Jaarverslag 2021


Inhoud:

 • Inleiding
 • Missie
 • Doelstellingen
 • Beleidsplan
 • Interne organisatie
 • Reddingsacties
 • Activiteiten/projecten
 • Nieuwe wet voor stichtingen
 • Internationale Award
 • Overige
 • Financieel beleid
 • Externe contacten
 • Conclusie

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2021 van Stichting De Mussen Toevlucht te Amsterdam.

Stichting De Mussen Toevlucht is door onze Jennifer Hagens in het leven geroepen om het voortbestaan van de huismus (Passer Domesticus) te ondersteunen in Nederland. De huismus is een met uitsterven bedreigde soort. In Nederland is de huismussenpopulatie sinds de jaren ’90 meer dan gehalveerd en in de stad Amsterdam is de terugloop zelfs 90%. Dit komt voornamelijk door een tekort aan voedsel door het verwijderen van natuurlijke voedselbronnen door de mens, en het slopen van schuilplekken en nestgelegenheid, en toename van predatie, voornamelijk door onze huiskatten. Sinds 2004 staat de huismus op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten en wordt beschermd door de Natuurwet.

Dit jaarverslag is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting De Mussen Toevlucht en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen wij het beleid van de komende jaren verder vorm zullen geven. Het verslag omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten, en het geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

Amsterdam, 28 februari 2022

Het bestuur van Stichting De Mussen Toevlucht:

Jennifer Hagens Oprichter/Voorzitter

Elisa Louwe Secretaris

Lisa van Rijn Penningmeester

“De manier waarop een land met zijn dieren omgaat is een graadmeter voor het beschavingsniveau ervan.” Mahatma Gandhi

Missie

Wij zijn Stichting De Mussen Toevlucht, een non-profit veldorganisatie met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) die compleet uit vrijwilligers bestaat die de Huismus (Passer Domesticus), een Bedreigde Diersoort beschermt, redt en ondersteunt door geheel Nederland. Ook zetten we een landelijk netwerk op van samenwerkende Huismussen-habitats. Deze bouwen we vanaf de grond op en onderhouden ze zodat uitvliegende juvenilen nieuwe kolonies kunnen stichten daar. We redden tevens individuele huismussen, redden en beschermen separate mussenkolonies en zetten ons in voor het behoud van mussenhabitats want zonder habitat kan geen huismus overleven. Daarmee geven we de Huismus een betere toekomst, en beschermen we haar tegen uitsterven.

Door onze acute noodhulp aan verschillende huismuskolonies in geheel Nederland hebben we al 19 separate kolonies weten te redden en te behoeden voor ondergang. Deze kolonies variëren van 40 mussen tot 400 mussen per kolonie, een doorslaand succes.

Doelstellingen

Doelstellingen van de stichting zijn;

We beschermen de huismus door het verlenen van acute noodhulp, het redden van één huismus of hele kolonies, het vergroten en in balans houden van biodiversiteit, het handhaven van welzijn, het doen van onderzoek, en het beïnvloeden van de samenleving, gemeente en politiek. We redden mussen in nood door vernietiging van hun wettelijk beschermde nesten of habitat tegen te houden, want huismussen zijn nesttrouw en blijven altijd op dezelfde plek dus als die gesloopt worden zijn de mussen kansloos en is de hele kolonie verloren. Met projecten en voorlichting laten wij zien hoe de huismussen onder de hoede van mensen zouden moeten leven conform hun natuurlijke aard, ook in de grootste en drukste steden van Nederland. Wij zijn tevens onderdeel van W.G.U.S. Working Group Urban Sparrows, (een wereldwijd netwerk van wetenschappers en onderzoekers dat zich bezighoudt met onderzoek naar stadsmussen), SOVON Vogelonderzoek Nederland en MUS (Meetnet Urbane Soorten). Stichting De Mussen Toevlucht heeft als uiteindelijk doel de huismus van de Rode Lijst van Bedreigde Dieren af te halen en eraf te laten blijven, en dat mens in zijn samenleving duurzame invulling geeft aan het dierenwelzijn van wilde dieren in hun habitat. We streven naar een ecologisch evenwicht, waarbij de mens in balans is met de natuur, de dieren en het milieu. Dit past ook in het klimaatbeleid om de aarde weer af te laten koelen en de klimaatcrisis te bestrijden. Wij dragen ons steentje bij.

