Jaarverslag 2022

Inhoud:

 • Inleiding
 • Missie
 • Doelstellingen
 • Beleidsplan
 • Interne organisatie
 • Reddingsacties
 • Activiteiten/projecten
 • Nieuwe wet voor stichtingen
 • Internationale Award
 • Overige
 • Financieel beleid
 • Externe contacten
 • Conclusie

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2021 van Stichting De Mussen Toevlucht te Amsterdam.

Stichting De Mussen Toevlucht is door onze Jennifer Hagens in het leven geroepen om het voortbestaan van de huismus (Passer Domesticus) te ondersteunen in Nederland. De huismus is een met uitsterven bedreigde soort. In Nederland is de huismussenpopulatie sinds de jaren ’90 meer dan gehalveerd en in de stad Amsterdam is de terugloop zelfs 90%. Dit komt voornamelijk door een tekort aan voedsel door het verwijderen van natuurlijke voedselbronnen door de mens, en het slopen van schuilplekken en nestgelegenheid, en toename van predatie, voornamelijk door onze huiskatten. Sinds 2004 staat de huismus op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten en wordt beschermd door de Natuurwet.

Dit jaarverslag is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting De Mussen Toevlucht en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen wij het beleid van de komende jaren verder vorm zullen geven. Het verslag omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten, en het geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

Amsterdam, 7 maart 2023

Het bestuur van Stichting De Mussen Toevlucht:

Jennifer Hagens Oprichter/Voorzitter

Elisa Louwe Secretaris

Lisa van Rijn Penningmeester

“De manier waarop een land met zijn dieren omgaat is een graadmeter voor het beschavingsniveau ervan.” Mahatma Gandhi

Missie

Wij zijn Stichting De Mussen Toevlucht, een non-profit veldorganisatie met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) die compleet uit vrijwilligers bestaat die de Huismus (Passer Domesticus), een Bedreigde Diersoort beschermt, redt en ondersteunt door geheel Nederland. Ook zetten we een landelijk netwerk op van samenwerkende Huismussen-habitats. Deze bouwen we vanaf de grond op en onderhouden ze zodat uitvliegende juvenilen nieuwe kolonies kunnen stichten daar. We redden tevens individuele huismussen, redden en beschermen separate mussenkolonies en zetten ons in voor het behoud van mussenhabitats want zonder habitat kan geen huismus overleven. Daarmee geven we de Huismus een betere toekomst, en beschermen we haar tegen uitsterven.

Door onze acute noodhulp aan verschillende huismuskolonies in geheel Nederland hebben we al 19 separate kolonies weten te redden en te behoeden voor ondergang. Deze kolonies variëren van 40 mussen tot 400 mussen per kolonie, een doorslaand succes.

Doelstellingen

Doelstellingen van de stichting zijn;

We beschermen de huismus door het verlenen van acute noodhulp, het redden van één huismus of hele kolonies, het vergroten en in balans houden van biodiversiteit, het handhaven van welzijn, het doen van onderzoek, en het beïnvloeden van de samenleving, gemeente en politiek. We redden mussen in nood door vernietiging van hun wettelijk beschermde nesten of habitat tegen te houden, want huismussen zijn nesttrouw en blijven altijd op dezelfde plek dus als die gesloopt worden zijn de mussen kansloos en is de hele kolonie verloren. Met projecten en voorlichting laten wij zien hoe de huismussen onder de hoede van mensen zouden moeten leven conform hun natuurlijke aard, ook in de grootste en drukste steden van Nederland. Wij zijn tevens onderdeel van W.G.U.S. Working Group Urban Sparrows, (een wereldwijd netwerk van wetenschappers en onderzoekers dat zich bezighoudt met onderzoek naar stadsmussen), SOVON Vogelonderzoek Nederland en MUS (Meetnet Urbane Soorten). Stichting De Mussen Toevlucht heeft als uiteindelijk doel de huismus van de Rode Lijst van Bedreigde Dieren af te halen en eraf te laten blijven, en dat mens in zijn samenleving duurzame invulling geeft aan het dierenwelzijn van wilde dieren in hun habitat. We streven naar een ecologisch evenwicht, waarbij de mens in balans is met de natuur, de dieren en het milieu. Dit past ook in het klimaatbeleid om de aarde weer af te laten koelen en de klimaatcrisis te bestrijden. Wij dragen ons steentje bij.

