Natuurbescherming

Wet Natuurbescherming / Natuurwet

De Huismus valt onder de beschermde inheemse dieren

Zij staat op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Dieren.

Stichting De Mussen Toevlucht / Foundation The Sparrow Sanctuary - YouTube

Overtreding Natuurwet melden;

Ziet u dat de wet Natuurbescherming overtreden wordt? Dit is een milieudelict met serieuze straffen. Hier dient handhaving bij te komen.

MILIEUPOLITIE

Bent u getuige van een ‘heterdaadje’, bijvoorbeeld het kappen van een boom/slopen van een klimop/haag waarin huismussen broeden/schuilen/slapen, of het slopen van een huismushabitat, of het dichtmaken/verbouwen van daken waar huismussen in wonen/nestelen, dan moet onmiddellijk actie ondernomen worden. 

Maar óók als je weet dat het gaat gebeuren; bijvoorbeeld de buren gaan de heg op jullie erfgrens slopen, hun dakpannen dichtmaken, of hun bamboe slopen waar mussen in wonen.  

Als er tijd is kunnen wij een officiele brief vanuit de stichting sturen om hen aan te spreken te stoppen. Stuur ons een mail; info@stichtingdemussentoevlucht.nl Meestal heeft dit al het gewenste effect. Maar soms is er geen tijd, of is het al te ver, of te hoog opgelopen, volg dan de onderstaande stappen.

LET OP; De nesten, eieren, habitat en de huismussen zelf zijn jaarrond beschermd. Dus níet alleen in het broedseizoen. 

Dus voordat/tijdens/nadat het kwaad geschiedt is moet er handhaving bijkomen, om de huismussen nog enigszins op te vangen door direct nieuwe nestplekken/groene beschutting af te dwingen en om de schuldige aan te pakken zodat zij niet nog eens de wet overtreden. 

De provincie is de enige die handhaving kan sturen!


Stap 1;

MAAK DIRECT FOTO- EN FILMMATERIAAL VAN DE HUISMUSSEN ALS BEWIJS VAN HUN AANWEZIGHEID DAAR

en upload dat naar waarneming.nl en YouTube. Maak ook een video van de actie als het mogelijk is.

Stap 2;

In zo goed als alle situaties meldt u een overtreding bij de provincie. Ook als u twijfelt.

Voeg de link met de mussenvideo's toe bij je klacht en verzoek om handhaving

In Noord-Holland kan dat hier, dat heet hier klacht;

Klachtenformulier – OD NHN

Stap 3;

En hier kun je dan meteen een verzoek tot handhaving indienen, METEEN DOEN, zij zijn de enigen die kunnen handhaven;

Verzoek tot handhaving – OD NHN

In Utrecht kan dat hier;

Milieuklacht indienen | RUD Utrecht

In Brabant kan dat hier;

Meld een milieuklacht – OMWB

In Limburg hier;

Milieuklacht (limburg.nl)

In Gelderland hier;

Melding doen (gelderland.nl)

Wet Natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 gaat de Wet natuurbescherming in. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Met 1 wet en minder regels wordt het makkelijker om de wet toe te passen.

Wet natuurbescherming
• Beoogt natuurwetgeving te vereenvoudigen en nauwer aan te laten sluiten bij Europese regelgeving (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn)
• Vervangt:
• Flora- en faunawet (Ffw): soortenbescherming
• Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw): gebiedsbescherming
• Boswet: houtopstanden

De gehele wettekst is hier te vinden; http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-01-01

https://youtu.be/EzwBA-TG9O4

Bescherming van dieren en planten

Sommige diersoorten, zoals huismussen, vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk.

Rolverdeling provincies en Rijk

• Provincies krijgen meeste bevoegdheden en taken waaronder belangrijkste bevoegdheden en taken op gebied van soortenbescherming (o.a. ook ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen).
• Rijk blijft verantwoordelijk voor zaken waar regie op nationaal niveau onmisbaar is, een landelijke aanpak doelmatiger is of meer helderheid biedt, sprake is van regulering van handelsketens, dan wel nationale belangen of internationale verantwoordelijkheden dit vergen.
• Gemeenten: loketfunctie en handhavingstaken bij omgevingsvergunning

Vragen over de Wet natuurbescherming?

