Jaarverslag 2013, 2014

Jaarverslag 2013, 2014


Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2013/2014 van Stichting De Mussen Toevlucht te Amsterdam.

Stichting De Mussen Toevlucht is door Jennifer Hagens in het leven geroepen om het voortbestaan van de huismus (Passer Domesticus) te ondersteunen. De huismus is een met uitsterven bedreigde soort. In Nederland is de huismussenpopulatie sinds de jaren ’90 meer dan gehalveerd. Dit komt voornamelijk door een tekort aan voedsel, schuilplekken en nestgelegenheid.

In het jaar 2000 is Jennifer gestart met het helpen van huismussen in de omgeving van haar woning in de Jordaan, Amsterdam. Er leefde op deze plek de grootste mussenkolonie van Amsterdam. Na grof ingrijpen en verkleinen van de kolonie wil de stichting hier wederom de grootste mussenkolonie van maken. Op 17 juni 2013 is Stichting De Mussen Toevlucht officieel opgericht.

Dit jaarverslag is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting De Mussen Toevlucht en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen wij het beleid van de komende jaren verder vorm zullen geven. Het verslag omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten, en het geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

Amsterdam, 24 januari 2015

Het bestuur van Stichting De Mussen Toevlucht:

Jennifer Hagens Oprichter/Voorzitter

Jeroen Brink Penningmeester

Lotte Kingma Secretaris

1. Doelstellingen

2. Voorgeschiedenis

3. Interne organisatie

4. Activiteiten 2013-2014

4.1 Profilering en Naamsbekendheid Stichting De Mussen Toevlucht

4.2 Onderhoud van de huismushabitat

4.3 Bemiddeling

4.4 Praktische activiteiten

4.5 Bezoek bij het Mussentoevluchtsoord

4.6 Informatieverspreiding

4.7 Hoogtepunten

5. Externe contacten

6. Organisatie en financiën

7. Conclusie


1. Doelstellingen

Doelstellingen;

  1. Een meldpunt zijn omtrent mussenleed, dus voor mussen in nood. Directe en indirecte hulp verlenen aan die mussen in gevaar.
  2. Bemiddelen bij conflicten waarbij huismussen betrokken zijn, alternatieven aandragen en voor een goede afloop zorgen.
  3. Voorlichting en informatie geven aan woningbouwverenigingen, hoveniers, en makelaars over de Flora- en Faunawet.
  4. Politieke invloed uitoefenen door samen te werken met verschillende politieke partijen, gemeente Amsterdam, en het Ministerie. Helpen bij het schrijven van moties ter bescherming van de huismus. En zeker ook onder de vleugels van het Ministerie helpen wij de huismus, door bij te dragen aan de naleving van de Flora- en faunawet.
  5. Een netwerk opzetten van samenwerkende biotopen door nieuwe huismussen-habitats op te richten in geheel Nederland en zo mogelijk daarbuiten.
  6. Bewustwording te creëren bij het Nederlandse publiek, en zo nodig daarbuiten, over de huismusproblematiek, en direct oplossingen hiervoor aandragen.
  7. Samen te werken met Vogelbescherming Nederland, Vogelwerkgroep Amsterdam en allerlei andere dierenrechtenorganisaties.
  8. Behoud en uitbreiding van de veruit grootste meta-huismuskolonie van gemeente Amsterdam e.o. Dit zodat de overloop die in de zomer van 2015 gecreëerd was door blijft zetten, en de juvenielen (jongen) uitvliegen na elke zomer en separate, nieuwe kolonies in de buurt stichten.

Behouden en vergroten van mussenkolonies in Amsterdam en daarbuiten

In het centrum van Amsterdam, hartje Jordaan, heeft Stichting De Mussen Toevlucht een groene oase gecreëerd voor de noodlijdende vogels. Door de mussen tweemaal daags bij te voeren, ze bad- en drinkgelegenheid te bieden, en ze van veilige nestplekken en zandbadjes te voorzien, wil Stichting De Mussen Toevlucht de mussenkolonie weer uitbreiden en op sterkte terugbrengen. Daarnaast worden ook andere mussen uit de omgeving aangetrokken, zodat de genenpoel in de kolonie vergroot wordt.

Deze biotoop voorziet niet alleen in de specifieke behoeften van de huismus, maar ook in de behoeften van vele andere (bedreigde) diersoorten, waaronder verscheidene vleermuissoorten, gierzwaluwen, spreeuwen, hommels, bijen, wespen en vlinders. Tevens zijn er planten aanwezig die op de Rode Lijst van Inheemse Bedreigde Soorten staan geregistreerd, zoals de Gulden sleutelbloem, jeneverbes, kleine maagdenpalm, klokjesgentiaan, en een bloemenmengsel van bedreigde planten speciaal voor vlinders.

Het onderhoud van de kolonie geschiedt met respect voor het milieu. Er worden geen pesticiden of chemische schoonmaakmiddelen gebruikt. Indien nodig worden er natuurlijke middelen ingezet zoals lieveheersbeestjes tegen bladluis. Er is een ecologisch evenwicht bereikt. Stichting De Mussen Toevlucht is duurzaam. Takken worden hergebruikt in het all-you-can-eatmussenvoederpaleis, bladeren worden opgespaard in een ton en als compost weer terug in de biotoop gestrooid. Als vervoer hebben wij de fiets en af en toe een geleende auto voor de zware zakken vogelvoer/struiken/bomen.

Om het mussenbestand ook landelijk weer op peil te brengen, is uitbreiding naar andere tuinen en gebieden noodzakelijk. Daarom geeft de stichting voorlichting en ondersteuning aan anderen en wil zij een netwerk van ‘Helpende Handen’ opzetten. De jonge mussen kunnen ook alleen uitvliegen als er in de buurt ook een beschikbare biotoop is, anders kunnen zij niet daar overleven en zullen ze zich weer bij onze kolonie voegen.

Voorlichting

Stichting De Mussen Toevlucht geeft voorlichting aan woningcorporaties en particulieren over de levensbehoeften van de huismus, en de werking en betekenis van de Flora- en Faunawet. Wij kunnen de woningcorporaties op alternatieven wijzen wanneer zij werkzaamheden nodig achten, zodat zij bij aanwezigheid van mussen eerst compenserende maatregelen treffen. Aan particulieren vertellen wij hoe ze met mussen in hun omgeving om dienen te gaan, hoe zij die kunnen beschermen en hoe ze hun tuin/balkon vogelvriendelijk kunnen maken. Stichting De Mussen Toevlucht werkt hierin samen met Vogelwerkgroep Amsterdam, Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, Vogelbescherming en Gemeente Amsterdam. En onder de beschermende vleugels van het Ministerie van Economische Zaken; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; Team Handhaving Natuur, Dier & Handhavingsregie, Handhaving Flora- en faunawet.