Beleidsplan

 1. Een meldpunt zijn voor huismussen in acute nood en dan directe hulp verlenen en het beschermen van die mussen in levensgevaar door vernietiging van hun nesten of habitat. Tussen de vernietiger en de mussen inspringen en de vernietiging tegenhouden want mussen zijn nesttrouw en kunnen niet gewoon even een nieuw nest/habitat zoeken. Bij vernietiging van deze gaat de hele kolonie verloren. Daarom zijn beide wettelijk en jaarrond beschermd maar desondanks worden veel nesten/habitat rücksichtslos vernietigd. Bij direct gevaar grijpen we meteen in en voorkomen we de sloop van hun slaap-, nest- of broedplek. Bij indirect gevaar gaan we in gesprek met de woningbouwvereniging, makelaar, architect of hovenier. Wij leggen de wettelijk bepaalde omgangsvormen inzake de huismus uit en dat een ecologisch werkprotocol gemaakt dient te worden daar zij anders in overtreding van de Natuurwet zijn. Door onze acute noodhulp aan verschillende huismussenkolonies in Nederland hebben we in ons bestaan al 19 separate kolonies weten te redden en te behoeden voor ondergang. Deze kolonies variëren van 40 mussen tot 400 mussen per kolonie! EEN DOORSLAAND SUCCES! We zijn eigenlijk de 144 voor huismussen.
 1. We bemiddelen bij conflicten waarbij mussen betrokken zijn, we waarborgen de bescherming van de huismussen, dragen alternatieven aan en zorgen voor een goede afloop zodat geen huismuskolonie meer verloren gaat. De nieuwe Natuurwet wordt nog niet door iedereen toegepast. Wij leggen de wet uit en zien erop toe dat deze ook nageleefd wordt. Wij letten op woningcorporaties wanneer zij werkzaamheden verrichten zodat bestaand groen niet meer rücksichtslos verwijderd wordt, maar er eerst compenserende maatregelen getroffen zijn en de huismus het debacle overleeft. Ook geven we voorlichting aan hoveniers en makelaars over de nieuwe Natuurwet die op 1-1-2017 is ingegaan en die de Flora- en Faunawet vervangt.
 1. Politieke invloed uitoefenen door samen te werken met verschillende politieke partijen, gemeente Amsterdam en het Ministerie. SDMT probeert invloed uit te oefenen op bestuur en ambtenaren van het stadsdeel en de Gemeente Amsterdam om te zorgen voor meer en beter openbaar groen en huismus-habitats. We werken samen met dienst Stadsecologie Amsterdam. We helpen bij het schrijven van moties ter bescherming van de huismus en verstrekken informatie aan verscheidene politieke partijen. Zo hebben we o.a. geadviseerd bij de motie van De Partij voor de Dieren genaamd ‘Bouwen aan een bio-diverse stad’ dat ervoor pleit om in de bouw zo goed mogelijk rekening te houden met in het wild levende dieren. En, last but not least, mochten we het nieuwe beleid aanvullen van Gemeente Amsterdam, die als eerste in Nederland dierenwelzijn op zijn agenda zet, namelijk in de nieuwe Dieren Welzijn Agenda.
 1. Tevens zetten wij een netwerk op van samenwerkende biotopen in geheel Nederland, aangezien het een landelijk probleem is. We hebben inmiddels succesvol een vierde opgestart. Vele biotopen en tuinen samen maken een groot verschil. En grote habitats maken het verschil tussen uitsterven of weer gezonde aantallen van de mussenpopulatie.
 1. Wij creëren bewustwording bij de Nederlandse bevolking door middel van flyers uitdelen, informatiedagen te houden, stands bij Natuur- en Milieumarkten en Ecodagen te hebben, en gesprekken te voeren op straat. Het valt ons iedere keer op dat praktisch geen mens zich bewust is van het huismussenleed en dat er positief gereageerd wordt op wat men zelf kan doen om ze te helpen.
 1. We werken samen met dierenrechtenorganisaties o.a. Vogelwerkgroep Amsterdam, Vogelbescherming Nederland, stadsecoloog Gert de Jong, Gemeente Amsterdam, Stop Dierenleed Nederland, Stichting Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam. Stichting Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam treft regelmatig mussenpopulaties in gevaar aan waarbij zij dan onze hulp inroepen. We werken samen met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP omdat het huismussenprobleem ook op politiek niveau aangepakt dient te worden. Inmiddels zijn er tweemaal Schriftelijke Kamervragen over de huismussen gesteld door de Partij voor de Dieren en hebben zij hierop ook antwoord gekregen. Ook hebben zij recentelijk een motie ingediend, na gesprekken met ons over ‘Bouwen aan een bio-diverse stad’. We werken ook samen met het Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Handhaving Dier, Natuur & Handhavingsregie, op handhaving van de Flora- en Fauna. Ook werden wij uitgenodigd door gemeente Amsterdam om mee te helpen aan het schrijven van de Agenda Dierenwelzijn 2016-2018 en Handhaving Dierenwelzijn. Ondanks dat politieke molens traag werken, bieden zij wel de enige zekerheid op structurele verandering. De wetten dienen gewijzigd te worden in het voordeel van de huismus, en niet in het voordeel van de mens wat het nu altijd helaas nog is. We organiseren ieder jaar gezamenlijk de Vredesdienst voor Dieren met Dominee/dichter Hans Bouma. Wij geloven sterk in samenwerking. Er kan dan met grote sprongen vooruitgegaan worden.
 1. We hebben onze eerste, originele huismussenhabitat met gigantisch grote huismuskolonie opgestart in 2011. En met succes! We hebben inmiddels de veruit grootste mussenkolonie van Amsterdam e.o., officieel geteld door Dienst Ruimtelijke Ordening. We hebben zeker 220 huismussen, zijn inmiddels een Meta-kolonie geworden die voor nieuwe kolonies in de omgeving zorgt. Zo zijn de juvenilen naar het Rozenhofje uitgevlogen en daar gesetteld, maar ze komen wel dagelijks hier eten, drinken en badderen. Na dit klinkende succes hebben we ook een tweede huismussenhabitat opgericht bij Volkstuinpark Nut en Genoegen, en een derde op de Paardenwei op het Haarlemmerplein te Amsterdam. In de originele meta-huismussenkolonie habitat wonen ongeveer 220 mussen, in de tweede kolonie ongeveer 130, in de derde ongeveer 90, en de natuurlijk nieuw ontstane kolonie ongeveer 50 mussen, dat is 490 huismussen die wij onderhouden.
 2. Onderzoek doen naar huismussenproblematiek en daarmee oplossingen vinden en aandragen, o.a. door participatie met W.S.U.S., SOVON en MUS en Gemeente Amsterdam.

