Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023


Inhoud:

 • Inleiding
 • Missie
 • Doelstellingen
 • Beleidsplan
 • Interne organisatie
 • Reddingsacties
 • Activiteiten/projecten
 • Nieuwe wet voor stichtingen
 • Internationale Award
 • Overige
 • Financieel beleid
 • Externe contacten
 • Conclusie

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2021 van Stichting De Mussen Toevlucht te Amsterdam.

Stichting De Mussen Toevlucht is door onze Jennifer Hagens in het leven geroepen om het voortbestaan van de huismus (Passer Domesticus) te ondersteunen in Nederland. De huismus is een met uitsterven bedreigde soort. In Nederland is de huismussenpopulatie sinds de jaren ’90 meer dan gehalveerd en in de stad Amsterdam is de terugloop zelfs 90%. Dit komt voornamelijk door een tekort aan voedsel door het verwijderen van natuurlijke voedselbronnen door de mens, en het slopen van schuilplekken en nestgelegenheid, en toename van predatie, voornamelijk door onze huiskatten. Sinds 2004 staat de huismus op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten en wordt beschermd door de Natuurwet.

Dit jaarverslag is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting De Mussen Toevlucht en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen wij het beleid van de komende jaren verder vorm zullen geven. Het verslag omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten, en het geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

Amsterdam, 31-1-2024

Het bestuur van Stichting De Mussen Toevlucht:

Jennifer Hagens, Oprichter/Voorzitter

Elisa Louwe, Secretaris

Lisa van Rijn, Penningmeester

“De manier waarop een land met zijn dieren omgaat is een graadmeter voor het beschavingsniveau ervan.” Mahatma Gandhi

Missie

Wij zijn Stichting De Mussen Toevlucht, een non-profit veldorganisatie met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) die compleet uit vrijwilligers bestaat die de Huismus (Passer Domesticus), een Bedreigde Diersoort beschermt, redt en ondersteunt door geheel Nederland. Ook zetten we een landelijk netwerk op van samenwerkende Huismussen-habitats. Deze bouwen we vanaf de grond op en onderhouden ze zodat uitvliegende juvenilen nieuwe kolonies kunnen stichten daar. We redden tevens individuele huismussen, redden en beschermen separate mussenkolonies en zetten ons in voor het behoud van mussenhabitats want zonder habitat kan geen huismus overleven. Daarmee geven we de Huismus een betere toekomst, en beschermen we haar tegen uitsterven.

Door onze acute noodhulp aan verschillende huismuskolonies in geheel Nederland hebben we al 19 separate kolonies weten te redden en te behoeden voor ondergang. Deze kolonies variëren van 40 mussen tot 400 mussen per kolonie, een doorslaand succes.

Doelstellingen

Doelstellingen van de stichting zijn;

We beschermen de huismus door het verlenen van acute noodhulp, het redden van één huismus of hele kolonies, het vergroten en in balans houden van biodiversiteit, het handhaven van welzijn, het doen van onderzoek, en het beïnvloeden van de samenleving, gemeente en politiek. We redden mussen in nood door vernietiging van hun wettelijk beschermde nesten of habitat tegen te houden, want huismussen zijn nesttrouw en blijven altijd op dezelfde plek dus als die gesloopt worden zijn de mussen kansloos en is de hele kolonie verloren. Met projecten en voorlichting laten wij zien hoe de huismussen onder de hoede van mensen zouden moeten leven conform hun natuurlijke aard, ook in de grootste en drukste steden van Nederland. Wij zijn tevens onderdeel van W.G.U.S. Working Group Urban Sparrows, (een wereldwijd netwerk van wetenschappers en onderzoekers dat zich bezighoudt met onderzoek naar stadsmussen), SOVON Vogelonderzoek Nederland en MUS (Meetnet Urbane Soorten). Stichting De Mussen Toevlucht heeft als uiteindelijk doel de huismus van de Rode Lijst van Bedreigde Dieren af te halen en eraf te laten blijven, en dat mens in zijn samenleving duurzame invulling geeft aan het dierenwelzijn van wilde dieren in hun habitat. We streven naar een ecologisch evenwicht, waarbij de mens in balans is met de natuur, de dieren en het milieu. Dit past ook in het klimaatbeleid om de aarde weer af te laten koelen en de klimaatcrisis te bestrijden. Wij dragen ons steentje bij.