Meldpunt en bemiddeling

Ook zijn wij een meldpunt voor burgers omtrent mussenleed. We bemiddelen bij conflicten waarbij mussen betrokken zijn. Bij urgente problemen bieden wij directe hulp aan mussen. En we helpen bij mussen in nood door woningbouwverenigingen of gemeentes. Tevens willen wij een netwerk opzetten van helpende handen en samenwerkende biotopen in geheel Nederland, aangezien het een landelijk probleem is (eigenlijk zelfs een Europees probleem). Vele kleine tuintjes samen maken een groot verschil. Grote biotopen kunnen het verschil maken tussen uitsterven of weer gezonde aantallen. Wij vinden het belangrijk om zo veel mogelijk inwoners van Nederland hierbij te betrekken. Door middel van het verspreiden van informatie en het zo nodig daadwerkelijk helpen willen wij de realisatie van geschikte leefomgevingen voor huismussen in geheel Nederland werkelijkheid maken.

Samenwerking

Naast de boven reeds genoemde organisaties willen wij samenwerken met andere bestaande dierenrechtenorganisaties in binnen- en buitenland. Wij geloven sterk in samenwerking. Er is helaas nog veel verdeeldheid onder de bestaande stichtingen en dierenrechtenorganisaties, veel ervan zitten in hun eigen kleine hokjes. Wij geloven juist dat met samenwerking grotere dingen mogelijk zijn. Er kunnen dan grote sprongen vooruit worden gezet. Samen sta je sterk. Inmiddels hebben we al een aantal goede stichtingen en mensen ontmoet en prettig samengewerkt. Wij hopen dat dit zich uitbreidt. Dit betekent ook dat wij alle dieren willen helpen die hulp nodig hebben. Wij strijden tegen al het dierenleed in de wereld, zichtbaar of niet.

2. Voorgeschiedenis

Omdat dit het eerste jaarverslag is, vermelden wij ook de voorgeschiedenis van de stichting.

Het begon allemaal in het jaar 2000 met een merel, Jack Black. Hij was dagelijks in de tuin te zien en maakte contact met Jennifer. Zij voerde hem rozijntjes, en later levende meelwormen toen hij een nest jongen had. Maar de mussen kwamen toen opeens in actie! Blijkbaar wilden zij de meelwormen, want zij sloegen die uit Jack zijn snavel om ze dan snel weg te grissen, wat zeer vermakelijk was om te zien. Hierdoor werd Jennifer zich van de gehele vogelwereld bewust, en in het bijzonder van de hoge nood van de mus. Zij hing nestkasten op, zette meer bakjes water neer en voerde kilo’s meelwormen in de broedtijd. De mussen woonden in de aangrenzende tuin in een grote klimop van vier meter breed en vier verdiepingen hoog, maar ze waren nu steeds overdag bij Jennifer te vinden. Jennifer maakte de tuin vogelvriendelijk door het planten van een jonge berk en een aantal zeer grote struiken. Later werden er nog vijf andere bomen bij geplant, waarvan 2 grote met dichte bebladering en twee jonge olijfbomen.

In 2003 werden er veel struiken geplant, zowel dichte struiken ter bescherming, alsmede besdragende voor voedsel. Een aantal vuurdoorns, waarvan de scherpe doorns roofvogels weren. Voorts aardbeien, bramen en een peren-, een kersen- en een appelboom. Er kwamen voedersystemen: voedersilo’s op een paalsysteem en voederhuisjes. Er werd een grote vijver aangelegd zodat de vogels konden drinken.

In 2008 werden er grond-voerkooien geplaatst. Deze kooien hebben een maaswijdte van 5 bij 5 cm waardoor de mussen, spreeuwen en merels wel in en uit de kooi kunnen, maar grotere vogels zoals duiven of roofvogels niet. Hierdoor werd er een hoop voer werd bespaard. Daarnaast werden ook diverse nieuwe waterbakjes aangeschaft en een zandbad aangelegd zodat de vogels rustig konden badderen. Jennifer schafte een aantal nestkasten en beschuttingsmogelijkheden aan en daarnaast kreeg zij een aantal houtbetonnen nestkasten van Gemeente Amsterdam voor de mussen en gierzwaluwen. Zo was de tuin vogel-, bij-, vlinder- en diervriendelijk gemaakt.

Aan deze gezegende situatie kwam plotseling een einde. De woningbouwvereniging besloot midden in het broedseizoen van 2011 de bewoonde klimop te kappen. Zonder overleg of zelfs maar enige vorm van informatie vooraf, werd de kettingzaag gebruikt om, illegaal, alle wortels compleet door te zagen. Hiermee werd de Flora- en Fauna wet overtreden en Jennifer haalde de politie (recherche) erbij en de A.I.D. De woningbouwvereniging kreeg een boete. Jennifer zag de klimop afsterven en zij wist dat de mussen geen plaatsvervangende woon- en nestplek hadden. Zelf had zij geen geld om eenzelfde volwassen klimop te kopen, daar dit in de duizend euro zou lopen. Zij is toen in overleg gegaan met de Vogelwerkgroep Amsterdam en de Vogelbescherming. Zij schreef een artikel in de krant van de Vogelwerkgroep, en een ingezonden brief in de Wijkkrant Jordaan & Gouden Reaal (september 2011). Zelf heeft zij toen toch ook meteen voor honderden euro’s Hedera’s op stok gekocht, zodat de mussen in ieder geval één kleine muur hadden die begroeid was en waar zij veilig in de betonnen nestkasten konden wonen.

Daarna heeft zij de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren aangeschreven om hulp. Partij voor de Dieren heeft als reactie schriftelijke Kamervragen gesteld: http://amsterdam.partijvoorded...

Dankzij de fractievoorzitter van de SP is het Ministerie erbij gekomen om gezamenlijk de woningbouwvereniging aan te pakken. Het ministerie legde een boete van 5000 euro op en dwong de woningbouwvereniging tot mitigerende maatregelen. Daaraan gaf de woningbouwvereniging geen gehoor. Integendeel, het volgende broedseizoen werd de half afgestorven klimop, waar de meeste mussen nog steeds in woonden en nesten hadden, finaal op brute wijze van de muur af getrokken. 

De chaos was compleet, de mussen dakloos en de jongen in de nesten lagen dood op de grond. De eitjes waren kapotgetrapt. Jennifer was erg overstuur en belde weer de politie en het ministerie. En daarnaast contacteerde zij RTV-Noord-Holland daar zij er nu genoeg van had, en het nieuws nu naar buiten gebracht moest worden. Eén keer kan een fout zijn, maar tweemaal precies dezelfde fout maken is opzet.