Interne organisatie

In het landschap van dierbeschermingsorganisaties is Stichting De Mussen Toevlucht een kleine, enthousiaste, idealistische organisatie. Een team van drie bestuurders werkt vanuit het pand aan de Rozenstraat in Amsterdam aan de bescherming van de huismus, de projecten en activiteiten, daarbij ondersteund door vijf vrijwilligers. Het bestuur is samengesteld uit Jennifer Hagens (Oprichter/Voorzitter) en Elisa Louwe (Secretaris). Elisa van Rijn is de Penningmeester. Zij beheert de financiën van de stichting. Daarnaast helpen vrijwilligers Geert, Fanny en Maarten met het zware werk, zoals de habitat(s) onderhouden, dode bomen/struiken verwijderen, de fysieke uitvoer van verschillende projecten, zakken voer tillen van 25 kilo per stuk, klusjes/reparaties doen aan bijvoorbeeld het grote voederhok of verschillende nestkasten repareren/ophangen. Er is geen groot verloop onder de vrijwilligers, de meeste blijven meerdere jaren totdat hun eigen situatie verandert en zij geen tijd meer hebben.

Activiteiten 2022---------------------------------------------------------------------------------------

We helpen mensen via de telefoon en per mail met mussenvragen of problemen. We zetten ze hier anoniem zodat de antwoorden je misschien al duidelijkheid verschaffen.


Benelux Enterprise Awards 2022

14 september 2022

Benelux Enterprise Awards 2022

Met grote trots verkondigen wij dat de stichting weer een van de winnaars van de Benelux Enterprise Awards 2022 is!

Onze noeste arbeid om de huismus te redden en te beschermen is ook dit jaar niet onopgemerkt gebleven.

Vorig jaar waren we al benoemd tot ‘Beste bedreigde vogelbeschermings organisatie 2021’, en daar zijn we al super trots op.

En dit jaar zijn we zelfs verkozen tot de

Best Endangered Wildlife Welfare Organisation 2022

De trofee kwam in een mooie doos met satijnen doek en is ook echt een prachtige prijs om te zien en te showen. We voelen ons zeer vereerd om weer een internationale erkenning te krijgen!

EU Business News Announce the Winners of the 2022 Benelux Enterprise Awards – EU Business News

Benelux Enterprise Awards – Full Winners Listing 2022

Winners sorted by letter;

Winners List – EU Business News


4 september 2022

Hoe maak je van een mooi idee een goed projectplan?


We kregen een mail dat er vanuit de Vrijwilligers Centrale Amsterdam een leuke en informatieve avond georganiseerd werd voor stichtingen en mensen met een goed idee die in Amsterdam centrum wonen en/of werken. Uiteraard maakten wij hier graag gebruik van.

'Beste Jennifer Hagens,

Woon of werk je in stadsdeel Centrum? Heb je een idee om je buurt gezelliger te maken, groener of om jong en oud met elkaar te verbinden? Of iets anders wat de buurt ten goede komt? Kom dan naar de bijeenkomst Hoe maak je van een mooi idee een goed projectplan? en we gaan je helpen om je idee verder uit te werken en leggen uit hoe je daar geld voor kan aanvragen bij Fonds voor Centrum.

