Jaarverslag 2017, 2018, 2019

Stichting De Mussen Toevlucht

Jaarverslag 2017, 2018, 2019

Inhoud:

  • Inleiding

  • Reddingsacties

  • Pers

  • Activiteiten

  • Fakkeldrager Award

  • Bioscoopfilm De Wilde Stad

  • Financieel beleid

  • Externe contacten

  • Conclusie

  • Alle links

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag over de jaren 2017, 2018 en 2019 van Stichting De Mussen Toevlucht te Amsterdam.

Stichting De Mussen Toevlucht is door Jennifer Hagens in het leven geroepen om het voortbestaan van de huismus (Passer Domesticus) te ondersteunen in Nederland. De huismus is een met uitsterven bedreigde soort. In Nederland is de huismussenpopulatie sinds de jaren ’90 meer dan gehalveerd. Dit komt voornamelijk door een tekort aan voedsel, schuilplekken en nestgelegenheid en toename van predatie, voornamelijk door onze huiskat. Sinds 2004 staat de huismus op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten en wordt daarmee beschermd door de Flora- en faunawet.

Dit jaarverslag is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting De Mussen Toevlucht en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen wij het beleid van de komende jaren verder vorm zullen geven. Het verslag omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten, en het geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

Amsterdam, 1 maart 2020

Het bestuur van Stichting De Mussen Toevlucht:

Jennifer Hagens Oprichter/Voorzitter

Lotte Kingma Secretaris

Jeroen Brink Penningmeester

“De manier waarop een land met zijn dieren omgaat is een graadmeter voor het beschavingsniveau ervan.” Mahatma Gandhi

Interne organisatie

In het landschap van dierbeschermingsorganisaties is Stichting De Mussen Toevlucht een jonge, kleine, enthousiaste en idealistische organisatie. Een team van drie bestuurders werkt vanuit het pand aan de Rozenstraat in Amsterdam aan de projecten en activiteiten, daarbij ondersteund door drie tot vijf vrijwilligers. Het bestuur is samengesteld uit Jennifer Hagens, Lotte Kingma en Jeroen Brinkman.

Zoals de meesten van jullie wel weten was onze Jennifer levensbedreigend ziek in 2017, 2018 en 2019.

Het zag er een tijd naar uit dat ze het niet ging halen en in die tijd hebben wij de werkzaamheden van de stichting neer moeten leggen omdat zij ons brein is, en onze steun en toeverlaat. Zonder haar konden we het gewoon niet aan en daarbij was de vraag om hulp van huismussen in nood steeds in haar hoofd en dit hield haar genezingsproces tegen.

We hebben dus tijdelijk de werkzaamheden neergelegd om haar te beschermen en in alle rust beter te laten worden.

Er waren toch een paar uitzonderingen die ze erg graag wilde doen en die onder begeleiding en met veel rust tussendoor gedaan werden.

Reddingsacties

28-02-2019

Hoera, we hebben gewonnen!

Weten jullie nog ons vorige bericht over het plaatsen van anti-duivenpinnen?

Aangezien stichting het Rozenhofje te Amsterdam geen gehoor gaf aan hun eigen beloftes deze pinnen te verwijderen hebben wij een klacht ingediend bij het RUD NHN (dat is voor Noord-Holland, als je zelf een klacht hebt over het breken van de Natuurwet en in een andere provincie woont, moet je je plaatselijke orgaan hebben).

En daar hebben we deze zaak gewonnen!

Normaal gesproken is het toegestaan om anti-duivenpinnen te plaatsen in Nederland, maar in dit specifieke geval, namelijk het plaatsen van deze op de grens van een huismushabitat met een grote huismuskolonie van 220 stuks, en precies boven de nestkasten van de huismussen, is het niet toegestaan, aangezien het de huismussen direct in levensgevaar brengt. En het is verboden huismussen (passer domesticus) te doden volgens de Natuurwet, artikel 3.1, lid 1.