RTV-NH kwam langs voor een interview; 

Jordanese 'mussensoap' zet zich voort - NH Nieuws 

De woningbouwvereniging Eigen Haard liet niets van zich horen.

muskrant

Artikel hierover in De Jordaan/Gouden Reaelkrant

Ditmaal kreeg de woningbouwvereniging een grote boete van 50.000 euro en werden de mitigerende maatregelen afgedwongen door een tijdslimiet. Elke week dat zij in gebreke bleven werd de boete 10.000 euro duurder.

De Partij voor de Dieren stelde wederom schriftelijke Kamervragen om opheldering te krijgen: http://amsterdam.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/raadsvragen/i/2782

De PvdD meldde het nieuws op hun website: http://amsterdam.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7053


Door deze samenwerking zijn de vervangende maatregelen eindelijk met resultaat afgedwongen. In overleg met het Ministerie werd besloten de nieuwe, vervangende klimop in de tuin van Jennifer te plaatsen, zodat zij die dan kon beschermen, en ook aangezien zij de mussen al bijvoerde en water gaf. De woningbouwcorporatie moest daarnaast een gaashekwerk op verzonken palen plaatsen, van 4 bij 4 meter met daarachter 10 nestkasten, elk goed voor 3 mussenparen, en een aaneengesloten klimophaag van drie meter hoog planten, met een camouflagenet gespannen over het gedeelte dat nog onbegroeid was. Dit zodat de mussen per direct nieuwe nest – en broedplaatsen zouden hebben. Jennifer heeft naast de 10 nestkasten van de woningbouwvereniging zelf nog 18 nestkasten bekostigd, zodat die ook achter het beschermende gaas konden worden opgehangen. Er kunnen dus nu 108 mussen beschermd broeden.

Dit maakte helaas de gedane schade niet goed. De kolonie heeft een zware klap gehad en alle legsels van 2013 zijn overleden, evenals het jaar ervoor. Het ging erom spannen of de kolonie het zou redden afgelopen winter. Er is een flink aantal vogels nodig om een kolonie overlevingskansen te bieden. Als er te weinig mussen zijn kan één roofvogel, een ziekte of een strenge winter de kolonie vernietigen. Door de vele getroffen maatregelen deze winter (extra voeding en vet, extra beschermingsnesten tegen de kou, zorgen voor water bij vrieskou) heeft de kolonie het gelukkig gered en de nestkasten zijn inmiddels ingenomen. De nieuwe lichting musjes van 3 succesvolle legsels dit jaar heeft de kolonie weer verdubbeld. De huismussen leven in volledige vrijheid, het zijn wilde vogeltjes en daar houdt Jennifer duidelijk het zicht op. De kolonie bevat nu ruim 40 broedparen.

In 2012 kwam de kolonie in het nieuws met de Tuinvogeltelling: http://www.rtvnh.nl/nieuws/72515/Tuinvogeltelling+in+Noord-Holland

Jennifer Hagens haar geliefde merel Jack Black, en de geluksbrenger van de stichting, werd beroemd: http://www.rtvnh.nl/nieuws/89093/NH+Vandaag%3A+Merel+vrouw+maakt+zich+zorgen+over+merelziekte.

Inmiddels heeft Jennifer ook spreeuwenpotten, gierzwaluwnestkasten, een pimpelmeesnestkast, koolmeesnestkast, roodborstje nestkast, bijenhotel, vlindernestkast, lieveheersbeestjesnestkast, solitaire bij nestkast, hommelhuis, half holenbroeder nestkast, en vleermuiskasten voor 2 soorten vleermuizen opgehangen en heeft zij een twintigtal goudvissen opgevangen in haar vijver die in een jampotje lagen bij een groenteboer.

In mei 2013 ontmoette Jennifer Hagens Magdalena Schijf op de Megazat Manifestatie op de Dam in Amsterdam. Magdalena besloot Jennifer te helpen, daar Jennifer met het plan rondliep om van haar zorg voor de mussen een officiële stichting te maken. De kosten waren haar dusdanig ver boven het hoofd gestegen dat zij het niet meer alleen redde. Ook heeft een stichting meer invloed dan een gewone burger. Hun samenwerking zorgde ervoor dat de stichting officieel van start ging op 17 juni 2013.

3. Interne organisatie

In het landschap van dierbeschermingsorganisaties is Stichting De Mussen Toevlucht een jonge, kleine organisatie. Een team van twee bestuurders werkt vanuit het pand aan de Rozenstraat in Amsterdam aan de projecten en activiteiten, daarbij ondersteund door drie tot vijf vrijwilligers. Het bestuur is samengesteld uit Jennifer Hagens (oprichter/voorzitter) en Magdalena Schijf (secretaris). Daarnaast helpt vrijwilliger Arthur met het zware werk, zoals zakken voer tillen van 12,5 tot 25 kilo per stuk, klusjes doen, vervoer en het wekelijks in speciale voederemmers doen van de 12,5kg zware zakken vogelvoer. Er gaat namelijk ruim 96 kilogram vogelvoer per maand doorheen. Zonder hem zou de belangrijkste activiteit van de stichting niet uitgevoerd kunnen worden. Groot tuinonderhoud wordt door Lotte gedaan, zij kwam er in 2014 bij en wordt zeer gewaardeerd. Zij gaat ook mee naar verschillende events. Er is geen groot verloop onder de vrijwilligers, de mensen die het zware werk doen hielpen al jaren mee voordat de stichting officieel opgericht werd. Alleen het bestuur wisselt wel eens. Friso Lierop en Mario Blom, (lijsttrekkers en vrijwilligers van de Partij voor de Dieren) hebben al geholpen met het bouwen van 24 nestkasten en de samenwerking verliep zeer soepel.

4. Activiteiten 2013-2014

4.1 Profilering en Naamsbekendheid Stichting De Mussen Toevlucht

1- 6 – 2013 Beleidsplan

Deze zomer is het beleidsplan opgesteld en werden ook het logo, de huisstijl en de diverse flyers en T-shirts van Stichting De Mussen Toevlucht ontworpen. Door middel van het logo kunnen wij als stichting worden herkend. De flyers vertellen in het kort de doelstelling en diensten van Stichting De Mussen Toevlucht, alsmede hoe men contact met ons kan opnemen. T-shirts zijn ontworpen om herkenbaar te zijn bij demonstraties, acties en projecten.

30 – 7 – 2014 Nieuw logo

Met trots presenteerde Stichting De Mussen Toevlucht haar new-and-improved logo, zelf getekend en ontworpen door haar eigen Jennifer Hagens.

Stichting De Mussen Toevlucht heeft verschillende middelen gebruikt om haar naamsbekendheid te vergroten aan diverse doelgroepen, namelijk: Flyers (zowel een klein formaat als een groot), buttons, T-Shirts, naamkaartjes, officiële website, blogs schrijven en events aanmaken, eigen Facebookpagina, brieven, telefoontjes, eigen LinkedIn pagina, eigen Twitter account, TV, radio, krantenartikelen, mond-tot-mond reclame.