Beleidsplan

 1. Een meldpunt zijn voor huismussen in acute nood en dan directe hulp verlenen en het beschermen van die mussen in levensgevaar door vernietiging van hun nesten of habitat. Tussen de vernietiger en de mussen inspringen en de vernietiging tegenhouden want mussen zijn nesttrouw en kunnen niet gewoon even een nieuw nest/habitat zoeken. Bij vernietiging van deze gaat de hele kolonie verloren. Daarom zijn beide wettelijk en jaarrond beschermd maar desondanks worden veel nesten/habitat rücksichtslos vernietigd. Bij direct gevaar grijpen we meteen in en voorkomen we de sloop van hun slaap-, nest- of broedplek. Bij indirect gevaar gaan we in gesprek met de woningbouwvereniging, makelaar, architect of hovenier. Wij leggen de wettelijk bepaalde omgangsvormen inzake de huismus uit en dat een ecologisch werkprotocol gemaakt dient te worden daar zij anders in overtreding van de Natuurwet zijn. Door onze acute noodhulp aan verschillende huismussenkolonies in Nederland hebben we in ons bestaan al 20 separate kolonies weten te redden en te behoeden voor ondergang. Deze kolonies variëren van 40 mussen tot 400 mussen per kolonie, dat zijn ongever 5.500 mussen gered! EEN DOORSLAAND SUCCES! We zijn eigenlijk de 144 voor huismussen.
 1. We bemiddelen bij conflicten waarbij mussen betrokken zijn, we waarborgen de bescherming van de huismussen, dragen alternatieven aan en zorgen voor een goede afloop zodat geen huismuskolonie meer verloren gaat. De nieuwe Natuurwet wordt nog niet door iedereen toegepast. Wij leggen de wet uit en zien erop toe dat deze ook nageleefd wordt. Wij letten op woningcorporaties wanneer zij werkzaamheden verrichten zodat bestaand groen niet meer rücksichtslos verwijderd wordt, maar er eerst compenserende maatregelen getroffen zijn en de huismus het debacle overleeft. Ook geven we voorlichting aan hoveniers en makelaars over de nieuwe Natuurwet die op 1-1-2017 is ingegaan en die de Flora- en Faunawet vervangt.
 1. Politieke invloed uitoefenen door samen te werken met verschillende politieke partijen, gemeente Amsterdam en het Ministerie. SDMT probeert invloed uit te oefenen op bestuur en ambtenaren van het stadsdeel en de Gemeente Amsterdam om te zorgen voor meer en beter openbaar groen en huismus-habitats. We werken samen met dienst Stadsecologie Amsterdam. We helpen bij het schrijven van moties ter bescherming van de huismus en verstrekken informatie aan verscheidene politieke partijen. Zo hebben we o.a. geadviseerd bij de motie van De Partij voor de Dieren genaamd ‘Bouwen aan een bio-diverse stad’ dat ervoor pleit om in de bouw zo goed mogelijk rekening te houden met in het wild levende dieren. En, last but not least, mochten we het nieuwe beleid aanvullen van Gemeente Amsterdam, die als eerste in Nederland dierenwelzijn op zijn agenda zet, namelijk in de nieuwe Dieren Welzijn Agenda.
 1. Tevens zetten wij een netwerk op van samenwerkende biotopen in geheel Nederland, aangezien het een landelijk probleem is. We hebben inmiddels succesvol een vierde opgestart. Vele biotopen en tuinen samen maken een groot verschil. En grote habitats maken het verschil tussen uitsterven of weer gezonde aantallen van de mussenpopulatie.
 1. Wij creëren bewustwording bij de Nederlandse bevolking door middel van flyers uitdelen, informatiedagen te houden, stands bij Natuur- en Milieumarkten en Ecodagen te hebben, en gesprekken te voeren op straat. Het valt ons iedere keer op dat praktisch geen mens zich bewust is van het huismussenleed en dat er positief gereageerd wordt op wat men zelf kan doen om ze te helpen.
 1. We werken samen met dierenrechtenorganisaties o.a. Vogelwerkgroep Amsterdam, Vogelbescherming Nederland, stadsecoloog Gert de Jong, Gemeente Amsterdam, Stop Dierenleed Nederland, Stichting Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam. Stichting Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam treft regelmatig mussenpopulaties in gevaar aan waarbij zij dan onze hulp inroepen. We werken samen met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP omdat het huismussenprobleem ook op politiek niveau aangepakt dient te worden. Inmiddels zijn er tweemaal Schriftelijke Kamervragen over de huismussen gesteld door de Partij voor de Dieren en hebben zij hierop ook antwoord gekregen. Ook hebben zij recentelijk een motie ingediend, na gesprekken met ons over ‘Bouwen aan een bio-diverse stad’. We werken ook samen met het Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Handhaving Dier, Natuur & Handhavingsregie, op handhaving van de Flora- en Fauna. Ook werden wij uitgenodigd door gemeente Amsterdam om mee te helpen aan het schrijven van de Agenda Dierenwelzijn 2016-2018 en Handhaving Dierenwelzijn. Ondanks dat politieke molens traag werken, bieden zij wel de enige zekerheid op structurele verandering. De wetten dienen gewijzigd te worden in het voordeel van de huismus, en niet in het voordeel van de mens wat het nu altijd helaas nog is. We organiseren ieder jaar gezamenlijk de Vredesdienst voor Dieren met Dominee/dichter Hans Bouma. Wij geloven sterk in samenwerking. Er kan dan met grote sprongen vooruitgegaan worden.
 1. We hebben onze eerste, originele huismussenhabitat met gigantisch grote huismuskolonie opgestart in 2011. En met succes! We hebben inmiddels de veruit grootste mussenkolonie van Amsterdam e.o., officieel geteld door Dienst Ruimtelijke Ordening. We hebben zeker 220 huismussen, zijn inmiddels een Meta-kolonie geworden die voor nieuwe kolonies in de omgeving zorgt. Zo zijn de juvenilen naar het Rozenhofje uitgevlogen en daar gesetteld, maar ze komen wel dagelijks hier eten, drinken en badderen. Na dit klinkende succes hebben we ook een tweede huismussenhabitat opgericht bij Volkstuinpark Nut en Genoegen, en een derde op de Paardenwei op het Haarlemmerplein te Amsterdam. In de originele meta-huismussenkolonie habitat wonen ongeveer 220 mussen, in de tweede kolonie ongeveer 130, in de derde ongeveer 90, en de natuurlijk nieuw ontstane kolonie ongeveer 50 mussen, dat is 490 huismussen die wij onderhouden.
 2. Onderzoek doen naar huismussenproblematiek en daarmee oplossingen vinden en aandragen, o.a. door participatie met W.S.U.S., SOVON en MUS en Gemeente Amsterdam.

Interne organisatie

In het landschap van dierbeschermingsorganisaties is Stichting De Mussen Toevlucht een kleine, enthousiaste, idealistische organisatie. Een team van drie bestuurders werkt vanuit het pand aan de Rozenstraat in Amsterdam aan de bescherming van de huismus, de projecten en activiteiten, daarbij ondersteund door vijf vrijwilligers. Het bestuur is samengesteld uit Jennifer Hagens (Oprichter/Voorzitter) en Elisa Louwe (Secretaris). Elisa van Rijn is de Penningmeester. Zij beheert de financiën van de stichting. Daarnaast helpen vrijwilligers Geert, Fanny en Maarten met het zware werk, zoals de habitat(s) onderhouden, dode bomen/struiken verwijderen, de fysieke uitvoer van verschillende projecten, zakken voer tillen van 25 kilo per stuk, klusjes/reparaties doen aan bijvoorbeeld het grote voederhok of verschillende nestkasten repareren/ophangen. Er is geen groot verloop onder de vrijwilligers, de meeste blijven meerdere jaren totdat hun eigen situatie verandert en zij geen tijd meer hebben.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13-12-2023 Ik sta in het magazine van de Dierenambulance Amsterdam (zelf geschreven artikel)

Ik sta met de stichting in het blad van de Dierenambulance!

Afgelopen zomer mocht ik een artikel schrijven over de geweldige levensreddende actie van de Dierenambulance en mijzelf van mijn kat, waarbij ik eerst de Heimlich moest toepassen en daarna mond-op-bek beademing, omdat hij niet meer ademde na het stikken in een brokje. Ik deed de fysieke uitvoering en de Dierenambulance Amsterdam stond op de speaker en praatte mij erdoorheen en zei me precies wat te doen. Onze samenwerking heeft Hara's leven gered. Ze waren ook met 5 minuten hier en namen ons mee, omdat hij nog een uur in de zuurstofkooi moest en röntgenfoto's moest laten maken om te zien of ik geen ribbetjes had gebroken. Maar gelukkig was er verder niks meer aan de hand.

Dit artikel kreeg veel reacties en mensen vonden het leuk en spannend om te lezen, dus mocht ik nogmaals een artikel schrijven voor hun mooie magazine. Maar nu over mijn stichting! Dat liet ik mij geen twee keer zeggen. Bij deze het resultaat. Ik ben er erg blij mee en ook heel trots op en wederom hebben we veel leuke, positieve reacties hierop gehad.

Enjoy

Met dank aan; Help Dierenambulance Amsterdam dieren helpen (dierenambulance-amsterdam.nl)

Het gehele artikel in tekst;

Al sinds ik een klein meisje was is dieren redden mijn grootste passie. Dus toen ik in de Jordaan een appartement met binnentuin kreeg was ik dolblij met alle vogels daar. Twee tuinen verder woonde een grote kolonie huismussen wiens vrolijke gekwetter overal te horen was. Op een dag om zeven uur s ’ochtends klonk er opeens een heel ander geluid. Een elektrische zaag knetterde me wakker. Ik hoorde alle mussen in paniek roepen. Ik rende mijn bed uit en keek over mijn schutting. Ik zag verderop twee mannen van de woningbouwvereniging de gigantische klimop slopen. Deze klimop was het onderdak en nestplek van de mussen en vijf meter breed en vier verdiepingen hoog. De mannen zaagden alle wortels door en trokken hele ranken van de muur af. Ik zag de nesten met bevruchte eieren stukvallen, en de nog niet bevederde jonkies die erin lagen werden rücksichtslos doodgetrapt.