Tijdens de bijeenkomst krijg je handvatten voor het opstellen van een goed projectplan en geven we elkaar tips en feedback over ieders plan. Michel Odjo van Fonds voor Centrum is er om te vertellen hoe een projectaanvraag bij hen eruit moet zien.

We serveren een heerlijke maaltijd om 18.30 uur. Om 19 uur begint het programma.

Wanneer: Donderdag 1 september 2022 van 18.30 tot 21.00 uur

Waar: Rozenstraat 206

Trainers: Simone Timmer (VCA) en Michel Odjo (Fonds voor Centrum)

Kosten: Gratis. Meld je wel even aan'

Post op LinkedIn door Simone Timmer van VCA; (99+) Post | Feed | LinkedIn

-----------------------------------------------------------------------------------------

2 september 2022

EU Business News Announce

the Winners of the 2022 Benelux Enterprise Awards

(and we are one of them!..)

“UNITED KINGDOM, 2022 – EU Business News Magazine have announced the winners of this year’s instalment of the Benelux Awards.

The last two years have been defined by new beginnings and getting back on track, with companies now excelling despite recovering from the considerable impact of the pandemic. With the business landscape back and thriving, companies are capitalising by making up for lost time. New product launches, entering new markets, new marketing, and recruitment drives – regardless of the method, Benelux businesses are setting themselves up for future success.

With all this in mind, we have endeavoured to celebrate those who in 2022 have returned to a growth mindset and are taking business to a whole new level. Awards Coordinator, Gabrielle Ellis took a moment to comment on the success of the winners: “Congratulations to all of our well-deserving award winners who work tirelessly to make the Benelux region the powerhouse it is. I would like to wish you all the very best of luck for the future.”

EU Business News prides itself on the validity of its awards and winners. As such, every one of our winners can be certain that their success is deserved. We carefully evaluate everything from a business’, or individual’s, performance over the past 12 months to ensure that only the most deserving parties walk away with one of our prestigious awards.

To learn more about our award winners and to gain insight into the working practices of the “best of the best”, please visit the EU Business News website (http://business-news.eu) where you can access the winners supplement.”

EU Business News Announce the Winners of the 2022 Benelux Enterprise Awards – EU Business News

Benelux Enterprise Awards – Full Winners Listing 2022

Winners sorted by letter;

Winners List – EU Business News

-----------------------------------------------------------------------------------------

20 augustus 2022

EU Business News Announce

the Winners of the 2022 Benelux Enterprise Awards

(and we are one of them!..)

"UNITED KINGDOM, 2022 – EU Business News Magazine have announced the winners of this year’s instalment of the Benelux Awards.

The last two years have been defined by new beginnings and getting back on track, with companies now excelling despite recovering from the considerable impact of the pandemic. With the business landscape back and thriving, companies are capitalising by making up for lost time. New product launches, entering new markets, new marketing, and recruitment drives – regardless of the method, Benelux businesses are setting themselves up for future success.

With all this in mind, we have endeavoured to celebrate those who in 2022 have returned to a growth mindset and are taking business to a whole new level. Awards Coordinator, Gabrielle Ellis took a moment to comment on the success of the winners: “Congratulations to all of our well-deserving award winners who work tirelessly to make the Benelux region the powerhouse it is. I would like to wish you all the very best of luck for the future.”

EU Business News prides itself on the validity of its awards and winners. As such, every one of our winners can be certain that their success is deserved. We carefully evaluate everything from a business’, or individual’s, performance over the past 12 months to ensure that only the most deserving parties walk away with one of our prestigious awards.

To learn more about our award winners and to gain insight into the working practices of the “best of the best”, please visit the EU Business News website (http://business-news.eu) where you can access the winners supplement."

EU Business News Announce the Winners of the 2022 Benelux Enterprise Awards - EU Business News

Benelux Enterprise Awards - Full Winners Listing 2022

Winners sorted by letter;

Benelux Enterprise Awards - Winners List (2022) - EU Business News

-----------------------------------------------------------------------------------------

9 augustus 2022 We werken ook met psychisch kwetsbare vrijwilligers

We werken ook met psychisch kwetsbare vrijwilligers


Wij als stichting geloven in een inclusieve maatschappij, waar zowel mensen onderling als (wilde) dieren samenleven in harmonie en met respect voor de natuur. We werken met een fijn team van vijf vrijwilligers in de huismushabitat en hebben hieronder ook psychisch kwetsbare mensen onder de waakzame begeleiding van Jennifer en in samenwerking met hun toezichthouders en Stichting Bloem.