Stichting het Rozenhofje moest onder last van een dwangsom van de RUD NHN de anti-duivenpinnen verwijderen. Dit hebben zij voorkomen door snel de gewraakte pinnen te verwijderen. Hoera!

https://youtu.be/E4LHavpcNTg

Verhinderen van het plaatsen van duivenpinnen op de grens musssenhabitat 26-11-2018

JONGE MEREL GESPIETST OP DUIVENPINNEN

De vereniging en stichting Het Rozenhofje in Amsterdam is van plan duivenpinnen aan te brengen op het dak dat aan de mussenhabitat grenst. Wij maken daar uiteraard bezwaar tegen en hebben hen een brief gestuurd, en hebben daar o.a. dit stuk uit de Natuurwet voor gebruikt;

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1)

In artikel 3.1 zijn een aantal verboden opgenomen, waaronder het opzettelijk storen en doden van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten. Onder opzet wordt ook voorwaardelijke opzet verstaan, dat wil zeggen dat een handeling wordt verricht waarbij bewust de aannemelijke kans wordt aanvaard dat deze handeling schadelijke gevolgen kan hebben voor de soort.

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben van uw tuinman begrepen dat u voornemens bent om duivenpinnen op het dak dat aan de mussenhabitat grenst te plaatsen. Bij deze wil ik u attent maken op het feit dat u een vergunning of ontheffing dient aan te vragen hiervoor, aangezien er twee beschermde diersoorten wonen in het plangebied, die door deze handelingen blijvend negatief beïnvloed en zelfs gedood zullen worden. Hier woont namelijk de grootste huismuskolonie van Amsterdam, een kolonie die zowel geregistreerd is bij Waarnening.nl als de Gemeente Amsterdam, en die in verschillende kranten is verschenen, én die te zien is in de bioscoopfilm De Wilde Stad. De Huismus is een beschermde, bedreigde, inheemse diersoort die valt onder het beschermingsregime van de Natuurwet. Tevens woont er een tamme, witte tortelduif die wij als stichting opvangen. Hij mag overdag vrij rondvliegen. De tortelduif is nu ook acuut met uitsterven bedreigd en op de Rode Lijst van de IUCN gezet. Volgens artikel 3.1 is het verboden opzettelijk huismussen te doden. Wie de huismus verstoort, riskeert volgens de Natuurwet drie jaar gevangenisstraf en/of een boete van maximaal 75.000 euro.

Ook woont er een huismuskolonie bij jullie in de binnentuin, de juvenielen van onze kolonie die zich inmiddels daar gevestigd hebben, maar die meermaals per dag bij ons komt eten, drinken, badderen en stofbadderen. De geplande duivenpinnen zullen precies op de aanvliegroute komen en de mussen zullen in hun vlucht over het dak vast komen te zitten en sterven; a. als ze nog jong zijn en nog niet goed kunnen vliegen, b. als volwassenen, daar ze dagelijks in levensgevaar zijn door de sperwer die in de Westertoren woont en hier komt jagen. Als er pinnen op het dak zitten kan de gehele mussenkolonie in paniek gaan vliegen en er niet één, maar meerdere mussen tegelijk zich doodvliegen op de pinnen. Dit brengt dus niet alleen het voortbestaan van onze kolonie in gevaar maar ook die van jullie. Dit heeft zeer negatieve effecten op het populatieniveau in het algemeen. Dit zal ook apart getoetst moeten worden.

Het dak is tevens een vitaal rust- en uitkijkpunt voor de huismus, wat dan ook vernield gaat worden. De huismus heeft een jaarrond beschermde verblijfplaats, en de pinnen zullen precies boven hun nesten geplaatst worden wat van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding. U tast dus ecologische functies aan die essentieel zijn voor de functionaliteit van voortplantings- of vaste rust-of verblijfplaatsen van de huismus. Het goede en veilige foerageergebied nabij de nestplaats, welke bepalend is voor het broedsucces, wordt nu blijvend een gevaar, een direct en blijvend levensgevaar zelfs. Het argument dat de pinnen bedoeld zijn voor duiven en niet voor mussen gaat niet op want de dieren weten dat niet, en je kunt ze dat ook niet uitleggen.