Ik kon er niet naartoe door de schutting en gilde uit alle macht om over die zaagherrie heen te komen; ‘Stop! Hey! Stop daarmee! Het is midden in het broedseizoen! Daar wonen de mussen met hun jonkies!’ De mannen stopten met zagen, alleen maar om me vierkant uit te lachen; ‘Ach mevrouwtje, waar maak je je nou druk om. Dat zijn maar dieren. Dat kan niemand wat schelen.’ En lachend ging het zagen weer door. Ik was boos en onthutst. Hoe konden ze zo harteloos dieren doodmaken? Ze sleepten de klimop naar de voorkant van het pand en gooiden het op straat. Ik wist niet wat ik moest doen, dus met tranen in mijn ogen heb ik maar de kapotte klimop gefotografeerd met alle stukgetrapte nesten, eieren en jonkies.

De mussenouders vlogen in paniek rond, nu hun huis en kroost vernietigd was. Ik wilde ze naar mijn tuin lokken, omdat het daar veilig was, dus zette ik waterbakjes neer en haalde gemengd zaadvoer en hing het op. Ik was woest om dit onrecht. Het is zo makkelijk om klein grut te doden dat niets terug kan doen. Maar ik kon wel iets doen. Ik besloot iedereen erbij te halen om te zien of dit nou zomaar allemaal kon. Ik heb de Dierenpolitie, 144, Dierenbescherming, AID, en de politieke partijen aangeschreven. Alleen de Partij voor de Dieren reageerden. Zij gingen me helpen. Eerst met schriftelijke Kamervragen te stellen en daarna met mij uit te leggen dat de huismus het zwaar heeft. En dat het zelfs zo slecht met ze ging dat ze sinds 2004 op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten staan.

Een bedreigde diersoort! Dat maakte deze misselijkmakende actie nog walgelijker. De PvdD legden uit dat de huismus onder wettelijke bescherming stond van de toen nog Flora-en Faunawet (nu Natuurwet). Ik schreef het Ministerie aan en vroeg om handhaving. Zij kwamen in actie en gaven de woningbouwvereniging een flinke boete van een paar duizend euro en daarbovenop moesten ze 27 mussenkolonienestkasten ophangen in mijn tuin als vervanging, met 4m hoog gaas en klimop ervoor zodat het direct leefbaar was voor de mussen. Ook moesten er vijf stuks vuurdoorns geplaatst worden van 2.5m hoog. Ik was blij. Eindelijk gerechtigheid. Daarom heb ik mijn stichting opgericht in 2013. Ik wist nu de weg naar handhaving en kon zo andere mensen deze lange weg besparen en direct hulp geven bij mussenconflicten en zo hele kolonies in één keer redden.

Dit kleine zangvogeltje heeft namelijk onze hulp hard nodig. In de jaren zeventig waren er nog 2 miljoen huismussenpaartjes in ons land, nu broeden er nog maar een kwart daarvan. En dit aantal neemt nog steeds sterk af. Vooral in Amsterdam is de nood het hoogst; hier is de terugloop zelfs 90%. Maar al mijn inspanningen zijn niet voor niets; de gedecimeerde kolonie van nog maar 40 stuks huismussen heb ik naar 320 stuks gekregen, de grootste kolonie van Amsterdam en omstreken. Zo groot zelfs dat de juvenielen elk jaar uitvliegen en nieuwe kolonies in de buurt stichten. Twee binnentuinen in de buurt hebben nu ook huismusgekwetter. Ook heb ik drie andere huismushabitatten in Amsterdam van de grond aan opgericht waar nu ook mussenkolonies wonen. Daarnaast heb ik door acute noodhulp te verlenen aan verschillende huismuskolonies in geheel Nederland al 20 separate kolonies weten te behoeden voor de ondergang. Deze kolonies variëren van 40 - 400 huismussen per kolonie. Dat zijn ongeveer 5.500 geredde huismussen. Een daverend succes zou ik zeggen.

Ik was tot Dieren Vrijwilliger van het jaar 2014 verkozen en heb de internationale vredesprijs, de Torch-Bearer Award, ontvangen in 2018 samen met (Para)Olympisch Kampioene Bibian Mentel en Wim Hof, the Iceman. In 2021 heeft de stichting 'The Benelux Enterprise Awards 2021' toegekend gekregen, als zijnde de 'Best Endangered Bird Protection Organization 2021' in de Benelux. En in 2022 hebben we 'The Benelux Enterprise Awards 2022' toegekend gekregen, ditmaal als zijnde de ‘Best Endangered Wildlife Welfare Organization 2022’.

Je kan dus rustig zeggen dat ik geen ‘Ach, mevrouwtje’ meer ben, maar een, zoals de Trouw mij noemt, ‘Beschermvrouwe van de mussen’.

www.stichtingdemussentoevlucht.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

9-12-2023 Winner CEO Award! :-)

Chairperson Awards - Full Winners Listing 2023

Chairperson Awards - Full Winners Listing 2023

Winners List - CEO Monthly (ceo-review.com)

---------------------------------------------------------------------------------------

16-11-2023 Hoe was het ook alweer zonder ons?

Hoe was het ook alweer zonder ons in Amsterdam? Voordat wij begonnen als stichting?

Een mooi bewijs dat wij goed bezig zijn in de stad. Niet alleen is de achteruitgang gestopt, de mussenaantallen zijn zelfs al weer aan het toenemen door onze mega-kolonie en al hun nageslacht door de tiental jaren heen dat zich verspreid heeft door de stad en nieuwe kolonies zijn begonnen. En natuurlijk door onze vier habitats die wij opgebouwd hebben vanaf de grond.

Dit artikel is uit 2007 en zo dramatisch is het gelukkig niet meer. Pfew.

De laatste mus in de Jordaan - Vroege Vogels - BNNVARA

De laatste mus in de Jordaan

Weetjes • 29-01-2007 • leestijd 4 minuten • 154 keer bekeken • bewaren

Tijdens zijn werk in het veld werd hem regelmatig de vraag gesteld: waar zijn onze huismussen? Zijn ze er nog wel? Waarop stadsecoloog Martin Melchers besloot ze maar eens op te zoeken en te tellen. Conclusie: is er nog maar een zesde over van wat 10 tot 15 jaar geleden rondvloog.

Want hoe tel je deze vogels, waarvan velen zich nog vanuit hun jeugd herinneren hoe talrijk ze waren? Door tsjilpende mannetjes te tellen. Twee jaar, in 2005 en 2006, fietste Melchers door vrijwel elk straatje in GrootAmsterdam – met natuurlijk de hoofdstad maar ook Diemen, Weesp, Muiden, Ouderkerk, Amstelveen, Aalsmeer en Schiphol –, zijn oren gespitst op getsjilp. En hoewel het aantal flink afneemt, zijn er toch nog een hoop huismussen.

Melchers claimt de nauwkeurigste telling ooit in Amsterdam te hebben uitgevoerd, maar hij overdreef in het begin wel een beetje. ,,Ik ging echt letterlijk elke huismus tellen en schreef zelfs straat en huisnummer op waar ik het vogeltje zag. Maar dat schoot natuurlijk niet op, ik zou dan nog jaren bezig zijn geweest. Bovendien zou de inflatie van de cijfers dan enorm zijn, want in 2006 kwam ik al vier tot vijf plekken tegen waar geen mus meer zat, terwijl dat het jaar er voor nog wel het geval was.’’

Terwijl de huismus al jaren in aantal afneemt, groeit het aantal andere soorten. Kool en pimpelmezen zijn overal te zien, heggenmus en winterkoning kom je ook makkelijk tegen. ,,En ook de vogels die wel eens een andere vogel eten zie je nu overal: ekster, vlaamse gaai, zwarte kraai, meeuwen. Het zijn soorten die je vroeger niet of nauwelijks zag in de stad. De sperwer broedt hier nu. Amsterdam is in al die jaren veel groener geworden, bomen en struweel zijn volwassen geworden en dan krijg je een verschuiving in het pakket. En wellicht gaat het de mezen nu ook beter omdat het minder is met de mussen: er blijven meer insecten over om te eten.