Het doel van het creëren van meer naamsbekendheid, voorlichting geven over de moeilijkheden van de huismus en wat men zelf kan doen om een steentje bij te dragen is goed bereikt. Er zijn ruim 5650 flyers besteld en uitgedeeld of door geïnteresseerden meegenomen in anderhalf jaar. Daarnaast zijn er al 510 mensen lid van de Facebookpagina (LIKES) en wordt de website ruimschoots bekeken, zelfs vanuit het buitenland. Ook komen er veel enthousiaste reacties binnen met betrekking tot de stichting en de diverse tips die wij op de website aanbieden. Goede vormen van publiciteit zijn voornamelijk de flyers, social media en de website. Ook de persoonlijke gesprekken hebben zeer zeker bijgedragen aan het halen van de doelstellingen. De contacten met de verschillende nieuwsmedia zijn goed gegaan. Vooral RTV-NH, in het bijzonder journalist Stephan Roest, heeft zich een aantal keren positief ingezet voor Stichting De Mussen Toevlucht en zeker ook de Trouw, met hun afdeling de Verdieping.

4.2 Onderhoud van de huismussenhabitat

9 – 04 – 2014 Vijver vogelvriendelijk maken.

We vonden onze grote vijver; 3 bij 3 meter breed en 1 meter diep niet meer veilig genoeg voor de mussen. We besloten er een net overheen te spannen met superfijne mazen. Dit zal de jonge vogels opvangen in het broedseizoen, zodat ze niet verdrinken tijdens het leren vliegen.

13 – 07 – 2013 Taxus kever

In juli werden verschillende aanpassingen in de biotoop van Stichting De Mussen Toevlucht gedaan in verband met de grote sterfte van planten die de taxuskever in 2013 teweeg bracht. De taxuskever was een plaag door geheel Nederland. Het grote gevaar aan dit kleine insect is dat hij niet alleen bladeren en stengels eet, maar óók de wortels van alle planten en bomen. Alles sterft daardoor af en bomen vallen om. Het merendeel van het grote groen moest zo snel mogelijk vervangen worden, en er moest ruim 500 kilo speciale compost worden aangeschaft met een schimmel die de taxuskever in alle stadia doodt, van larve tot volwassen kever, om verdere schade te voorkomen.

08 – 11 – 2013 Vogelvoederplaats maken

Door de uitbreiding van de kolonie was alleen een voederkooi op de grond niet meer voldoende. We besloten een grote voedertafel te bouwen van 2 meter breed en 1 meter diep met afdak en gaas ervoor om het te beschermen tegen duiven en roofvogels. Er werden 6 vogelvoederhuisjes gekocht en erboven gehangen. Vrijwilligers Arthur, Paul, Rody en Roy hielpen Jennifer met de bouw.

17 – 06 – 2014 Vijver vogelvriendelijk maken II

Het net werkte wel, het ving prima de vogeltjes op. Maar eigenlijk werkte het ook weer niet, want de schaduw ervan doodde alle waterplanten. Algen groeiden welig. Tijd voor een nieuw plan dus. Het idee was om de vijverbodem een stuk op te hogen en daarna wat beekloopjes te creëren die maximaal 2 centimeter diep zijn. Na een maand of wat merkten we dat eerst de onverschrokken duiven erin liepen en water dronken. De merel had er ook geen problemen mee, die dronk water en scharrelde erin rond op zoek naar insecten. Alleen de schuwe musjes bleven er nog uit, maar iets later ging de eerste voorzichtig kijken en niet lang daarna durfden er meer en gingen ze drinken en badderen, meer dan we hoopten zelfs! En ook de nieuwe generatie vogels die tijdens het leren vliegen in de vijver terecht kwamen, konden op eigen kracht aan de kant komen en rustig eruit lopen.

4.3 Bemiddeling

28 – 6 – 2013 Het Laurierhof

Tijdens werkzaamheden van woningbouwvereniging Eigen Haard in de gezamenlijke binnentuin van het Laurierhof te Amsterdam zou een grote, gezonde berk met alle omringende kleine boompjes en struiken gekapt worden. Reden was dat de boom ‘schaduw geeft’. In deze binnentuin leeft een grote huismussenkolonie en daarnaast ook diverse vleermuizen en andere vogels. Een aantal inwoners riep de hulp in van Stichting De Mussen Toevlucht, om de gezonde berk en het omliggende groen te redden. De bewoners hadden zelf ook al een petitie gemaakt om de boom te redden. Ze hadden al veel handtekeningen verzameld. Na verscheidene telefoontjes en gesprekken kwamen wij erachter dat de kapvergunning nog niet was goedgekeurd door de gemeente, maar dat deze wel goedgekeurd zou worden. Wij hebben er als de wiedeweerga een ecoloog bij gehaald om vast te stellen dat er inderdaad een huismussenkolonie woont en dat de boom gezond is. Door daarna nog verschillende partijen in te schakelen, waaronder Gemeente Amsterdam, het hoveniersbedrijf, het Ministerie en de fractievoorzitter van GroenLinks hebben wij de kapvergunning tegen weten te houden. De desbetreffende woningbouwvereniging was helaas niet voor rede vatbaar. Uiteindelijk was het toch een groot succes; de kapvergunning werd niet afgegeven door de Gemeente en de berk en al het omliggende groen werd daardoor gespaard. De berk mag in de toekomst ook niet gekapt worden, maar, indien nodig, alleen gesnoeid.

Petitie poster
Laurierhof 006
Laurierhof 008

4 – 4 – 2014 Gaasperdam

Op vrijdagochtend werd Stichting De Mussen Toevlucht opgebeld door mevr. Weemstra, die zeer overstuur klonk. Zij bleek een mussenkolonie in haar tuin te hebben in een klimop die over het dak van haar schuurtje groeide en daarna doorgroeide een boom in. Nu wilde woningbouwvereniging Ymere de schuurdaken vernieuwen, midden in het broedseizoen, en daarom moest de hele hedera weggehaald worden. De opzichter had al gekeken die ochtend, maar was niet onder de indruk van de melding van mevrouw Weemstra dat er inderdaad beschermde huismussen aanwezig waren. Hij zou die middag om 2 uur terugkomen met de bouwvakkers om de boel te slopen. Paniekerig zocht mevrouw Weemstra naar iemand die haar kon helpen en zo kwam ze bij onze stichting terecht. We hebben direct hulp aangeboden en zijn naar het huis gegaan om haar bij te staan. Aldaar bekeken we de hedera. Binnen één minuut stelden we vast dat er inderdaad mussen en nesten in zaten, er was zelfs al een nest verstoord en er lag een kapotgetrapt, bevrucht ei op de grond. Dat was al door alleen al het ‘kijken’ van de opzichter gebeurd. We hebben direct foto- en filmopnamen gemaakt als bewijs. Toen de opzichter eraan kwam heeft Stichting De Mussen Toevlucht correct maar duidelijk de Flora- en Faunawet uitgelegd en de beschermde status van de huismus. De opzichter werd boos, maar wij bleven kalm en correct, en legden nogmaals alles uit en we vroegen beleefd de opzichter te vertrekken samen met de bouwvakkers. Dit deed hij onder protest, maar wel met de belofte dat tot eind september de mussen met rust werden gelaten en dat hij in de tussentijd alles zou uitzoeken met de woningbouwvereniging. Wij zeiden dat dat prima was, aangezien de woningbouwvereniging op de hoogte is van de FFwet. Mevrouw Weemstra was zéér opgelucht en blij met deze mooie overwinning! Ze vond dat wij heel beleefd en kalm, maar ook duidelijk en kundig overkwamen. We kregen als dank koffie met wat lekkers in de tuin, waar de huimussen veilig rondscharrelden. Wij gingen zeer voldaan naar huis.