Tevens willen wij wat kwijt over onze berk die door jullie tuinman gesnoeid is. Wij hebben alleen toestemming gegeven om de bruidssluier eruit te verwijderen, aangezien wij twee jaar geleden de berk al flink teruggesnoeid hebben na een vraag julliezijds. Blijkbaar was het nog niet genoeg, want de berk is nu compleet kaal gekapt aan een kant, alle takken, ook de takken die naar onze tuin gingen, zijn tot aan de stam teruggezaagd. Ook heeft de tuinman ongevraagd gespannen draad los geknipt en compleet verwijderd terwijl dat in onze tuin hing. Dat gaat te ver. De metershoge doorgang daar is nu dus helemaal vrij gemaakt voor de sperwer, dat terwijl de berk juist bescherming bood daartegen. Hiermee is de mussenhabitat al ernstig aangetast. Wij zullen na deze kaalslag de rest van de habitat extra goed moeten beschermen. Wij zullen een eventueel toch verleende vergunning/ontheffing voor de duivenpinnen aanvechten.

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u dan ook het voornoemde plan te annuleren.

Nou, nu maar afwachten wat ze gaan doen/zeggen…

Pers en award

Torch-Bearer Award 2018

09-08-2018

De Torch Bearer Award is een vredesprijs die wordt uitgereikt namens de Sri Chinmoy Oneness Peace Run aan individuen die op een bijzondere manier bijdragen aan de maatschappij, en zich hebben ingezet om mensen te verbinden in de geest van vrede, vriendschap en harmonie.

De boodschap van de Peace Run is dat vrede begint in ons eigen hart en in ons eigen leven en zich van daaruit verspreidt naar de mensen om ons heen en naar de samenleving als geheel. Eén vlammetje van vrede en goede wil heeft het vermogen om vele andere vlammen te ontsteken en zo een groot vuur van positieve energie te creëren. De Torch Bearer Award wil mensen eer bewijzen die het vuur van vrede en harmonie zowel in zichzelf als in anderen hebben aangewakkerd.

Ontvangers van de Torch Bearer Awards 2018:

Jennifer Hagens

Met haar Stichting De Mussen Toevlucht heeft Jennifer Hagens via acties en voorlichting ervoor gezorgd dat de leefomstandigheden van mussen in Nederland zijn verbeterd. De mus staat al jaren op de lijst van bedreigde inheemse diersoorten. Gemeentes overal in Nederland en ook het ministerie hebben haar adviezen overgenomen.

Bibian Mentel

Bibian Mentel-Spee is een Nederlandse snowboardster. Zij werd zes maal Nederlands kampioen op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw tweemaal Nederlands kampioene snowboardcross op de Paralympics. Met haar stichting Mentelity zet ze zich in om kinderen met een lichamelijke beperking aan het sporten te krijgen.

Wim Hof

Wim Hof, ook wel ’the iceman’ genoemd, ontwikkelde zijn eigen methode om mensen via ademhalingsoefeningen, blootstelling aan extreme kou en focus gezonder en gelukkiger te maken. Zijn Wim Hof Method heeft miljoenen mensen over de hele wereld geïnspireerd.
Wim Hof krijgt de Torch Bearer Award een dag eerder, op 7 augustus, als de Peace Run door zijn woonplaats Stroe komt.

Eerdere ontvangers van de Torch Bearer Awards

2016:

.

Rabbijn Awraham Soetendorp kreeg een Torch Bearer Award voor zijn jarenlange en tomeloze inzet om de interreligieuze dialoog te stimuleren en zich samen met religieuze leiders van diverse achtergronden in te zetten om armoede in de wereld te bestrijden.

Componist Merlijn Twaalfhoven werd geëerd om zijn baanbrekende inititieven om mensen in conflictgebieden samen te brengen door middel van muziek. Zoals zijn huiskamerconcerten in Jeruzalem en Palestina en zijn concert in Cyprus waarbij hij mensen aan weerszijden van de scheidingsmuur bij elkaar bracht.

Het echtpaar Janet en Jurrien ten Brinke kreeg de Torch Bearer Award voor hun initiatief ‘Ik ben een gastgezin voor een vluchteling’ waarbij ze meer dan 26.000 Nederlandse gastgezinnen koppelden aan vluchtelingen om de kloof tussen beiden te overbruggen.