’’De komst van de sperwer moet traumatisch zijn geweest voor de huismus. ,,Ruud Vlek vertelde mij dat tijdens één broedseizoen opnames zijn gemaakt van een sperwer binnen de grachtengordel die vierhonderd huismussen naar het nest bracht. Er zijn in de stad meer plukplaatsen van sperwers en daar worden alleen maar mussenveren gezien. Mezen worden veel minder vaak gepakt, die doen het tactisch kennelijk slimmer. Als je ook goed kijkt, is de huismus helemaal niet zo’n snelle vogel. En als een jonge mus met trillende vleugels op de stoep om eten bedelt – wat je vroeger overal zag, en wat ik in die twee jaar tellen overigens nog maar één keer zag, ze zijn toch wel schuwer geworden –, is dat vragen om ongelukken. Ik heb wel gezien hoe een ekster hem kwam oppikken. Overigens zag je in 2006 het aantal broedgevallen van de sperwer ook weer hard teruglopen in de delen van de stad waar het de mus slecht gaat.’’
Voor zich nu een heksenjacht op sperwers ontketent: huiskatten en verkeer kosten heel veel mussen het leven bleek uit andere onderzoeken.

Funest is ook het bouwbesluit uit 2003 dat voorschrijft gaatjes in daken, zoals onder dakpannen, af te sluiten met vogelschroot, strookjes met pennetjes die voorkomen dat dieren zich in het dak settelen. Melchers: ,,Dat werkt absoluut. In straten met vogelschroot kom je vrijwel geen mus meer tegen.’’ Volgens de Vogelbescherming deed het vogelschroot vijftien jaar geleden al zijn intrede.Door de ‘verbossing’ van het buitengebied gaat het ook daar plaatselijk niet goed met de mussen. ,,Sperwers maken onder dekking van bomen veel meer kans om een vogel te vangen. Je ziet ze niet aankomen. En zeker als het aantal mussen in een geïsoleerde groep terugloopt kan het plots heel snel gaan. Het is net of zo’n groep door een kritische grens zakt en dat het dan rap gebeurd is. Er zijn dan nog maar weinig ogen op de uitkijk. Op de echte goede plekken is dat effect een stuk minder, want dan compenseert de aanwas voldoende.’’ En verlaten gebied is ook niet zomaar weer veroverd door nieuwe mussen. ,,Het zijn vrij honkvaste vogeltjes die zich gedurende hun leven niet ver wagen van de plek waar ze geboren zijn.

Volgens Melchers kan de mus met de juiste maatregelen geholpen worden. ,,Een nieuw bouwbesluit zou bouwers verplicht moeten stellen standaard neststenen in te metselen. Ik heb gezien dat het werkt. Wat ook een groot succes is, is een speciale mussenkast die ik in Amstelveen zag, geflankeerd door een voerdertafel. Het was een kast, met vier ingangen en die werden allemaal benut.’’,,En er is nog volop groen en goed mussenbiotoop in de stad, maar we moeten er zorgvuldig mee omgaan. Aan de Panamalaan stond een hoge dichte heg waarin veel mussen schuilden. Die heg is op een gegeven moment gehalveerd en je hoort er nu heel veel minder mussen.’’

Bron: Amsterdams stadsblad

-----------------------------------------------------------------------------------------

9-12-2023 Our Jennifer Hagens is a Winner of the CEO Chairperson Awards

Our Jennifer Hagens is a Winner of the CEO Chairperson Awards

Winners List - CEO Monthly (ceo-review.com)

Full Winners Listing 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------

10-11-2023 Lood in de grond in Amsterdam

Er is lood in de grond in Amsterdam. Ook in onze huismushabitat? Nee toch?


We zagen een artikel van de gemeente over lood in de grond in tuinen in Amsterdam. Lood is een metaal dat vroeger veel gebruikt werd. Bijvoorbeeld op werkplaatsen, bij industrieën of in havens. Ook in producten kwam het veel voor, zoals benzine, verf of in leidingen. Daarom zit het nu op veel plaatsen in de bodem. Dat kan ook in onze achtertuin, moestuin of speeltuin zijn. Lood heeft een negatieve invloed op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen. Het is belangrijk dat we het zo min mogelijk binnenkrijgen.

Aangezien we veel in onze tuin werken met de vrijwilligers omdat deze is omgetoverd tot huismushabitat vonden we het van belang om een loodcheck te laten doen. De gezondheid van de vrijwilligers is namelijk uiterst belangrijk.

Gratis check op lood in uw tuin - Gemeente Amsterdam

De loodcheck werd uitgevoerd en drie dagen later hadden we de uitslag al; alles was goed. Alles was in de groene cijfers. Gelukkig maar!

Nu kunnen we met een gerust hart weer doorgaan met bomen en struiken planten en de habitat weer tot een paradijsje omtoveren voor de mussenkolonie.

Rapportage_Lood_in_de_bodem_check_Rozenstraat_186_1016PA_Amsterdam.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------

09-11-2023 Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering

Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering wordt aangevuld met bestuursaansprakelijkheid

Vrijwillige bestuurder verzekerd onder AVV

Vanaf 1 januari 2023 ben je als vrijwilliger, wanneer je een functie vervult als bestuurder, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon (stichting of vereniging) in de gemeente Amsterdam, automatisch verzekerd onder de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV). Met deze uitbreiding van de AVV worden de financiële risico’s van bestuurders afgedekt, wanneer zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk of onzorgvuldig uitvoeren van hun taken, waardoor er onrechtmatigheden binnen de organisatie hebben kunnen plaatsvinden.

Denk hierbij aan de volgende incidenten:

 • Verduistering van gelden door derden: is er onvoldoende toezicht geweest door het bestuur? Dan wordt de bestuurder aansprakelijk gesteld. Uiteraard is de frauderende bestuurder niet verzekerd!
 • Ook bij een faillissement kan de curator een bestuurder aansprakelijk stellen
 • Een bestuurder heeft gegevens verstrekt aan iemand die zich voordeed als een medewerker van een bank, gevolg: € 20.000 onrechtmatig afgeschreven. Bij deze vorm van fraude wordt de bestuurder ook aansprakelijk gesteld

En ook bij de volgende incidenten wordt het bestuur persoonlijk aansprakelijk gesteld:

 • Nalaten een boekhouding bij te houden, of het niet/te laat opmaken van de jaarrekening
 • Het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen
 • Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken
 • Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is, of bekend moet zijn, dat de rechtspersoon ze niet na kan komen
 • Het verwaarlozen van kredietbewaking
 • Het niet of niet op tijd informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn
 • Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon zoals genoemd in de statuten
 • Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen
 • “Zwart” ontvangen en “zwart” betalen van bedragen (incl. lonen)

Voorwaarden

Per aanspraak en per verzekeringsjaar bedraagt de maximale verzekerde limiet € 500.000 voor alle verzekerden tezamen. Daarbij bedraagt het balanstotaal van de organisatie waarvoor je als vrijwilliger (bestuurs)werkzaamheden verricht niet meer dan € 500.000. Voor vrijwilligers in Stadsgebied Weesp was deze aanvulling van de AVV al opgenomen in de dekking.