3 – 11 – 2014 Kortenhoef

Stichting De Mussen Toevlucht ontving een dringende mail uit Kortenhoef. De woningbouwvereniging aldaar ging de daken vervangen. Er was geen ecologisch onderzoek gedaan, maar er woonde wel degelijk een kolonie mussen onder de dakpannen. De kolonie bestond uit zo’n 70 tot 90 huismussen. Dat is een behoorlijk grote kolonie. Daarbovenop kwam het probleem dat de persoon die de mail stuurde levensbedreigend ziek was en absoluut geen stress kon verdragen. Die persoon wilde dus anoniem blijven. Dat maakte de zaak extra moeilijk omdat we dan geen getuige ter plekke hebben. Maar wij namen de zaak wel aan. Stichting De Mussen Toevlucht ging direct op onderzoek uit. Ter plaatse zagen en hoorden wij zowel de mussen als de bouwvakkers. We hebben film- en fotomateriaal gemaakt. Door het anoniem blijven had een gesprekje met de bouwvakkers niet veel nut. Wij hebben daarom de informatie doorgespeeld naar het Ministerie. Zij namen contact op met de voorman. Deze wist niets van mussen, zei hij. Jaja, natuurlijk. Op aandringen van het Ministerie zou de aannemer dan toch maar vogelvides gaan plaatsen in plaats van vogelschroot (wat overigens in prijs niet zoveel scheelt, dus waarom dit soort dingen toch iedere keer weer een issue is). Dit hebben de bouwvakkers van Het Gooisch Bouwbedrijf daarna ook netjes gedaan. Met de belofte dat er bij de volgende klussen eerst ecologisch onderzoek zou worden gedaan. Wij hopen dit van harte, want de Huismus is een beschermde diersoort, dus het aan de wet houden lijkt ons niet meer dan redelijk.

george

4.4 Praktische activiteiten

01 – 03 – 2014 t/m 19 – 03 – 2014 Zelf mussennestkasten bouwen

Wij hebben een project begeleid waarbij 24 mussennestkasten gebouwd zijn,samen met vijf vrijwilligers van de Partij voor de Dieren. Deze nestkasten worden gemaakt van gerecycled hout, en zelf gezaagd, getimmerd en gebeitst. Het hout is duurzaam hout en tweedehands. De houthandel heeft het gratis voor de stichting in precies passende onderdelen gezaagd. Mario Blom, Jennifer Hagens en Friso van Lierop (beide van de PvdD) waren de spil, met steeds losse vrijwilligers erbij om te helpen. Het was een aardig karwei, dat zeker 14 dagen aan werk heeft gekost (verdeeld over 6 weken), maar het was erg leuk om zo samen te werken. Ze worden door de stichting op diverse locaties rond het Vondelpark opgehangen. Dit is belangrijk omdat de huismus meer locaties in Amsterdam nodig heeft om te kunnen overleven als soort. Het Vondelpark is geschikt omdat daar al water en voer, in de vorm van broodkruimels van de terrasjes, te vinden is. Twee kasten zijn inmiddels opgehangen bij Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Hij was erg enthousiast over het project en gaat zelf nog meer kasten voor in zijn tuin timmeren. De overige kasten hangen inmiddels in Amsterdam-West, allemaal bij elkaar, omdat de mus in West helemaal verdwenen is en omdat het zo veiliger is voor de mussen. Een zéér geslaagde actie!

IMAG2585
IMAG2593
schets 026
IMAG2835
pvdd nestkasten 086
nestkastdos

13–9–2014 Bouw van een geheel nieuw ALL-YOU-CAN-EAT-MUSSENPALEIS

Onze mussenkolonie is gelukkig verdubbeld dit jaar, na drie succesvolle legsels in het broedseizoen. Hier zijn we dolblij mee! Alleen was het water en voer geven nu bijna niet meer bij te houden, en moesten de badjes vier maal daags verschoond worden. Tijd voor een extra groot voedsel/onderkomen/paleis voor de musjes dus! Vrijwilliger Arthur en onze Jennifer hebben gezamenlijk het nieuwe onderkomen bedacht, uitgetekend en eigenhandig gebouwd. Het heeft 3 maanden geduurd, maar het resultaat is er dan ook naar! Vol trots presenteren wij; het ALL-YOU-CAN-EAT-MUSSENPALEIS; drie-verdiepingen tellend, met een afdak met takken eronder voor beschutting tegen storm, hagel en sneeuw. Hier komen de voederhuisjes en pindasilo’s te hangen. Dan een verdieping met de voedertafel en de pindakaaspotjes. En als laatste een groot afgegraven deel voor een zandbak met zilverzand om zandbadjes in te kunnen nemen.


4.5 Bezoek bij het mussentoevluchtsoord

19 – 05 – 2014 Bezichtiging door Dienst Ruimtelijke Ordening

Er kwamen twee studenten die stage lopen bij DRO, gemeente Amsterdam, onze mussenkolonie bestuderen. Zij zijn doorgestuurd door Dhr. Auke Brouwer, beleidsteam stad van gemeente Amsterdam. De stagiaires deden onderzoek naar de grootte van de populatie huismussen in Amsterdam. Zij namen foto’s en telden de aanwezige broedpaartjes. Ze gaan in samenwerking met Gert de Jong, stadsecoloog, de huismuspopulatie in kaart brengen, zodat als er ergens gebouwd gaat worden de woningbouwverenigingen ruim van te voren weten dat er een mussenkolonie zit en ze daar mitigerende maatregelen voor kunnen treffen. Zo wordt het probleem dus bij de wortel aangepakt en niet bij de blaadjes. Zo’n zelfde kaart is al voor de gierzwaluwen gemaakt: http://maps.amsterdam.nl/florafauna/?LANG=nl