Beleidsplan

 1. Een meldpunt zijn voor huismussen in acute nood en dan directe hulp verlenen en het beschermen van die mussen in levensgevaar door vernietiging van hun nesten of habitat. Tussen de vernietiger en de mussen inspringen en de vernietiging tegenhouden want mussen zijn nesttrouw en kunnen niet gewoon even een nieuw nest/habitat zoeken. Bij vernietiging van deze gaat de hele kolonie verloren. Daarom zijn beide wettelijk en jaarrond beschermd maar desondanks worden veel nesten/habitat rücksichtslos vernietigd. Bij direct gevaar grijpen we meteen in en voorkomen we de sloop van hun slaap-, nest- of broedplek. Bij indirect gevaar gaan we in gesprek met de woningbouwvereniging, makelaar, architect of hovenier. Wij leggen de wettelijk bepaalde omgangsvormen inzake de huismus uit en dat een ecologisch werkprotocol gemaakt dient te worden daar zij anders in overtreding van de Natuurwet zijn. Door onze acute noodhulp aan verschillende huismussenkolonies in Nederland hebben we in ons bestaan al 19 separate kolonies weten te redden en te behoeden voor ondergang. Deze kolonies variëren van 40 mussen tot 400 mussen per kolonie! EEN DOORSLAAND SUCCES! We zijn eigenlijk de 144 voor huismussen.
 1. We bemiddelen bij conflicten waarbij mussen betrokken zijn, we waarborgen de bescherming van de huismussen, dragen alternatieven aan en zorgen voor een goede afloop zodat geen huismuskolonie meer verloren gaat. De nieuwe Natuurwet wordt nog niet door iedereen toegepast. Wij leggen de wet uit en zien erop toe dat deze ook nageleefd wordt. Wij letten op woningcorporaties wanneer zij werkzaamheden verrichten zodat bestaand groen niet meer rücksichtslos verwijderd wordt, maar er eerst compenserende maatregelen getroffen zijn en de huismus het debacle overleeft. Ook geven we voorlichting aan hoveniers en makelaars over de nieuwe Natuurwet die op 1-1-2017 is ingegaan en die de Flora- en Faunawet vervangt.
 1. Politieke invloed uitoefenen door samen te werken met verschillende politieke partijen, gemeente Amsterdam en het Ministerie. SDMT probeert invloed uit te oefenen op bestuur en ambtenaren van het stadsdeel en de Gemeente Amsterdam om te zorgen voor meer en beter openbaar groen en huismus-habitats. We werken samen met dienst Stadsecologie Amsterdam. We helpen bij het schrijven van moties ter bescherming van de huismus en verstrekken informatie aan verscheidene politieke partijen. Zo hebben we o.a. geadviseerd bij de motie van De Partij voor de Dieren genaamd ‘Bouwen aan een bio-diverse stad’ dat ervoor pleit om in de bouw zo goed mogelijk rekening te houden met in het wild levende dieren. En, last but not least, mochten we het nieuwe beleid aanvullen van Gemeente Amsterdam, die als eerste in Nederland dierenwelzijn op zijn agenda zet, namelijk in de nieuwe Dieren Welzijn Agenda.
 1. Tevens zetten wij een netwerk op van samenwerkende biotopen in geheel Nederland, aangezien het een landelijk probleem is. We hebben inmiddels succesvol een vierde opgestart. Vele biotopen en tuinen samen maken een groot verschil. En grote habitats maken het verschil tussen uitsterven of weer gezonde aantallen van de mussenpopulatie.
 1. Wij creëren bewustwording bij de Nederlandse bevolking door middel van flyers uitdelen, informatiedagen te houden, stands bij Natuur- en Milieumarkten en Ecodagen te hebben, en gesprekken te voeren op straat. Het valt ons iedere keer op dat praktisch geen mens zich bewust is van het huismussenleed en dat er positief gereageerd wordt op wat men zelf kan doen om ze te helpen.
 1. We werken samen met dierenrechtenorganisaties o.a. Vogelwerkgroep Amsterdam, Vogelbescherming Nederland, stadsecoloog Gert de Jong, Gemeente Amsterdam, Stop Dierenleed Nederland, Stichting Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam. Stichting Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam treft regelmatig mussenpopulaties in gevaar aan waarbij zij dan onze hulp inroepen. We werken samen met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP omdat het huismussenprobleem ook op politiek niveau aangepakt dient te worden. Inmiddels zijn er tweemaal Schriftelijke Kamervragen over de huismussen gesteld door de Partij voor de Dieren en hebben zij hierop ook antwoord gekregen. Ook hebben zij recentelijk een motie ingediend, na gesprekken met ons over ‘Bouwen aan een bio-diverse stad’. We werken ook samen met het Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Handhaving Dier, Natuur & Handhavingsregie, op handhaving van de Flora- en Fauna. Ook werden wij uitgenodigd door gemeente Amsterdam om mee te helpen aan het schrijven van de Agenda Dierenwelzijn 2016-2018 en Handhaving Dierenwelzijn. Ondanks dat politieke molens traag werken, bieden zij wel de enige zekerheid op structurele verandering. De wetten dienen gewijzigd te worden in het voordeel van de huismus, en niet in het voordeel van de mens wat het nu altijd helaas nog is. We organiseren ieder jaar gezamenlijk de Vredesdienst voor Dieren met Dominee/dichter Hans Bouma. Wij geloven sterk in samenwerking. Er kan dan met grote sprongen vooruitgegaan worden.
 1. We hebben onze eerste, originele huismussenhabitat met gigantisch grote huismuskolonie opgestart in 2011. En met succes! We hebben inmiddels de veruit grootste mussenkolonie van Amsterdam e.o., officieel geteld door Dienst Ruimtelijke Ordening. We hebben zeker 220 huismussen, zijn inmiddels een Meta-kolonie geworden die voor nieuwe kolonies in de omgeving zorgt. Zo zijn de juvenilen naar het Rozenhofje uitgevlogen en daar gesetteld, maar ze komen wel dagelijks hier eten, drinken en badderen. Na dit klinkende succes hebben we ook een tweede huismussenhabitat opgericht bij Volkstuinpark Nut en Genoegen, en een derde op de Paardenwei op het Haarlemmerplein te Amsterdam. In de originele meta-huismussenkolonie habitat wonen ongeveer 220 mussen, in de tweede kolonie ongeveer 130, in de derde ongeveer 90, en de natuurlijk nieuw ontstane kolonie ongeveer 50 mussen, dat is 490 huismussen die wij onderhouden.
 2. Onderzoek doen naar huismussenproblematiek en daarmee oplossingen vinden en aandragen, o.a. door participatie met W.S.U.S., SOVON en MUS en Gemeente Amsterdam.