2014:

Nicolien de Kroon heeft jarenlang humanitaire hulpacties georganiseerd om kinderen in oorlogsgebieden te ondersteunen. Ze begeleidde talloze konvooien van vrachtwagens met etenswaren, speelgoed en knuffels naar conflictgebieden zoals Irak, voormalig Joegoslavië en Syrië en heeft daarbij samengewerkt met mensen als Moeder Theresa en Mikhail Gorbachov.

Jeugdwerker Saïd Bensellam en rabbijn Lody van der Kamp ontvingen beide een Torch Bearer Award voor hun inzet om kansarme jongeren van verschillende etnische achtergronden met elkaar te verbinden, hen een positief zelfbeeld te geven en vooroordelen uit de weg te ruimen door de dialoog aan te gaan.

De Torch Bearer Award 2018 uitreiking;

Hun eigen pagina; https://www.peacerun.org/nl/torch-bearer-awards/

Huldiging Jennifer Hagens;


Huldiging Jennifer Hagens en Bibian Mentel;


Sri Chinmoy Oneness Peace Run

Sri Chinmoy devoted his life to the pursuit of harmony and oneness between people and between different cultures. He dynamically pursued this vision through the arts, athletics and humanitarian service. During his lifetime, Sri Chinmoy was internationally recognised for his numerous initiatives. As an athlete, philosopher, artist and poet, Sri Chinmoy dedicated his life to advancing the ideals of world peace and oneness

In 1987 he founded the Oneness-Home Peace Run as a way to bring people together in a global yet grassroots event. Since its inception the Run has traversed over 140 nations and touched the lives of millions of people. Known between 2005 and 2013 as the World Harmony Run, the Peace Run does not seek to raise money or highlight any political cause, rather, the Peace Run provides an opportunity for people to give expression to their own hopes and dreams for a more peaceful and harmonious world. People from all walks of life hold the symbolic torch to wish for a better, brighter future. Passing the torch from one person to the next unites us in our common aspiration to offer something positive to our world – together we can make a difference!

“May the flames of peace-torch
Kindle and awaken
Each and every world-citizen.”

As the Sri Chinmoy Foundation journeys around the world we invariably come into contact with some remarkable people who have inspired their communities, their cities and nations through their own lives and deeds. The presence of the Peace Run and torch creates an opportunity to recognise these remarkable people.

Internationals recipients…

Sudhahota Carl Lewis

We were honoured that international Spokesman for the Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, Sudhahota Carl Lewis, was the first recipient of the Peace Run Torch-Bearer Award.

Meb Keflezighi

Meb Keflezighi is one of the most decorated and popular distance runners in American history.To date, he is the only athlete to have won the New York City Marathon, the Boston Marathon, and an Olympic medal.

Dr. Davidson Hepburn

Hon. Dr. Davidson Hepburn serving as the President of the 35th General Conference of UNESCO met with us in his home country of the Bahamas.

Billie Jean King

Billie Jean King is a woman whose sincerity and goodness are immediately felt by all those who have the good fortune to come into contact with her.

Archbishop Desmond Tutu

Archbishop Tutu, the Nobel Peace Laureate for 1984, sent this powerful message to the runners: “I am happy to support your Peace Run for justice, peace and reconciliation. The world must know that God wants us to live amicably as brothers and sisters, members of one family, the human family, God’s family.”

Hon. Mari Alkitiri, First Prime Minister, Timor-Leste

His Excellency Dr.Mari Alkatiri was the first Prime Minister Alkitiri of Timor Leste. He and a few other great national leaders started the independence movement for Timor Leste and founded FRETILIN. Through his tireless dedication, the world began to hear about the Timorese Leste people’s devastating sufferings and to take action.

Hon. Xanana Gusmao, Prime Minister, Timor-Leste

His Excellency Prime Minister Xanana Gusmão was the great leader of the people of Timor Leste during their quest for independence. As military head of FALANTIL he led the resistance with boundless courage and charisma. Now as Prime Minister his all-inclusive leadership is guiding Timor Leste to new and unimaginable heights.

Wasfia Nazreen, Bangladesh

Wasfia is an extremely dynamic and inspirational woman. From an early age she has been passionate about working for humanitarian causes. In 2011, to celebrate 40 years of Bangladeshi independence, Wasfia launched the “Bangladesh on Seven Summits” Campaign.