jaarv52

15 – 6 – 2014 Open Tuinendag Jordaan 2014

Op zondag 15 juni was de Open Tuinendag Jordaan 2014, georganiseerd door de werkgroep Meer Groen in de Jordaan. Stichting De Mussen Toevlucht deed daar graag aan mee. Zo kunnen mensen zien dat je nog steeds een mooie tuin kunt hebben als die vogelvriendelijk is gemaakt. Of zoals in dit geval; vogel-, bij-, hommel-, vlinder- en diervriendelijk. We kregen 2 vrijwilligers toegewezen om ons bij te staan die dag, omdat de aantallen bezoekers best kunnen oplopen. Zij stonden bij de voordeur, lieten de mensen binnen en turfden ze op een lijst. In de middag werd het opeens erg druk, uiteindelijk bleken er 115 bezoekers in onze tuin te zijn geweest! De reacties waren ook erg leuk en verfrissend. Het was fijn om zoveel goede energie te krijgen en zoveel waardering. Mensen vonden de musjes echt geweldig! Gelukkig werkten de vogels ook goed mee, de hele dag door ze in de tuin. Eén man kwam verbaasd naar me toe en vroeg: “Hé, waar is het net?” Ik begreep niet wat hij bedoelde. “Huh? Welk net bedoel je?” Hij antwoorde; “Ik dacht dat je een volière had met vogels, maar ik zie helemaal geen net erboven?” Ik lachte en zei; “Nee hoor, het zijn echt wilde vogeltjes. Ze kunnen wegvliegen wanneer ze willen.” Hij lachte ook; “Nou, dat heb ik werkelijk nog nooit mee gemaakt, zoveel vogels bij elkaar, wat een genot!” De uitschieters waren 2 vrouwen die zichzelf bijna weg moesten sleuren zo geweldig vonden ze het.

15 001

18 – 10 – 2014 Het werkstuk van Iris

Op 18 oktober kreeg Stichting De Mussen Toevlucht bezoek van Iris, samen met haar gehele familie. Zij kwamen helemaal uit Brabant naar Amsterdam.

Iris zit in groep 7 en gaat een werkstuk schrijven over de huismus. Zij kwam bij ons langs om informatie te krijgen, vragen te stellen en zelf foto’s en filmpjes van de mussen te maken. Gewapend met een schrift en camera ging zij het gesprek aan. Ze wist zelf al het een en ander van internet, wij hoefden haar maar aan te vullen. Het werkstuk moet in februari 2015 af zijn en te zijner tijd laten wij het werkstuk en het hopelijk prachtige cijfer ervoor natuurlijk graag zien. Het was in ieder geval al een geslaagde en gezellige middag voor iedereen!

23 – 11 -2014 Twee jonge stagiaires op bezoek

Marilou en Mica, beide in groep 1 van het VWO, moesten voor school een verslag schrijven, getiteld; Helpen is leuk. Daarom hielpen zij een middag mee met de mussen voeren en hun bad- en drinkwater verschonen. Ze hebben beide goed gewerkt en ze kwamen ook zelf met vragen over de mussen, dat vonden we erg prettig om te merken.

wij
verslag 001
verslag2 001
verslag 002

4.6 Informatieverspreiding

Stichting De Mussen Toevlucht strijdt voor alle dieren in nood en geeft voorlichting over de huismussenproblematiek. Dit doen wij bij velerlei activiteiten die met dierenwelzijn te maken hebben. Een aantal zijn hieronder beschreven.

10 – 05 – 2013 en 10 – 05 – 2014 We zijn het mega zat!

Demonstratie tegen de megastallen. Bij de eerste heeft Jennifer Magdalena ontmoet, wat tot oprichting Stichting De Mussen Toevlucht leidde. De tweede maal was de stichting aanwezig om voorlichting te geven. Door middel van flyers en overleg heeft Stichting De Mussen Toevlucht diverse dierenliefhebbers, participanten en groeperingen die onbekend zijn met deze kwestie geïnformeerd.

25 – 06 – 2013 March Against Monsanto

Een wereldwijd protest tegen Monsanto en hun genetisch gemodificeerde producten.

27 – 09 – 2013 Vier Voeters demonstratie

Tegen het op wrede wijze afmaken van tienduizenden straathonden in Roemenië.

30 – 11 – 2013 Fur Free Future Amsterdam

Tegen de bontverwerkingsindustrie.

1 – 2 – 2014 Inzameldag Roemenië

Landelijke inzamelactie om de zwerfhonden in Roemenië te redden, er zaten daar 900 honden in bittere kou, die doodvroren. Stichting De Mussen Toevlucht had ook een oproep gedaan onder haar volgers, en met succes; zij had 14 extra-large vuilniszakken met hondenbenodigdheden verzameld.

2e van links Stephanie Tency, voormalig Miss Nederland en ambassadrice van Zalika’s Opvang Honden en presentratrice van RTL4

8 – 2 – 2014 Partij voor de Dieren ledenmiddag

Tijdens deze ledenmiddag is er gelobbyd met diverse lijsttrekkers, leden, vrijwilligers en de werkgroep Amsterdam met betrekking tot de huismusproblematiek.

14 – 2 – 2014 Valentijns-actie Amsterdam

Ludieke actie van de Partij voor de Dieren waarbij mensen op de foto werden gezet met hun liefdesboodschap met betrekking tot dier en milieu in Amsterdam.

PVDDactie
PVDDactie2

12 – 3 -2014 Brandweer Amsterdam

Bezoek aan de brandweer in kazerne Hendrik te Amsterdam. Appeltaart gebracht als dank voor het helpen redden van een zwaargewonde kat uit een binnentuin midden in de nacht. Daarna vegetarisch gekookt voor deze koene mannen, om te laten zien dat vegetarisch eten gezond en voedend is. De mannen hebben gesmuld!

15 – 3 – 2014 Global March for Lions

Wereldwijd is er aandacht gevraagd voor de leeuw, die met uitsterven wordt bedreigddoor jacht, illegale handel en het verdwijnen van zijn leefgebied.

19 – 2 – 2014 Campagnevrijwilliger voor de Partij voor de Dieren.

Stichting De Mussen Toevlucht heeft de handjes uit de mouwen gestoken en als vrijwilliger meegeholpen aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de Partij voor de Dieren in Amsterdam.

22 – 04 – 2014 Oproep mooiste merelgeluid van Nederland door Vroege Vogels Uiteraard heeft Stichting De Mussen Toevlucht het prachtige gezang van haar lievelingsmerel Jack opgestuurd.

30 – 04 – 2014 “Het vergeten dier” op het Museumplein

Opening van de fototentoonstelling “Het vergeten dier” op het Museumplein in Amsterdam. Stichting Dier & Recht en Stichting Varkens in Nood vroegen hiermee aandacht voor de barre omstandigheden waaronder veel dieren in de vee-industrie moeten leven.