Interne organisatie

In het landschap van dierbeschermingsorganisaties is Stichting De Mussen Toevlucht een kleine, enthousiaste, idealistische organisatie. Een team van drie bestuurders werkt vanuit het pand aan de Rozenstraat in Amsterdam aan de bescherming van de huismus, de projecten en activiteiten, daarbij ondersteund door vijf vrijwilligers. Het bestuur is samengesteld uit Jennifer Hagens (Oprichter/Voorzitter) en Elisa Louwe (Secretaris). Elisa van Rijn is de Penningmeester. Zij beheert de financiën van de stichting. Daarnaast helpen vrijwilligers Inge, Liz, Sean, Fanny en Maarten met het zware werk, zoals de habitat(s) onderhouden, dode bomen/struiken verwijderen, de fysieke uitvoer van verschillende projecten, zakken voer tillen van 25 kilo per stuk, klusjes/reparaties doen aan bijvoorbeeld het grote voederhok of verschillende nestkasten repareren/ophangen. Er is geen groot verloop onder de vrijwilligers, de meeste blijven meerdere jaren tot hun eigen situatie verandert en zij geen tijd meer hebben.


Reddingsacties

26 Juni 2021 Eerste huismussenkolonie in Amsterdam gered


Vandaag hebben wij een kolonie huismussen gered in Amsterdam.

Er was een grote burenruzie ontstaan over de aanwezigheid van een huismussenkolonie in de tuin bij de benedenbuurman. De klagers hadden zelfs deze meneer bedreigd. Hij moest de huismussen maar ‘uithongeren zodat ze ergens anders zouden gaan wonen’. Dat is dus ridicuul en wettelijk verboden, aangezien de huismus een beschermde diersoort is. Wij hebben dit daarom uitgelegd en heel duidelijk gemaakt aan de klagers.

Zowel de huismus, als het nest, als de eieren, als de jongen en als de habitat zijn jaarrond beschermd door de Natuurwet. Dwingen om de huismussen uit te hongeren is daarmee een overtreding van de Natuurwet.

Door te eisen dat de huismussen maar moeten verhongeren/vertrekken gaan zij een zekere dood tegemoet aangezien er geen natuurlijke voedselbronnen meer te vinden zijn voor hen. Zeker niet in de stad. Huismussen zijn zaadeters, met een insect hier en daar, en een variëteit aan beschikbare zaden is niet meer te vinden in het wild.