Mensen met mentale gezondheidsklachten zoals bijvoorbeeld borderline, autisme, bipolaire stoornis, PTSS, of depressie zijn hier allemaal welkom en gewaardeerd. Mensen met een burn-out kunnen hier weer rustig herstellen en langzaam kracht opbouwen. We helpen deze kwetsbare mensen door hen vaardigheden aan te leren, in een team te werken, en om hun plek in de samenleving te (her)vinden of te voorkomen dat zij aan de zijlijn komen te staan. Het werken in het groen en het getjilp en gekke capriolen van de mussen zijn rustgevend en genezend voor lichaam en geest. Ook zorgen we voor een veilige werkomgeving, er wordt altijd goed op de interactie gelet zodat vrouwen hier veilig werken.

Op deze manier doen we niet alleen iets goeds voor kwetsbare dieren, maar ook voor de mensen, twee vliegen in één klap kun je zeggen.

Stichting Bloem is een traject voor mannen en vrouwen in Amsterdam

die verder willen, als ze al een tijdje geen betaald werk gedaan meer gedaan hebben en toch weer aan de slag willen. Mensen met een uitkering van de gemeente Amsterdam of van het UWV komen wellicht in aanmerking voor een BLOEM! traject en dan via hen bij bijvoorbeeld ons.

Hulp bij werkervaringstrajecten voor Amsterdammers (bloemtrajecten.nl)

folder-bloemtrajecten-folder-website.pdf (usercontent.one)

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

15 juni 2022 Jonge mus gevonden?

JONGE MUS GEVONDEN?

Wat moet je nu doen?

Je hoeft niet altijd in te grijpen, soms is ze gewooon met rust laten juist beter. We laten hier met foto's zien wanneer je wat moet doen en vooral ook wat niet, lees het daarom zorgvuldig door.

Als eerste even wat achtergrondinformatie; het is normaal dat jonge vogels hun nest verlaten als ze nog niet (goed) kunnen vliegen. Ze passen er niet meer in en leven een paar dagen in een boom of op de grond tot ze wel kunnen vliegen. In deze periode zijn de ouders in de buurt, voeren ze nog en leren de jongkies zelfstandig worden. Menselijke aanwezigheid geeft dan alleen maar stress. Hou in deze dagen wel aub je kat binnen of zorg dat hij niet bij de jonkies kan komen.

Wanneer moet je juist wel helpen?

1. Als een musje gewond is, je ziet een hangend vleugeltje, een slepend pootje, bloed op de veertjes, of is gebeten door een kat. Ga in dat geval direct naar een dierenarts want de tanden en klauwen van katten hebben vergif in zich voor prooidieren en binnen 24 uur overlijden gewonde vogels aan de beet als ze niet geholpen zijn. 2. Ook als je een nest ziet waar geen ouder meer gaat voeren, omdat ze waarschijnlijk beide dood zijn. Let wel op dat er inderdaad echt geen ouders meer zijn. Je kan ouders helpen door vlakbij een bakje water en een bakje levende meelwormen neer te zetten zodat ze niet totaal uitgeput raken. 3. Een vogeljong met vliegen om zich heen. Die is gewond en heeft een dierenarts nodig. 4. Vogels die tegen een raam gevlogen zijn. Leg ze in een doosje in het donker. Als ze binnen een uur niet weer helemaal gezond zijn er mee naar een dierenarts gaan.

Wanneer moet je juist niet helpen?

1. Het musje heeft al veren.
2. En kan zich voortbewegen (springend, hippend, lopend, half vliegend).
3. Het musje ziet er goed gevoed uit, als een rond bolletje of in ieder geval dikker dan de ouders.
4. De ouders zitten in de buurt.
5. De vogel bevindt zich op een veilige plek (geen drukke weg, geen roofdieren op de loer).

EEN JONGE MUS IN PROBLEMEN DIENT ALTIJD METEEN NAAR DE DIERENAMBULANCE, VOGELOPVANG OF DIERENARTS TE GAAN

ZELF HOUDEN, OPVOEDEN, BETER MAKEN IS VERBODEN EN VAAK DODELIJK

==================================================

1. Zonder verenpak. Zo ziet een jonge mus eruit die uit het nest is gevallen of is geroofd door een roofvogel. Deze hebben ALTIJD DIRECT hulp nodig.

  musbabe
  musbabe2

  ZONDER VERENPAK:

  1.Is uit het nest gevallen en dient meteen teruggezet te worden. Wees niet bang dat vogels het jong dan afstoten omdat het naar mens ruikt. Vogels hebben wel reuk maar niet zo sterk dat ze dat ruiken. Zie je het nest en komen de ouders er nog? Zet het jong dan voorzichtig maar snel terug. De ouders zullen het jong gewoon verzorgen.