Neem contact op met RVO.nl

Overtreden van de Natuurwet

Handhaving

• Handhaving blijft deels taak van het Rijk, maar vanwege decentralisatie meer door provincies en (via omgevingsvergunning) gemeenten. Goede afstemming en samenwerking tussen provincies en gemeenten nodig.
• Huidige toezichthouders en bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten worden gecontinueerd.
• Nieuw:
• Zwaardere straffen voor illegaal doden of vangen van beschermde
dieren
• Bestuurlijke boetes voor administratieve overtredingen
• Bestuurlijke strafbeschikking

Strafrechtelijke handhaving in de Wet Natuurbescherming

Gedragingen in strijd met de bij of krachtens de Wnb gestelde regels zijn aangewezen als economisch delict op grond van de Wet op de economische delicten (“WED”). De strafmaat voor overtredingen van de Wnb is ongewijzigd, op een paar belangrijke uitzonderingen na; de strafmaat voor het niet naleven van het verbod op het opzettelijk vangen of doden van dieren die beschermd worden op grond van onder meer de Vogel- en Habitatrichtlijn is verhoogd (artikel 3.1, eerste lid, Wnb, artikel 3.5, eerste lid, Wnb en artikel 3.10, eerste lid, Wnb).

Bestuursrechtelijke handhaving in de Wnb

Ook de verschillende bestuursrechtelijke sancties die voorheen op grond van de natuurbeschermingswetgeving konden worden opgelegd blijven van toepassing in de Wnb. Dat betekent dat niet naleving van de Wnb (ook) onder meer kan leiden tot de volgende bestuursrechtelijke sancties: last onder dwangsom, bestuursdwang, intrekking van een vergunning, ontheffing en certificaten. Daarnaast is er de mogelijkheid van de oplegging van een bestuurlijke boete. De laatst genoemde sanctie is een nieuw instrument in het bestuursrechtelijke handhavingspalet van de Wnb.

Overtreding melden;

Ziet u dat de wet natuurbescherming overtreden wordt? In de meeste gevallen meldt u dit bij uw provincie. Gaat het om een overtreding in een gebied waar de rijksoverheid verantwoordelijk is voor het beleid? Dan meldt u de overtreding bij RVO.nl

In bijna alle situaties meldt u een overtreding bij de provincie. Ook als u twijfelt.

In Noord-Holland kan dat hier, dat heet hier klacht;

Klachtenformulier – OD NHN

En hier kun je dan meteen een verzoek tot handhaving indienen, METEEN DOEN, zij zijn de enigen die kunnen handhaven;

Verzoek tot handhaving – OD NHN

In Brabant kan dat hier;

Meld een milieuklacht – OMWB

In Limburg hier;

Milieuklacht (limburg.nl)

In Gelderland hier;

Melding doen (gelderland.nl)

Bescherming

Bescherming nesten/broedplaatsen vogels
• Wnb verbiedt net als Ffw opzettelijk vernielen, beschadigen en wegnemen van nesten, rustplaatsen (en eieren) van vogels (art. 3.1 lid 2). Verstoren nesten verboden op grond van art. 3.1 leden 4 en 5.
• Bescherming nest omvat ook inhoud en functionele omgeving daarvan, voor zover het broedsucces daarvan afhankelijk is.
• Verbod geldt zonder beperking in de tijd, maar in de praktijk zijn:
• Gedurende broedseizoen in gebruik zijnde nesten
van alle inheemse vogelsoorten beschermd.
• Buiten broedseizoen in beginsel niet, behalve voor
soorten met jaarrond beschermd nesten.

Jaarrond beschermde nesten

Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar; hier valt de huismus onder.

Help ons helpen

Zonder de financiële steun van onze donateurs zouden wij niet kunnen bestaan. Geef jij de mussen ook een kans op een mooie toekomst?

word donateur