Voor de AVV hoef je je niet aan te melden. Je bent als bestuurslid automatisch verzekerd.

Lees meer over de AVV.

Tot slot

Hierboven staan enkele voorbeelden. Uiteraard gelden de polisvoorwaarden (in- en uitsluitingen) en is de verzekeringsdekking afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zie de actuele voorwaarden op: https://www.amsterdam.nl/vga/zakelijke/vrijwilligers/amsterdamse-0/

-----------------------------------------------------------------------------------------

19-10-2023 Pitchen voor vrijwilligers

Pitchen voor vrijwilligers

Pitchen voor vrijwilligers

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam bood ons, en zes andere organisaties, de kans om onze stichting te pitchen aan een groep vrijwilligers om te zien of er een aantal bij ons wilden komen. Wij zaten nog om een sterke man te springen voor in de habitatten het fysiek zwaardere werk te doen.

Dus vol goede moed ging onze Jennifer erop af.

De zaal zat vol en iedereen kreeg precies twee minuten om te pitchen. Om niet door de zenuwen een leeg hoofd te krijgen had ze de belangrijke punten opgeschreven. De andere organisaties waren allemaal om mensen te helpen. Alleen onze stichting was voor dieren. De benarde situatie van de schattige huismus kwam aan bij mensen en Jennifer kreeg het hardste applaus van de avond. Dat was heel fijn, omdat er toch nog vaak laagdunkend over dierenwelzijn wordt gedacht.

Na de pitches mochten we netwerken en meteen kwam de sterke man tevoorschijn en melde zich aan als vrijwilliger. Hij kwam als geroepen. De avond was daarmee een klinkend succes!

Met dank aan Simone Timmer van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam voor het regelen en de SOOJ voor het hosten.

Vrijwilligerscafé Centrum: inspiratie & contact tussen vrijwilligers en organisaties - Vrijwilligers Centrale Amsterdam (vca.nu)

Vrijwilligerswerk in Amsterdam (vca.nu)

Een plek voor ouderen om elkaar te ontmoeten - SOOJ

-----------------------------------------------------------------------------------------

Spint 

Spint niet-chemische behandeling

Spint komt in Nederland relatief vaak voor en kan het best worden omschreven als een infectie van mijten die zich op de plant nestelt. Doordat de mijten uiterst klein zijn, worden ze vaak pas laat ontdekt op de planten. Doordat spint de voedingsstoffen aan de plant onttrekken en de plant hierdoor zelf minder of zelfs onvoldoende voeding krijgt, is een infectie met spint van negatieve invloed op de gezondheid van je plant of struik. Spintmijten hun aanwezigheid kan schade veroorzaken aan bladeren, bloemen en knoppen.

Wanneer deze kleine beestjes zich voeden met uw planten, injecteren ze een gifstof waardoor de bladeren verkleurd, gespikkeld of geel worden. Op het eerste gezicht lijken spintmijten misschien onschuldige plaagdieren, maar hun aanwezigheid kan leiden tot de uiteindelijke dood van de plant of struik.

Spint is een plaag die vroeger enkel binnen voorkwam in bijvoorbeeld oranjeries, kassen en binnenshuis bij kamerplanten. Door de opwarming van ons klimaat komt spint de laatste jaren ook buiten steeds meer voor. Hoe warmer en droger het is, hoe sneller spintmijten zich ontwikkelen en hoe groter de schade wordt. De spintmijten bevinden zich meestal aan de onderkant van bladeren waar ze plantensappen opzuigen. Als je spint uit de hand laat lopen, dan sterven de planten na verloop van tijd af.

Bestrijding

Ga niet chemisch bestrijden, spint is resistent geworden voor bijna alle pesticiden en daarbovenop dood je daarmee wel alle goed planten, struiken, insecten en uiteindelijk vogels.

Oplossing

Als je lieveheersbeestjes loslaat in je tuin, bestrijd je een invasie van spintmijten op een snelle, effectieve manier. Veel tuincentra en kwekerijen verkopen deze beestjes die je vrij kunt laten rond je planten. Ga voor een flink aantal: een lieveheersbeestje kan een flinke eetlust hebben, maar je hebt er meer nodig om de klus te klaren. Spintmijten ontwikkelen zich snel en sommige lieveheersbeestjes kunnen doodgaan of wegvliegen.

Laat ze vroeg in de morgen of avond los: lieveheersbeestjes zijn geen fan van hitte of brandende zon. Als je ze op het heetst van de dag loslaat, is de kans groot dat ze wegvliegen om te schuilen. Zorg voor een goede timing en vergroot zo de kans dat ze blijven. Benevel je planten: bedek je planten met een laagje vocht. Je moedigt de nuttige beestjes hiermee aan om zich veilig te voelen en te blijven.

27-09-2023 Mix & Match

Mix & Match

Mix & Match

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam heeft gister de 'mix en match' georganiseerd op het hoofdkantoor van Colliers, wat een perfecte plek bleek te zijn. Hier bracht Rachida el Alami maatschappelijke organisaties en stichtingen met een hulpvraag in contact met de zakelijke markt om advies te geven.

Wij waren ook uitgenodigd, naast zeven andere stichtingen. Het was een soort van speeddaten waarbij de stichtingen steeds een tafeltje opschoven.

Het is een mooi voorbeeld van hoe het blenden van gebruiksfuncties ook kan zorgen voor het blenden van mensen, want samen is er plek voor iedereen, en kunnen we elkaar helpen goed doen.

Harold Coenders en Dirk Bakker veel dank voor het mogelijk maken van deze mix & match.

En veel dank aan Rachida el Alami voor het zorgen dat wij er toch ook bij konden zijn ondanks het missen van de Masterclass wegens gezondheid issues. We hebben alleen maar positieve reacties en hulpaanbiedingen gekregen van iedereen, dus dit was veel meer dan we durfden te verwachten.

Bij een volgende zijn we er zeker ook weer bij. 😀

#blendeduse

-----------------------------------------------------------------------------------------

05-09-2023 We werken ook met psychisch kwetsbare vrijwilligers

We werken ook met psychisch kwetsbare vrijwilligers


Wij als stichting geloven in een inclusieve maatschappij, waar zowel mensen onderling als (wilde) dieren samenleven in harmonie en met respect voor de natuur. We werken met een fijn team van vijf vrijwilligers in de huismushabitat en hebben hieronder ook psychisch kwetsbare mensen onder de waakzame begeleiding van Jennifer en in samenwerking met hun toezichthouders en Stichting Bloem.

Mensen met mentale gezondheidsklachten zoals bijvoorbeeld borderline, autisme, bipolaire stoornis, PTSS, of depressie zijn hier allemaal welkom en gewaardeerd. Mensen met een burn-out kunnen hier weer rustig herstellen en langzaam kracht opbouwen. We helpen deze kwetsbare mensen door hen vaardigheden aan te leren, in een team te werken, en om hun plek in de samenleving te (her)vinden of te voorkomen dat zij aan de zijlijn komen te staan. Het werken in het groen en het getjilp en gekke capriolen van de mussen zijn rustgevend en genezend voor lichaam en geest. Ook zorgen we voor een veilige werkomgeving, er wordt altijd goed op de interactie gelet zodat vrouwen hier veilig werken.

Op deze manier doen we niet alleen iets goeds voor kwetsbare dieren, maar ook voor de mensen, twee vliegen in één klap kun je zeggen.