  2. Is het nest onvindbaar/onbereikbaar, wikkel het vogeltje dan meteen in een warme trui/doek omdat hij zichzelf niet warm kan houden, doe hem in een doosje en bel het Dierenambulance landelijk nummer: 0900-0245, of breng de vogel direct naar de dichtstbijzijnde dierenarts of Vogelopvang (deze nemen allemaal gratis het musje op).

  Geef het GEEN ETEN of WATER. Daarmee doe je alleen maar kwaad en kan het mussenjong er zelfs aan overlijden ondanks je goede bedoelingen. Hou het ook NIET zelf, dat is verboden.

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  2. Zo ziet een jonge mus eruit die uit het nest is gevallen of is geroofd door een roofvogel. Deze hebben ALTIJD DIRECT hulp nodig zoals hierboven aangegeven voor kale mus.

  BEETJE KAAL EN WAT DONSVEERTJES

  1.Is uit het nest gevallen en dient meteen terug gezet te worden.

  2. Is het nest onvindbaar/onbereikbaar, wikkel het vogeltje dan meteen in een warme trui/doek, omdat hij zichzelf niet warm kan houden, doe hem in een doosje en bel het Dierenambulance landelijk nummer: 0900-0245, of breng de vogel direct naar de dichtstbijzijnde dierenarts of Vogelopvang.

  Hou het NIET zelf, dat is verboden en als je geen ervaring hebt met mussenjongen zal het vogeltje vrijwel altijd sterven, ondanks je goede bedoelingen.

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  2. Zo ziet een jonge mus met veren eruit die uit het nest is gevallen of is geroofd door een roofvogel. Deze hebben NIET DIRECT hulp nodig.

  musbabe3

  MET VERENPAK;

  Kijk dan naar het volgende;

  Kan het op zijn pootjes staan? Zo nee; handel dan hetzelfde als hierboven. Zo ja; volg dan onderstaande;

  1.Is het gewond? Doe hem voorzichtig in een doosje en bel het Dierenambulance landelijk nummer: 0900-0245, of beter breng de vogel direct naar een dierenarts. Beide is gratis.

  2.Is het niet gewond? Zit het op de grond een beetje te fladderen met zijn vleugeltjes maar vliegt niet weg? Kijk dan een tijdje van een afstand of de ouders het eten komen geven, zo ja, doe dan verder niets; het vogeltje leert gewoon vliegen en dat kan een paar dagen duren.

  3.Is het niet gewond, maar beweegt het nauwelijks, fladdert het niet of komen de ouders niet, dan is het toch ergens gewond of ziek. Doe hem dan voorzichtig in een doosje en bel de Dierenambulance of beter breng de vogel direct naar een dierenarts. Beide is gratis.

  ———————————————————————————------

  3. Zo ziet een musje eruit die al kan leren vliegen. Hij kan al op zijn pootjes staan en zit goed in de veren en is lekker dik en rond. Hij beweegt zijn vleugeltjes heel snel.

  MET VERENPAK, BEWEGEND JONG, BEWEEGT DE VLEUGELTJES SNEL MAAR VLIEGT NOG NIET (GOED)

  Kan het op zijn pootjes staan? Zo ja; kijk dan naar het volgende;

  1.Is het gewond? Doe hem voorzichtig in een doosje en bel het Dierenambulance landelijk nummer: 0900-0245, of breng de vogel direct naar een dierenarts. Beide is gratis.

  2.Is het niet gewond? Zit het op de grond een beetje te fladderen met zijn vleugeltjes maar vliegt niet weg? Kijk dan een tijdje van een afstand of de ouders het eten komen geven, doe dan verder niets; het vogeltje leert gewoon vliegen.

  3.Is het niet gewond, maar het beweegt nauwelijks, fladdert niet of de ouders komen niet, dan is het toch gewond. Doe hem dan voorzichtig in een doosje en bel de Dierenambulance of beter breng de vogel direct naar een dierenarts. Beide is gratis.

  ————————————————————————————--

  MUSJE GEVONDEN

  MUSJE GEVONDEN

  Goedbedoelende mensen hadden Stichting De Mussen Toevlucht gebeld dat ze een baby-musje hadden gevonden. Ze hadden het opgepakt en in een doosje gedaan.
  Wij gingen direct naar ze toe, en na een korte check-up, zagen we dat het musje niet gewond was of uit het nest gevallen.

  Dit musje was gewoon aan het leren vliegen.