President of the Republic of Slovenia Dr. Danilo Türk


On May 14 2009 at the President’s Palace in Ljubljana we met with President of the Republic of Slovenia Dr. Danilo Türk and had the honor of presenting him with the Torch-Bearer Award.

Hakuhō Shō Yokozuna

In Tokyo, Japan on April 22, 2010 at the Miyagino Sumo Stable we were able to present the current reigning Sumo Yokazuna Hakuhō Shō with the Torch-Bearer Award.

Russell Simmons


New York based Philanthropist and Hip-Hop pioneer Russell Simmons serves as Chairman of the Foundation for Ethnic Understanding.

Speaker of the Parliament of Serbia, Prof. Dr. Slavica Djukic Dejanovic


Belgrade, Serbia, on July 7th 2010, we were honored to present Prof. Dr. Slavica Đjukić Dejanović, the Speaker of Parliament, with the Torch Bearer Award.

Mother Teresa 

Rigoberta Menchu

Nobelprijs voor de vrede 1992

José Ramos-Horta

Nobelprijs voor de vrede 1996

Betty Williams

Nobelprijs voor de vrede 1976

Mohammed Ali

De Bioscoopfilm De Wilde Stad 30-06-2018

Bergketens van glas en beton, industriële savannes, kilometers rioolbuizen. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijke als een oerbos of nieuwe wildernis. Na de Gouden Kalf-winnaar De nieuwe wildernis en Holland: Natuur in de delta struint natuurfilmer Mark Verkerk ditmaal nieuwsgierig door Amsterdam. De aanstekelijk documentaire De Wilde Stad is een mooie ode aan de stad en de natuur die onder elke stoeptegel te vinden is.

Stichting De Mussen Toevlucht had 6 maanden lang camera’s van de filmmakers van de Wilde Stad staan om de capriolen van de mussen op te nemen. Een 360 graden camera op het dak, een camera aan de muur bij de nestkasten en eentje op de grond. Nu zijn mussen wilde dieren en geen getrainde acteurs, dus het had nogal wat voeten in de aarde om wat mooie opnames te maken. De sperwer die geregeld langskomt om een musje te vangen vloog helaas te snel langs de camera’s om goed in beeld te krijgen. Toch zijn er wat opnames gelukt en zijn de mussen vertegenwoordigd in de film! Wij waren dan ook uitgenodigd op de première in Tuchinsky. De film is fantastisch! Het laat de diversiteit van de natuur in de stad zien met zoveel verschillende soorten wilde dieren die allemaal naast de mens leven.

https://www.biosagenda.nl/film_de-wilde-stad_32865.html

https://www.eyefilm.nl/film/de-wilde-stad?program_id=11849486

https://www.nu.nl/film/5156615/recensieoverzicht-wilde-stad-planet-earth-in-amsterdam.html

https://www.ketelhuis.nl/films/de-wilde-stad/2271

https://www.filmvandaag.nl/film/100280-de-wilde-stad

http://www.filmkrant.nl/_titelindex_W/16334

https://www.vpro.nl/cinema/films/film~12532750~de-wilde-stad~.html

https://www.filmvandaag.nl/recensies/694-de-wilde-stad

https://www.trouw.nl/cultuur/in-de-stad-krioelt-het-van-de-dieren~a11b6edd/

https://www.parool.nl/kunst-en-media/de-wilde-stad-een-tijdsbeeld-van-amsterdam-anno-2018~a4574288/

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/27/hoe-een-kreeft-leeft-in-de-stad-a1593758

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-ontdekkingstocht-in-de-wilde-stad-voelt-opgelegd-maar-dat-hindert-niet~b0d29965/

Dit was de uitnodiging die we kregen voor de première met twee gratis toegangskaartjes, zo leuk!


http://www.dewildestad.nl/
“Sir David Attenborough zou er jaloers op kunnen zijn. Geweldige natuurfilm, ik zeg het écht met nadruk. Minitieus, door een ringetje te halen”

Matthijs van Nieuwkerk – De Wereld Draait Door

“Een dynamisch gefilmd grootstedelijk natuurverhaal begeleid door opzwepende muziek. De blik van Abatutu is onweerstaanbaar”