Stichting Bloem is een traject voor mannen en vrouwen in Amsterdam

die verder willen, als ze al een tijdje geen betaald werk gedaan meer gedaan hebben en toch weer aan de slag willen. Mensen met een uitkering van de gemeente Amsterdam of van het UWV komen wellicht in aanmerking voor een BLOEM! traject en dan via hen bij bijvoorbeeld ons.

Hulp bij werkervaringstrajecten voor Amsterdammers (bloemtrajecten.nl)

folder-bloemtrajecten-folder-website.pdf (usercontent.one)

-----------------------------------------------------------------------------------------

13-06-2023 Jonge mus gevonden?

JONGE MUS GEVONDEN?

Wat moet je nu doen? 

Je hoeft niet altijd in te grijpen, soms is ze gewooon met rust laten juist beter. We laten hier met foto's zien wanneer je wat moet doen en vooral ook wat niet, lees het daarom zorgvuldig door.

Als eerste even wat achtergrondinformatie; het is normaal dat jonge vogels hun nest verlaten als ze nog niet (goed) kunnen vliegen. Ze passen er niet meer in en leven een paar dagen in een boom of op de grond tot ze wel kunnen vliegen. In deze periode zijn de ouders in de buurt, voeren ze nog en leren de jongkies zelfstandig worden. Menselijke aanwezigheid geeft dan alleen maar stress. Hou in deze dagen wel aub je kat binnen of zorg dat hij niet bij de jonkies kan komen.

Wanneer moet je juist wel helpen?

1. Als een musje gewond is, je ziet een hangend vleugeltje, een slepend pootje, bloed op de veertjes, of is gebeten door een kat. Ga in dat geval direct naar een dierenarts want de tanden en klauwen van katten hebben vergif in zich voor prooidieren en binnen 24 uur overlijden gewonde vogels aan de beet als ze niet geholpen zijn. 2. Ook als je een nest ziet waar geen ouder meer gaat voeren, omdat ze waarschijnlijk beide dood zijn. Let wel op dat er inderdaad echt geen ouders meer zijn. Je kan ouders helpen door vlakbij een bakje water en een bakje levende meelwormen neer te zetten zodat ze niet totaal uitgeput raken. 3. Een vogeljong met vliegen om zich heen. Die is gewond en heeft een dierenarts nodig. 4. Vogels die tegen een raam gevlogen zijn. Leg ze in een doosje in het donker. Als ze binnen een uur niet weer helemaal gezond zijn er mee naar een dierenarts gaan.

Wanneer moet je juist niet helpen?

1. Het musje heeft al veren.
2. En kan zich voortbewegen (springend, hippend, lopend, half vliegend).
3. Het musje ziet er goed gevoed uit, als een rond bolletje of in ieder geval dikker dan de ouders.
4. De ouders zitten in de buurt.
5. De vogel bevindt zich op een veilige plek (geen drukke weg, geen roofdieren op de loer).

EEN JONGE MUS IN PROBLEMEN DIENT ALTIJD METEEN NAAR DE DIERENAMBULANCE, VOGELOPVANG OF DIERENARTS TE GAAN

ZELF HOUDEN, OPVOEDEN, BETER MAKEN IS VERBODEN EN VAAK DODELIJK

==================================================

1. Zonder verenpak. Zo ziet een jonge mus eruit die uit het nest is gevallen of is geroofd door een roofvogel. Deze hebben ALTIJD DIRECT hulp nodig.

  musbabe
  musbabe2

  ZONDER VERENPAK:

  1.Is uit het nest gevallen en dient meteen teruggezet te worden. Wees niet bang dat vogels het jong dan afstoten omdat het naar mens ruikt. Vogels hebben wel reuk maar niet zo sterk dat ze dat ruiken. Zie je het nest en komen de ouders er nog? Zet het jong dan voorzichtig maar snel terug. De ouders zullen het jong gewoon verzorgen.

  2. Is het nest onvindbaar/onbereikbaar, wikkel het vogeltje dan meteen in een warme trui/doek omdat hij zichzelf niet warm kan houden, doe hem in een doosje en bel het Dierenambulance landelijk nummer: 0900-0245, of breng de vogel direct naar de dichtstbijzijnde dierenarts of Vogelopvang (deze nemen allemaal gratis het musje op).

  Geef het GEEN ETEN of WATER. Daarmee doe je alleen maar kwaad en kan het mussenjong er zelfs aan overlijden ondanks je goede bedoelingen. Hou het ook NIET zelf, dat is verboden.

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  2. Zo ziet een jonge mus eruit die uit het nest is gevallen of is geroofd door een roofvogel. Deze hebben ALTIJD DIRECT hulp nodig zoals hierboven aangegeven voor kale mus.

  BEETJE KAAL EN WAT DONSVEERTJES

  1.Is uit het nest gevallen en dient meteen terug gezet te worden.

  2. Is het nest onvindbaar/onbereikbaar, wikkel het vogeltje dan meteen in een warme trui/doek, omdat hij zichzelf niet warm kan houden, doe hem in een doosje en bel het Dierenambulance landelijk nummer: 0900-0245, of breng de vogel direct naar de dichtstbijzijnde dierenarts of Vogelopvang.

  Hou het NIET zelf, dat is verboden en als je geen ervaring hebt met mussenjongen zal het vogeltje vrijwel altijd sterven, ondanks je goede bedoelingen.

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  2. Zo ziet een jonge mus met veren eruit die uit het nest is gevallen of is geroofd door een roofvogel. Deze hebben NIET DIRECT hulp nodig.

  musbabe3

  MET VERENPAK;

  Kijk dan naar het volgende;

  Kan het op zijn pootjes staan? Zo nee; handel dan hetzelfde als hierboven. Zo ja; volg dan onderstaande;

  1.Is het gewond? Doe hem voorzichtig in een doosje en bel het Dierenambulance landelijk nummer: 0900-0245, of beter breng de vogel direct naar een dierenarts. Beide is gratis.

  2.Is het niet gewond? Zit het op de grond een beetje te fladderen met zijn vleugeltjes maar vliegt niet weg? Kijk dan een tijdje van een afstand of de ouders het eten komen geven, zo ja, doe dan verder niets; het vogeltje leert gewoon vliegen en dat kan een paar dagen duren.

  3.Is het niet gewond, maar beweegt het nauwelijks, fladdert het niet of komen de ouders niet, dan is het toch ergens gewond of ziek. Doe hem dan voorzichtig in een doosje en bel de Dierenambulance of beter breng de vogel direct naar een dierenarts. Beide is gratis.

  ———————————————————————————------

  3. Zo ziet een musje eruit die al kan leren vliegen. Hij kan al op zijn pootjes staan en zit goed in de veren en is lekker dik en rond. Hij beweegt zijn vleugeltjes heel snel.

  MET VERENPAK, BEWEGEND JONG, BEWEEGT DE VLEUGELTJES SNEL MAAR VLIEGT NOG NIET (GOED)

  Kan het op zijn pootjes staan? Zo ja; kijk dan naar het volgende;

  1.Is het gewond? Doe hem voorzichtig in een doosje en bel het Dierenambulance landelijk nummer: 0900-0245, of breng de vogel direct naar een dierenarts. Beide is gratis.

  2.Is het niet gewond? Zit het op de grond een beetje te fladderen met zijn vleugeltjes maar vliegt niet weg? Kijk dan een tijdje van een afstand of de ouders het eten komen geven, doe dan verder niets; het vogeltje leert gewoon vliegen.

  3.Is het niet gewond, maar het beweegt nauwelijks, fladdert niet of de ouders komen niet, dan is het toch gewond. Doe hem dan voorzichtig in een doosje en bel de Dierenambulance of beter breng de vogel direct naar een dierenarts. Beide is gratis.