04 – 05 -2014 Groene Straatdag

Jaarlijks wordt een ‘Groene Straatdag’ georganiseerd door het wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en de werkgroep Meer Groen in de Jordaan. Deze vond plaats in het Claverhuis op de Elandsgracht. Gratis biologische plantjes, zaden en bollen worden aangeboden en men kan ze er aanleveren. Ook een gratis consult van de plantendokter is mogelijk. Ook zijn er plantenpakketten en klimmers uit een ecologische kwekerij te koop. De opbrengst van de plantenverkoop gaat naar Stichting Willen en Doen. Deze richt zich voornamelijk op (kans)arme kinderen en jongeren in Zuid-Afrika, met het doel om HIV en Aids te bestrijden.

Uiteraard was Stichting De Mussen Toevlucht hier bij aanwezig om planten te kopen, en contacten te leggen. In dit geval met twee bijenbeschermingsorganisaties om hopelijk samen te kunnen werken in de toekomst. De werkgroep Meer Groen in de Jordaan vroeg de stichting om mee te doen met de Open Tuinendag in de Jordaan op 15 juni. Wij hebben natuurlijk onze medewerking toegezegd.

14 – 5 – 2014 Nee tegen Gen-Tech

Actie van de Partij voor de Dieren tegen genetische manipulatie en het buitensporige gebruik van gif in de landbouw. Dit gif zorgt voor bijen- en vogelsterfte, waaronder ook de mus. De Partij voor de Dieren zet zich in voor een duurzame landbouw, biologische boeren en regionale producten – zonder genetische manipulatie.

4.7 Hoogtepunten

3 – 6 – 2013 Televisie-interview door RTV Noord-Holland

Radio en TV Noord Holland kwam langs voor een interview over de mussenproblematiek van de stichting; http://www.rtvnh.nl/nieuws/107807/Jordanese%20mussensoap%20zet%20zich%20voort

13 – 10 – 2013 Motie Partij voor de Dieren

De nauwe samenwerking tussen Stichting De Mussen Toevlucht en de Partij voor de Dieren heeft ervoor gezorgd dat de Partij voor de Dieren een motie indienden. Deze motie gaat de huismussen en vleermuizen helpen in de stad, door ze betere bescherming te geven bij werkzaamheden van woningbouwverenigingen, hoveniers en gemeente. Zo pak je de huismusproblematiek bij de bron aan; http://amsterdam.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7781/bouwen-aan-een-biodiverse-stad

15 – 5 – 2014 Ontmoeting met Dr. Jane Goodall

Dr. Jane Goodall heeft een lezing gegeven in Parijs. Ze hield een lezing waarin ze verhalen vertelde van haar baanbrekende chimpansee gedragsonderzoek en een spannende update van het werk van het Jane Goodall Instituut heeft gedeeld. Ook besprak zij hoe de ontbossing en het gedrag van de consument in de huidige mondiale samenleving aangepakt zou moeten worden. Andere vrijwilligersprojecten werden ook getoond. Aan het eind van de presentatie werden vragen van het publiek beantwoord. Onze vrijwilliger Paul is naar Parijs gereisd om de lezing bij te wonen en om Stichting De Mussen Toevlucht onder Dr. Goodalls aandacht te brengen. Wat hebben musjes met apen te maken, zou je kunnen vragen. Wij, als stichting, helpen alle dieren in nood, met speciale aandacht voor de mussen, en bovenal geloven wij in samenwerking. Samen sta je sterker. En wie kent Dr. Jane Goodall nou niet? Wat een eer als zij van ons bestaan weet! Paul was zeer onder de indruk van Dr. Goodall. Ze begon de presentatie met; “Laten we even stilstaan bij onze vrienden, de apen, die er vanavond niet bij zijn.” En toen deed ze het geluid van een roepende chimpansee na, maar zo goed dat bij iedereen de rillingen over de rug liepen en menig traantje al weggepinkt werd. Haar lezing maakte diepe indruk.

Zij is een wetenschapper die een academische doorbraak maakte in de jaren 60, namelijk dat chimpansees werktuigen gebruiken en zelfs maken, en dat zij emoties vertonen. Met deze ontdekking heeft het begrip voor apen toegenomen en is de dierenbescherming in het algemeen op een hoger plan getild. Na de lezing mochten een aantal mensen met haar spreken, waaronder Paul. Hij bracht vol trots Stichting De Mussen Toevlucht onder haar aandacht, zeggende dat Jennifer Hagens in de geest van Dr. Jane Goodall bezig was, doordat één vrouw de dieren die op dat moment om hulp riepen besloot te helpen. Bij Dr. Goodall gebeurde hetzelfde, alleen waren het bij haar apen en bij Jennifer musjes. Ze antwoordde dat het juist dáár om ging; dat ieder op zijn plek juist datgene dient te helpen wat in zijn/haar omgeving om hulp vraagt. En één vrouw kan heel veel verschil maken. “Keep up the good work!” was haar speciale boodschap aan mij. Ik was zeer ontroerd toen ik dit hoorde. Maar de verrassing was nog groter! Zij had niet alleen haar boek gesigneerd, maar ook het T-shirt van Stichting De Mussen Toevlucht! Wat ongelooflijk! Het T-shirt is ingelijst en het prijkt trots aan de muur.

jane12

19 – 3 – 2014 Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren en de stadsecoloog ontvangen Stichting De Mussen Toevlucht op hun partijkantoor

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen maakte Stichting De Mussen Toevlucht samen met vrijwilligers van de Partij voor de Dieren 24 mussennestkasten. PINK (de jeugdwerkgroep van de PvdD) werd erbij betrokken. Zij bouwden de nestkasten zelf, van gerecycled hout.

Het eerste kastje werd symbolisch aangeboden aan stadsecoloog Gert de Jong en fractievoorzitter PvdD Johnas van Lammeren: http://amsterdam.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8260/uitreiking-mussenkast-aan-stadsecoloog

Dit was het krantenartikel erover; https://www.partijvoordedieren.nl/gr2014/amsterdam/html/6.html

krantpvdd

Van links naar rechts; Jennifer Hagens, Gert de Jong, Lammert van Raan, Johnas van Lammeren en Friso van Lierop

4 – 10 – 2014 Stichting De Mussen Toevlucht valt in de prijzen!

HOERA! Op de dag voor Dierendag kreeg Jennifer een verassend telefoontje: “Ik werd compleet verrast door Melba toast. Met hun “En, hoe was jouw dag?”–actie. Ik bleek genomineerd te zijn op Facebook voor “Dieren Vrijwilliger van het jaar 2014”. Maar niet alleen was ik genomineerd, ik bleek ook daadwerkelijk gewonnen te hebben! Andere gegadigden waren de Dierenambulance en verscheidene asielen, niet de minste! Op Dierendag zelf kwamen er een aantal mensen van Melba toast met een goodiebag en de poster. Net daarvoor was er al een mooie, grote bos bloemen afgeleverd. Het was heel fijn om in het zonnetje gezet te worden. Gewaardeerd worden om wat je doet is heel erg prettig.”

en3

22 – 11 – 2014 Unieke Vredesdienst voor dieren

omslag vredesdienst met info copy

Gisteravond was er een heel bijzondere kerkdienst in de Maarten Lutherkerk in Amsterdam. Dominee en dichter Hans Bouma organiseerde samen met 13 dierenorganisaties een ‘Vredesdienst voor Dieren’. Stichting De Mussen Toevlucht was één van de organisators.