Kester Freriks – NRC

“Originele en unieke beelden. De Wilde Stad toont een verborgen wereld die magnifiek in beeld is gebracht”

Ab Zagt – AD

“aanstekelijk speels karakter”

Bart van der Put – Het Parool

“aandoenlijk en geschikt voor jonge kijkers. BBC-waardige beelden”

Bor Beekman – De Volkskrant

“De beelden zijn spectaculair. jong en oud zal hier plezier aan beleven”

Belinda van de Graaf – Trouw

“fraai”

Eric le Duc – De Telegraaf

“Geweldige prestatie. Verbluffend camerawerk, bijzondere verhalen. Te gek”

Frans Lanting

“De wilde stad’ is een veelzijdige film die een haast onuitputtelijke bron van interacties tussen mens en dier en dieren onderling aanboort. Het Cruijff-citaat waarmee de film opent wel treffend: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

Frank Heinen – Cinemagazine

www.dewildestad.nl


Financieel beleid

Stichting De Mussen Toevlucht heeft deze jaren geen donaties aangenomen aangezien Jennifer zo ziek was dat praktisch alle werkzaamheden stillagen. De financiële situatie van Stichting De Mussen Toevlucht is volledig openbaar. Uitgebreid financieel overzicht is te vinden in onze jaarrekeningen van 2017, 2018 en 2019.

Externe contacten

Het Ministerie van Economische Zaken; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; Team Handhaving Natuur, Dier & Handhavingsregie, Handhaving Flora- en faunawet, Beleidsadviseur Duurzaamheid, Groen en Dieren, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Dienst Ruimtelijke Ordening, Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, Werkgroep Partij voor de Dieren, PINK (jeugdwerkgroep PvdD), Vogelbescherming Nederland, Vogelwerkgroep Amsterdam, Stadsecoloog Gert de Jong, Stop Dierenleed Nederland, ADC, Dierenbescherming, Gierzwaluwwerkgroep, Greenpeace, Compassion in World Farming, Sea Shepherd (met name Erwin Vermeulen), Sophia Vereniging, NESSES, PETA, Rik Bakker, Pet’s Place, Just Giving, Piep! Vandaag, Stichting Amsterdamse zwerfkatten, Dierenambulance, Voer de Natuur, Stichting Dierenlot, Vivara Natuurbeschermingsproducten, Stichting Lemstra, Stichting ZABAWAS, The Animal Rescue Site, Vier Voeters Nederland, Vegan Streaker, Vegetarïersbond, Wakker Dier, Welkoop, Online Vrijwilligerswerk, Bert’s Dierenbenodigdheden, WSPA, Tuincentrum Osdorp, Houthandel Steenman, Michel de Letter, Orange Copy House.

Conclusie

De jaren 2017, 2018 en 2019 waren toch succesvol voor Stichting De Mussen Toevlucht door de paar zaken die Jennifer kon doen en de prijzen die zij in ontvangst mocht nemen. We zien vol goede hoop uit naar haar volledige herstel, zodat er dan nog meer bereikt kan worden voor de huismus.

ANBI-Logo

Kamer van Koophandel: 58157166

RSIN-nummer; 852901082

Bankrekeningnummer: NL53TRIO0197664326 te Amsterdam

Internet website: www.stichtingdemussentoevlucht.nl

Internet e-mailadres: info@stichtingdemussentoevlucht.nl

Twitter: https://twitter.com/MussenToevlucht

Facebook: www.facebook.com/stichtingdemussentoevlucht

LinkedIn: http://nl.linkedin.com/pub/stichting-de-mussen-toevlucht/90/b61/400

LinkedIn Dierenwelzijngroep; https://www.linkedin.com/groups/12009089

Just Giving: www.justgiving.nl/nl/charities/312-stichting-de-mussen-toevlucht

Geef Samen; http://www.geef.nl/doel/stichtingdemussentoevlucht/donaties

Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCNlDLAPE2UpI84P2xhMdC_g

GratisDoelenSteunen; https://gratisdoelensteunen.nl/p/424/stichting-de-mussen-toevlucht

Wilt u ook helpen?