE OPTIE DOOR FOUT IN WETGEVING

http://www.ad.nl/den-haag/paprikatuinder-weigert-brutale-mussen-af-te-schieten~ae520cb9/

http://www.sierteeltnet.nl/bloemen-planten/nieuws/teler-schiet-mussen-niet-af/

http://www.ad.nl/…/paprikatuinder-weigert-brutale-mussen-a…/http://www.sierteeltnet.nl/…/n…/teler-schiet-mussen-niet-af/”http://www.rtlnieuws.nl/…/paprikakweker-moet-stoppen-met-af…