  ————————————————————————————--

  MUSJE GEVONDEN

  MUSJE GEVONDEN

  Goedbedoelende mensen hadden Stichting De Mussen Toevlucht gebeld dat ze een baby-musje hadden gevonden. Ze hadden het opgepakt en in een doosje gedaan.
  Wij gingen direct naar ze toe, en na een korte check-up, zagen we dat het musje niet gewond was of uit het nest gevallen.

  Dit musje was gewoon aan het leren vliegen.

  Wij hebben direct het musje teruggebracht naar de vindplaats en neergezet tussen het groen. Het musje liep uit het gras naar onze Jennifer en besloot even bij haar te zitten, tussen haar voeten, omdat zij altijd een magnetische aantrekking heeft op dieren. Het riep steeds de ouders die ook meteen antwoordden. Jennifer zette het musje wéér terug in het groen en de ouders kwamen direct de kleine voeren. Het musje was gewoon aan het leren vliegen.

  WAT IS DE LES???

  PAK NIET TE SNEL JONGE MUSJES OP

  KIJK EERST VAN EEN AFSTAND, OM DE SITUATIE GOED IN TE SCHATTEN

  ALS ZE MET VOL VERENKLEED ZIJN, ZELF STAAN EN SNEL DE VLEUGELTJES BEWEGEN DAN LEREN ZE GEWOON VLIEGEN

  LAAT ZE DAN AUB GEWOON MET RUST

  HARTELIJK DANK

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  18-04-2023 De zesde fase zelf huismustillen bouwen

  De zesde fase zelf huismustillen bouwen

  En eindelijk kunnen we de palen in de grond zetten en beton gaan storten! Joepie! 

  Het eind is in zicht! 

  Nog even geconcentreerd doorwerken en dan hebben de kleine hummeltjes allemaal nieuwe huisjes!

  Het is gelukt! Hoera! 

  En net op tijd voor het broedseizoen!

  De huismussen komen meteen de mussentil even inspecteren. Volgens mij is die goedgekeurd door de Nederlandse Bond van Vliegende Hollanders :-)

  Kijk! Het eindresultaat na al ons harde werk! Prachtig toch? (Die tweede staat er een beetje verstopt achter.)

  Het eerste koppeltje dat gaat nestelen! Dan gaat de rest er ook snel in! 

  SUCCES!

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  11-04-2023 Fase vijf zelf huismustillen bouwen

  Fase vijf zelf huismustillen bouwen

  And.. we're off! Ze zijn nu praktisch klaar! 

  Alle huisjes op paal twee bevestigen, zoals je ziet hebben we dat vanmiddag al gedaan tot de laatste twee en dan kunnen ze de volgende keer de grond in! Het wordt nu toch wel heel erg spannend allemaal! We bevestigen ook een kleine houten pagode bovenop elke paal, gewoon zodat het er extra leuk uitziet.

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  4-4-2023 Fase vier zelf huismustillen bouwen

  Fase vier zelf huismustillen bouwen

  We hebben tot onze schrik ontdekt dat de invliegopeningen van de huismuskoloniekasten maar 30mm zijn terwijl ze voor huismussen toch echt 35mm moeten zijn! 

  En dat luistert nauw. Want de grootte van de opening bepaalt welke vogel je in het kastje krijgt. Veel meer dan de vorm of de maat van je netskast. Wat een blunder van de maker, zeg, terwijl ze toch speciaal voor huismussen gemaakt zijn. Dat is niet okay. Nu moeten we al die openingen met de hand groter gaan maken. Nou, reken maar uit, 15 kolonienestkasten x 3 openingen is 45 openingen. Tel uit je winst. Of in dit geval, je tijdverlies.

  Gelukkig hebben we stoere vrijwilligers met sterke armen die dat klusje wel even gaan klaren, dus op twee middagen hoor je dit in de habitat;

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  28-3-2023 Fase drie van zelf huismustillen bouwen

  Fase drie van zelf huismustillen bouwen

  En we zijn onderweg! Op naar fase drie! We gaan verder met de eerste paal, de rest van de kolonienestkasten ophangen.

  Het is best een klus want we moeten met de boor door de achterste wand heen, dus we hebben een extra lange boor. Dit maakt het er niet makkelijker op allemaal. Maar gelukkig hebben we een stoere Ier met kluservaring en gereedschap, dus dankzij hem kunnen we dit varkentje wel even wassen!

  Er moet niet alleen iemand de nestkasten vasthouden maar ook iemand de houten paal zodat er niets wegglijdt tijdens het boren.

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  14-3-2023 Fase twee van de huismustillen bouwen

  Fase twee van de huismustillen bouwen

  En we gaan vrolijk verder!

  Eerst kopen we 15 horizontale huismuskolonienestkasten waar in elke nestkast zes mussen kunnen nestelen. Ze hebben metalen dakjes zodat het hout niet wegrot binnen 10 jaar, maar veel langer meegaat.

  We kopen ook twee palen van 4 meter hoog ecologisch verantwoord hout om de nestkasten aan vast te maken

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  28-02-2023 Fase één; het begin van de huismussentillen, spannend!

  Het begin van de huismussentillen, spannend!

  We gaan eindelijk beginnen met het zelf bouwen van de huismussentillen! We hebben er naar uitgekeken! We vinden het erg leuk en stieken ook wel een beetje spannend want het is best wel een groot project en totaal nieuw voor ons. Niemand heeft ooit een huismussentil gebouwd van 4 meter hoog. Maar.. we kunnen het!

  Vol goede moed hebben we het beton naar de habitat gesleept. En dat was al even aanpoten. Vele zakken van 25 kilo per zak kwamen er aan op de pallet. Maar gelukkig hebben we sterke mannen en sterke vrouwen :-)

  We beginnen met de twee gaten graven voor de twee palen. Elke paal is 4 meter hoog en zal met beton worden gestort zodat het vast zal staan in de grond en niet zal omwaaien met een storm. De huismussen moeten wel veilig wonen in hun appartementjes. We hadden een speciaal graafding geleend dat rond graaft zodat we niet met een schep in de weer hoefden en veelonnodig gegraaf en losse aarde voorkomen werd.

  We hebben geleerd dat staan en kijken ook een belangrijk onderdeel is van flink klussen ;-)

  Gat 1 Twee meter diep en toch maar 10 cm breed (trots)

  Gat twee idem (weer trots)

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  15-01-2023 Jennifer redt mussen in nood, en iedereen kan meedoen!

  Jennifer redt mussen in nood, en iedereen kan meedoen!

  Als ik mussen in mijn tuin zie, dan maakt me dat altijd vrolijk: zo’n kwetterend groepje in de struiken. Maar zo gewoon is dat niet. Want de huismus is in Nederland een beschermde vogel en kan alle hulp gebruiken. Daarom heeft de Amsterdamse Jennifer Hagens zich opgeworpen als redder van mussen in nood. Samen met andere vrijwilligers zet zij zich actief in vanuit de door haar opgerichte Stichting ‘De Mussen Toevlucht’. Ze werkt aan habitatten voor mussenkolonies midden in de stad. En mocht een kolonie worden verstoord, bijvoorbeeld door bouwwerkzaamheden of bomenkap, dan bemiddelt ze tussen woningbouwverenigingen en bewoners. Voor haar tomeloze inzet won ze al meerdere prijzen. HetkanWEL vroeg haar, hoe ze dat doet en wat we zelf kunnen doen voor de huismus.