  Wij hebben direct het musje teruggebracht naar de vindplaats en neergezet tussen het groen. Het musje liep uit het gras naar onze Jennifer en besloot even bij haar te zitten, tussen haar voeten, omdat zij altijd een magnetische aantrekking heeft op dieren. Het riep steeds de ouders die ook meteen antwoordden. Jennifer zette het musje wéér terug in het groen en de ouders kwamen direct de kleine voeren. Het musje was gewoon aan het leren vliegen.

  WAT IS DE LES???

  PAK NIET TE SNEL JONGE MUSJES OP

  KIJK EERST VAN EEN AFSTAND, OM DE SITUATIE GOED IN TE SCHATTEN

  ALS ZE MET VOL VERENKLEED ZIJN, ZELF STAAN EN SNEL DE VLEUGELTJES BEWEGEN DAN LEREN ZE GEWOON VLIEGEN

  LAAT ZE DAN AUB GEWOON MET RUST

  HARTELIJK DANK

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  10 mei 2022 En we gaan weer vrolijk verder in de huismushabitat

  Vandaag gaan we in de donkere moeilijke hoek twee volwassen, grote struiken plante. De gaten moeten heel diep en groot zijn en daarna gedeeltelijk gevuld worden met grondverbeteraar en water. Het uit de kuip krijgen en tillen van de struik wordt ook lekker zwaar. 

  Gelukkig hebben we twee stoere, sterke mannen die dat klusje makkelijk kunnen klaren. :-)

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  21 maart 2022 Wettelijk verplichte UBO registratie

  Wettelijk verplichte UBO registratie

  Vandaag hebben we de wettelijk verplichte UBO registratie gedaan.

  Wat is een UBO?

  Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). De instelling is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen.


  Op 27 maart 2022 moeten organisaties hun UBO’s hebben geregistreerd. Dat betekent dat zij dan hun eigenaren of personen met zeggenschap in het UBO-register moeten hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het UBO-register volgt uit Europese regels. Het register moet financieel-economische criminaliteit voorkomen, zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering. Mensen die het register willen inzien moeten zich eerst registeren.

  Niet op tijd registreren of verkeerde informatie doorgeven is verboden. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst handhaaft op de juistheid en volledigheid van de registraties. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete krijgen. In bijzondere situaties kunnen gevallen overgedragen worden aan het Openbaar Ministerie.

  Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan.

  Denk hierbij aan:

  witwassen;
  corruptie;
  belastingontduiking;
  fraude;
  financiering van terrorisme.

  Transparantie over wie achter juridische entiteiten zit, maakt het mogelijk voor autoriteiten, poortwachters, journalisten en maatschappelijke organisaties om onderzoek te doen. Daarnaast kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen. Ook bevordert beter onderzoek naar bijvoorbeeld fraude een gelijk speelveld voor ondernemers. Tot slot heeft transparantie ook een preventief effect, het verhullen van criminele activiteiten achter juridische entiteiten wordt lastiger.

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  4 april 2022 Even de tegels en paden weer veilig maken

  De wortels van de bomen groeien en duwen de tegels scheef en die moeten dus af en toe weer recht gelegd worden zodat je voet niet blijft hangen aan een punt en je struikelt, of dat ze heel glad worden in de regen, of als het vriest, zodat je ervan afglijdt. Heel gevaarlijk. Of als je met iets in je handen loopt en je ziet het niet. Dat soort ongelukken moeten we voorkomen. Dus hop, even de tegels omhoog, aarde eronder bijwerken, aanstampen en weer terugleggen.


  -----------------------------------------------------------------------------------------

  27 maart 2022 Spint

  Spint niet-chemische behandeling

  Spint komt in Nederland relatief vaak voor en kan het best worden omschreven als een infectie van mijten die zich op de plant nestelt. Doordat de mijten uiterst klein zijn, worden ze vaak pas laat ontdekt op de planten. Doordat spint de voedingsstoffen aan de plant onttrekken en de plant hierdoor zelf minder of zelfs onvoldoende voeding krijgt, is een infectie met spint van negatieve invloed op de gezondheid van je plant of struik. Spintmijten hun aanwezigheid kan schade veroorzaken aan bladeren, bloemen en knoppen. 

  Wanneer deze kleine beestjes zich voeden met uw planten, injecteren ze een gifstof waardoor de bladeren verkleurd, gespikkeld of geel worden. Op het eerste gezicht lijken spintmijten misschien onschuldige plaagdieren, maar hun aanwezigheid kan leiden tot de uiteindelijke dood van de plant of struik.

  Spint is een plaag die vroeger enkel binnen voorkwam in bijvoorbeeld oranjeries, kassen en binnenshuis bij kamerplanten. Door de opwarming van ons klimaat komt spint de laatste jaren ook buiten steeds meer voor. Hoe warmer en droger het is, hoe sneller spintmijten zich ontwikkelen en hoe groter de schade wordt. De spintmijten bevinden zich meestal aan de onderkant van bladeren waar ze plantensappen opzuigen. Als je spint uit de hand laat lopen, dan sterven de planten na verloop van tijd af.