Dit was de oproep; http://www.spirit24.nl/#!player/index/program:49147606/group:37200368/urn/em-familie-em-em-eet-em-je-niet-op

Dominee Hans Bouma deed bij NPO Spirit zijn pleidooi: denk ook aan onze dieren met kerst. De kerk zat stampvol met mensen én dieren; hondjes in kerstverlichting, een kat en een geredde kip waren er gezellig bij. De dominee sprak bevlogen en zei gedichten op onder begeleiding van pianomuziek. Tegelijk waren er beelden van dieren in nood, doodgeschoten dieren of dieren uit de bio-industrie te zien als dia’s; http://youtu.be/eexJIuebJ8

Iedereen was geraakt en menig traantje werd er weggepinkt. Zeker toen Lucia, een 10-jarig meisje, sprak over haar vegan lifestyle kon je een speld horen vallen; http://youtu.be/fJRZI2FZlEU

Het was een zeer geslaagde avond en RTL4 was aanwezig om te filmen voor Koffietijd. Onze Jennifer Hagens was ook geïnterviewd en te zien in het korte item over de avond; http://tvblik.nl/koffietijd/aflevering-87-4

IMAG4553

Kranten die erover schreven;

Metro; http://www.metronieuws.nl/binnenland/2014/12/eerste-vredesdienst-voor-dieren-in-amsterdam

Opinieartikel Kerst Volkskrant (Ook in de papieren editie van vandaag): http://www.volkskrant.nl/opinie/is-een-bloederige-kerst-wel-een-vredesfeest~a3816401/

De Echo; http://www.dichtbij.nl/amsterdam-zuid/regio/artikel/3822303/vredesdienst-voor-dieren.aspx

Korte compilatie van de Vredesdienst voor dieren: http://youtu.be/naT95PjG88s

SCX-4623_20141223_16313301
kerst7

5. Externe contacten

Het Ministerie van Economische Zaken; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; Team Handhaving Natuur, Dier & Handhavingsregie, Handhaving Flora- en faunawet, Beleidsadviseur Duurzaamheid, Groen en Dieren, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Dienst Ruimtelijke Ordening, Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, Werkgroep Partij voor de Dieren, PINK (jeugdwerkgroep PvdD), Vogelbescherming, Vogelwerkgroep Amsterdam, Stadsecoloog Gert de Jong, Stop Dierenleed Nederland, ADC, Dierenbescherming, Gierzwaluwwerkgroep, Greenpeace, Compassion in World Farming, Sea Shepherd (met name Erwin Vermeulen), Sophia Vereniging, NESSES, PETA, Pet’s Place, Just Giving, Piep! Vandaag, Stichting Amsterdamse zwerfkatten, Dierenambulance, Voer de Natuur, Vivara, Stichting Lemstra, Stichting ZABAWAS, The Animal Rescue Site, Vier Voeters Nederland, Vegan Streaker, Vegetarïersbond, Wakker Dier, Welkoop, Online Vrijwilligerswerk, Bert’s Dierenbenodigdheden, WSPA, Tuincentrum Osdorp, Houthandel Steenman, Michel de Letter, Orange Copy House.

6. Organisatie en financiën

Op 17 juni 2013 is Stichting De Mussen Toevlucht officieel opgericht!

IMAG1128

Op 1 juli 2013 is bij de Triodos bank een zakelijke bankrekening geopend voor de stichting: NL53 TRIO 0197 6643 26 t.n.v. Stichting De Mussen Toevlucht te Amsterdam.

De eerste storting die binnen kwam was van mevr. M.Vliegen en diende om direct vogelvoer te kunnen aanschaffen. Nadat het beleidsplan 2013 was geschreven hebben wij de ANBIstatus aangevraagd en op 17 juni 2013 merkte de belastingdienst Stichting De Mussen Toevlucht aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee wordt voor veel donateurs aan een belangrijke voorwaarde voldaan.

Meer informatie is te vinden op; http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/

ANBI-Logo

Inkomsten

De inkomsten in het jaar 2013 zijn van 15 donateurs afkomstig geweest. Stichting Lemstra ondersteunde Stichting De Mussen Toevlucht met het storten van een groot geldbedrag op de rekening van Stichting De Mussen Toevlucht. In 2013 heeft Stichting De Mussen Toevlucht ruim 2891.60, – euro aan geldelijke giften ontvangen. De uitgaven in 2013 betroffen ruim 4896.09,- euro. Dit bedrag is grotendeels besteed aan de biotoop, de huismussen en de andere dieren die hun toevlucht in de biotoop hebben gevonden. Ook aan promotiemateriaal is een ruim bedrag uitgegeven. Omdat Stichting De Mussen Toevlucht een jonge organisatie is, en omdat Jennifer Hagens voor de oprichting van de stichting de kosten ruim twaalf jaar zelf gefinancierd heeft, zijn de uitgaven vlak na de oprichting van de stichting in juni 2013 hoger uitgevallen dan de inkomsten. Uitgebreid financieel overzicht is te vinden in onze jaarverslagen.

Financieel beleid

Stichting De Mussen Toevlucht besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp aan de mussen en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat de dieren direct geholpen moeten worden, wanneer dit nodig is. De financiële situatie van Stichting De Mussen Toevlucht is volledig openbaar.

7. Conclusie

De periode 2013/2014 was een succesvol en zeer druk anderhalf jaar voor Stichting De Mussen Toevlucht. We hebben veel activiteiten ondernomen, we hebben erg veel interessante en leuke mensen ontmoet en goede samenwerkingen gehad. We zien vol goede hoop uit naar meer productieve samenwerkingen, zodat er dan nog meer bereikt kan worden.

Nummer Kamer van Koophandel: 58157166

RSIN-nummer; 852901082

Bankrekeningnummer: NL53TRIO0197664326 te Amsterdam

Internet website: www.stichtingdemussentoevlucht.nl

Internet e-mailadres: info@stichtingdemussentoevlucht.nl

Twitter: https://twitter.com/MussenToevlucht

Facebook: www.facebook.com/stichtingdemussentoevlucht

LinkedIn: http://nl.linkedin.com/pub/stichting-de-mussen-toevlucht/90/b61/400

Just Giving: www.justgiving.nl/nl/charities/312-stichting-de-mussen-toevlucht

Geef Samen; http://www.geef.nl/doel/stichtingdemussentoevlucht/donaties