  Beschermde vogel

  “Huismussen leven al eeuwenlang in de omgeving van mensen. Ze leven in kolonies van tientallen en soms wel honderden vogels bij elkaar. Vroeger broedden ze massaal onder de daken van huizen, en zochten ze op akkers naar graan en insecten. Maar omdat ons land te netjes is geworden en er steeds meer bebouwde omgeving is, hebben huismussen het moeilijk gekregen. Veel daken van huizen en gebouwen zijn tegenwoordig ontoegankelijk en bij verbouwingen wordt er niet als vanzelfsprekend rekening gehouden met de huismus. Ook is er meer predatie, vooral van huiskatten” aldus Jennifer. De Vogelbescherming schat dat er nu tussen de 600.000 en 1 miljoen paartjes in Nederland broeden. Dat lijkt veel, maar vijftig jaar geleden waren dat er nog 2 miljoen. Hoewel het de laatste jaren wat beter lijkt te gaan, is dus meer dan de helft van alle huismussen verdwenen.

  Helpen van dieren als passie

  “Ik heb Stichting De Mussen Toevlucht opgericht, omdat dieren redden en helpen mijn grootste passie is. Toen enkele jaren geleden een grote Klimop in de tuin van mijn buren werd gekapt, met nestelende huismuskolonie en al, werd ik zo ongelofelijk boos. Alle eitjes en jonge vogels belandden op de grond, en de hele kolonie was in paniek. Ik belde de woningbouwvereniging. Tot mijn verbazing die kon het hen niks schelen. Maar vanwege de Natuurbeschermingswet (vroeger de Flora- en faunawet) kon dit niet natuurlijk niet ongestraft. Dus ik trok ten strijde tegen dit onrecht. De woningbouwvereniging kreeg uiteindelijk een boete van duizenden euro’s en moest verplicht 35 nieuwe huismuskolonienestkasten ophangen. Hierna richtte ik stichting op, zodat ik het gevecht niet langer alleen hoefde te voeren. Ook sta je als stichting sterker dan als gewone burger.”

  De stichting is landelijk actief en heeft de afgelopen jaren ruim 20 kolonies weten te redden met meer dan 5.000 mussen. De stichting heeft ook een Meldpunt Mussen in Nood, daar komen wekelijks telefoontjes binnen van mensen die willen weten wat ze kunnen doen als een mussen habitat bij hen in de buurt wordt bedreigd. Vaak is het dan voldoende om te wijzen op de Natuurbeschermingswet. Een mussenkolonie verwoesten is wettelijk strafbaar.”

  Het hele jaar door voeren

  De Stichting komt niet alleen in het geweer voor huismuskolonies die bedreigd worden door kap of sloop. Jennifer zorgt ook voor voldoende voedsel en water. Vogels gebruiken namelijk het hele jaar veel energie. In de winter om zich op temperatuur te houden, in het voorjaar om eieren te leggen en hun jongen groot te brengen. En in de herfst bouwen ze reserves op voor de winter. Je kunt ze dus het hele jaar door voeren, zeker in de stad, omdat daar nu eenmaal minder voedsel voor handen is. “Natuurlijk kan ik dat niet allemaal in mijn eentje. In Amsterdam zijn er meerdere vrijwilligers actief. Ik ben een vraagbaak voor mensen die ook iets willen doen voor huismussen kolonies in hun omgeving. In Jennifers achtertuin huist een mussenkolonie, de grootste in Amsterdam. En vanuit de Stichting worden nog een paar kolonies elke dag gevoerd. Om alle mussen te voorzien van het juiste voer is behoorlijk wat geld nodig. Het voer is namelijk best duur. En al die vogels eten natuurlijk heel wat kilo’s weg. Vooral wit zaad en meelwormen, zijn heel geschikt en voedzaam, maar prijzig.

  Hoe kun je zelf mussen helpen?

  Op de website van de Mussen Toevlucht staan allerlei tips die je thuis kunt toepassen. Van bes-dragende struiken in de tuin, tot het bieden van de juiste nestgelegenheid en hoe je het beste kunt voeren in elk seizoen. Nu het buiten weer kouder wordt kost het vogels veel energie om hun lichaamstemperatuur in op peil te houden. Ze hebben een hogere lichaamstemperatuur dan mensen, namelijk 40 graden Celsius. Als deze temperatuur zakt, worden de dieren ziek en sterven ze. Het is dus cruciaal dat deze vogels voldoende voedsel binnen krijgen om op de juiste temperatuur te blijven.

  Inmiddels heb ik in mijn eigen tuin de tips van Jennifer ook toegepast. Binnen no time verscheen er een groep van zo’n vijftien huismussen. Op mijn verlanglijstje staat nu een speciale nestkast voor mussen, in de hoop dat volgend voorjaar er nog meer een plekje gaan vinden. Als je het werk van Jennifer wil steunen dan kan dat. Zonder gulle gevers kan de (ANBI) stichting niet bestaan en elke gift, hoe klein ook, is welkom.

  Jennifer redt mussen in nood, en iedereen kan meedoen! (hetkanwel.nl)

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  09-01-2023 Zelf huismusnestkasten maken

  Zelf huismusnestkasten maken

  Huismusnestkasten zijn prima zelf te maken. Het is een leuk project en je helpt er de huismussen mee. En zij kunnen onze hulp zeker goed gebruiken.

  Let wel goed op de volgende punten;

  1. Het is belangrijk om natuurlijke materialen te gebruiken zoals hout, gebruik geen giftige beits en zorg ervoor dat er geen punten of splinters in de binnenkant zitten.

  2. Het hout moet zeker 1,5 cm dik zijn en watervast.

  3. De constructie moet stevig zijn en meerdere jaren meegaan.

  4. De ophanghaak moet stevig vastzitten en veilig zijn.

  5. Maak géén zitstokje bij de invliegopening. De mussen hebben het niet nodig en roofvogels kunnen daar juist wel op zitten en het nest leeg trekken..

  6. De invliegopening moet tussen 35-40 mm zijn. Dit is heel belangrijk omdat de invliegopeningsgrootte bepaalt wat voor soort vogel er in komt wonen.

  7. Schoonmaken hoeft nooit, ook al wordt dat wel beweerd op het internet. Huismussen kunnen dat prima zelf. Je maakt ze er zelfs alleen maar bang mee doordat er opeens een mens in hun huis staat te wroeten.

  8. Zorg ervoor dat de ruimte echt 15 bij 15 bij 15 cm is, dat is groter dan de meesten aangeven, maar als er 5 a 6 jonkies in het nest zitten en mama erbovenop in de hete zomer hebben ze liever een cm of 2 extra dan dat er normaal wordt aangegeven. Beetje ademruimte zullen we zeggen. Het kan namelijk bloedheet worden in de kasten en het is al bewezen dat de mussen krimpen door de te hete zomers door de klimaatcrisis met alle nadelige gevolgen vandien. Laten we ze dus zo goed mogelijk helpen.

  Hier zijn de twee voorbeelden, als je dit volgt komt het helemaal goed. De eerste is voor enkele kasten, maar omdat mussen koloniebroeders zijn houden ze meer van de driedubbele, en daar een aantal van. Dat is ook veel veiliger voor ze, omdat ze alleen in grotere aantallen kunnen overleven en met een minimum van 28 stuks.

  Succes en plezier gewenst!

  P.S. Vergeet ook geen water en gemeng zaadvoer aan te bieden.