  Bestrijding

  Ga niet chemisch bestrijden, spint is resistent geworden voor bijna alle pesticiden en daarbovenop dood je daarmee wel alle goed planten, struiken, insecten en uiteindelijk vogels.

  Oplossing

  Als je lieveheersbeestjes loslaat in je tuin, bestrijd je een invasie van spintmijten op een snelle, effectieve manier. Veel tuincentra en kwekerijen verkopen deze beestjes die je vrij kunt laten rond je planten. Ga voor een flink aantal: een lieveheersbeestje kan een flinke eetlust hebben, maar je hebt er meer nodig om de klus te klaren. Spintmijten ontwikkelen zich snel en sommige lieveheersbeestjes kunnen doodgaan of wegvliegen. 

  Laat ze vroeg in de morgen of avond los: lieveheersbeestjes zijn geen fan van hitte of brandende zon. Als je ze op het heetst van de dag loslaat, is de kans groot dat ze wegvliegen om te schuilen. Zorg voor een goede timing en vergroot zo de kans dat ze blijven. Benevel je planten: bedek je planten met een laagje vocht. Je moedigt de nuttige beestjes hiermee aan om zich veilig te voelen en te blijven.

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  12 april 2022 Fase twee van de huismushabitat bewerken

  De werkzaamheden in de originele huismushabitat zijn veel omvangrijker en duurder dan gepland. Qua tijd en financien hebben we daarom besloten dit in drie jaar aan te pakken. Fase een was in 2021, het verwijderen van de twee gigantisch grote dode bomen en het plaatsen van twee nieuwe, grote bomen die over het dak moesten worden getild. Nu is fase twee, dat wil zeggen het verwijderen van de dode struiken en hedera hagen en die vervangen door net zulke grote struiken en hedera van 2.5 meter. Het werk gaat dus gestaag door. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  22 januari 2022 Werkzaamheden in de huismushabitat

  De werkzaamheden in de grote, 1e, originele huismushabitat gaan gestaag door. Nog steeds worden dode struiken, bomen en planten verwijderd. En worden de stenen randen weer goed gelegd. Sommige zijn helemaal verdwenen onder de aarde. Ook de grindlaag voor de waterbakjes is zo goed als verdwenen door het intesieve dagelijkse gebruik door zoveel vogels.

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  10 januari 2022 Voederhuisjes met gaas bedekken

  Fanny en ik maken samen gaasomhulsels voor de voederhuizen van de mussen omdat er toch steeds duiven zitten mee te eten en dat is niet de bedoeling. Ze vinden toch altijd weer een weg naar binnen in het omheinde voederhok.

   17 december 2022 Nieuwe website

   Nieuwe website van Dudesquare

   Het is gelukt! De stichting heeft een nieuwe website!

   De oude site bestond al sinds het oprichten van de stichting in 2013 en was zeer verouderd.

   We kregen beveiligingsmeldingen van mijndomein.nl dat de site niet meer te updaten was en zou verdwijnen. Ze gaven ons maar twee weken om het op te lossen. Twee weekjes.

   Dat was meer dan vervelend want de site had zeer veel belangrijke informatie die niet mocht kwijtraken. En ook heel veel afbeeldingen. Deze zouden ook zomaar verdwijnen als de site uit de lucht zou gaan.

   Het gaf ons dus erg veel stress en heel veel extra werk om een hele website over te zetten, een-op-een, naar een heel nieuwe site. We hebben nu een site bij DudeSquare B.V. genomen, zij klonken het vriendelijkst en konden meteen beginnen, we hadden namelijk maar twee weken.

   Het had vele voeten in de aarde, maar na vele uren copy paste en afbeeldingen downloaden is het gelukt, onze nieuwe site is in de lucht. En als je dit leest dan zie je het al.

   Dit is hun site; Goed vindbare websites - DudeSquare

   -----------------------------------------------------------------------------------------

   3 januari 2022 Observatie huismushabitat

   De huismushabitat observeren om te zien wat er allemaal moet gaan gebeuren dit jaar. Welke bomen en struiken er moeten komen en welke als eerste geplant moeten worden.

   Er is zoveel doodgegaan, er is zoveel lege ruimte dat we heel veel zullen moeten planten dit jaar. Misschien wel over twee jaar uitgespreid omdat we er ook de fondsen voor moeten zullen hebben. Bomen en volwassen struiken zijn niet goedkoop. En als we het voederhok gaan aanpakken ook niet. 

   We've got our work cut out for us. Maar dat kunnen wij best. Let maar op, watch this space!