En het commentaar dat ze maar naar het park moeten verhuizen en zich daar moeten zien te redden is ook belachelijke nonsens, aangezien ze daar alleen maar wat brood kunnen scharrelen. Maar brood bevat zout. En zout kunnen huismussen niet verteren waardoor ook een langzame maar zekere dood wacht. En dan hebben we het nog niet eens over waar ze dan zouden moeten nestelen. In een boom? Dan doen huismussen niet. Zij houden van beschut nestelen in gaten in gebouwen, onder dakpannen of een dichte hedera langs een muur. Dat is er allemaal niet in een park. Dus dan zouden de mussen geen voedsel en geen onderdak en geen beschutting hebben. Dit is onacceptabel aangezien dit de kolonie zou uitroeien.

Al met al een heel gedoe en we hebben tweemaal duidelijk de Natuurwet uitgelegd aan de betreffende klagers, omdat zij eerst niet wilden aannemen dat de huismus wettelijk beschermd is. Pas toen we handhaving erbij wilden roepen kwamen zij tot inzicht. En omdat huismussen de dood injagen verboden is, en er strenge straffen staan op het overtreden van de Natuurwet zou het probleem nu opgelost moeten zijn.

We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

UPDATE

Drie maanden later; het gaat nog steeds goed met de huismuskolonie en de burenruzie is gestopt.

Een jaar later ook nog steeds.

SUCCES!

2 September 2021 Tweede huismuskolonie gered deze zomer, zij het after the fact

We hebben ingegrepen bij tweede huismuskolonie in gevaar door dakdekkers in de Fideliolaan te Amstelveen


We werden gebeld door oplettende omwonenden en gingen meteen op pad. Dakdekkers waren namelijk rucksichtslos bezig met verbouwen van de daken zonder rekening te houden met de aanwezige huismussen. Nadat we een klacht ingediend hadden bij de Milieu regisseur van gemeente Amstelveen is zij ter plaatse geweest.

Dit is haar reactie;

Beste allen,

Hierbij de laatste stand van zaken.Vanmiddag heeft mevrouw Ros van de Omgevingsdienst terugkoppeling aan mij gegeven.Zij is dinsdag op de betreffende locatie geweest. Inmiddels waren alle dakpannen verwijderd. Aan de werklieden ter plaatse heeft zij gevraagd of zij nesten hadden aangetroffen. Aangegeven werd dat een paar (oude) lege nesten waren aangetroffen en dat deze verwijderd waren.Er is nu sprake van onomkeerbare schade. Helaas heeft mevrouw Ros niet de overtreding op heterdaad kunnen constateren.Als vervolgstappen worden aan zowel de eigenaar van het pand als het uitvoerende dakbedrijf brieven gestuurd. Mevrouw Ros zal intern nog overleggen of in de brieven wordt gesommeerd om bij de aanleg van het nieuwe dak nest-mogelijkheden voor de mussen moeten worden gecreëerd.Ik hoop u allen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groeten,

Onze respons hierop was het volgende;Geachte allen,Het is inderdaad nodig om te sommeren dat er nieuwe dak nest-mogelijkheden voor de mussen moeten worden gecreëerd. Nesten van huismussen zijn jaarrond beschermd en door de nesten te verwijderen hebben de dakdekkers de Natuurwet overtreden. 

Het is namelijk jaarrond verboden om nesten van huismussen te beschadigen of te vernielen.Natuurwet; Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele jaar: Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (roek, gierzwaluw en huismus).

Het feit dat zij beweren dat het oude nesten zijn omdat zij leeg zijn kunnen zij niet bepalen. Het is niet aan hen, maar aan een ecoloog om dat te bepalen. Het broedseizoen is maar nauwelijks ten einde dus zowel jonkies (als ze al konden vliegen) als de volwassen mussen die in dat nest woonden zijn natuurlijk weggevlucht voor al die herrie en sloperij. Maar ze woonden daar wel in, en aangezien huismussen nesttrouw zijn betekent dit dat de nesten nog steeds gebruikt worden, ook na het broedseizoen om te slapen en in de winter tijdens de kou om niet te bevriezen. Zeggen dat het maar oude nesten zijn is dus klinkklare onzin.

Daarmee is dus de Natuurwet overtreden. Zij mochten deze nesten namelijk niet verwijderen. Het maakt niet uit dat de overtreding niet op heterdaad was, de werklieden hebben het namelijk gewoon erkend; zij hebben de nesten weggegooid zonder eerst nieuwe nestplekken te creëren. Ook is er van tevoren geen omgevingscheck gedaan of een ecoloog geraadpleegd.Om hen daarmee weg te laten komen met een waarschuwingsbrief is zeker niet afdoende. Dan leert men niks, want een waarschuwing betekent in de praktijk dat zij lachend de volgende keer precies weer hetzelfde doen. Wij hebben dit helaas al tientallen keren meegemaakt via onze stichting. Dezelfde woningbouwvereniging of dakdekkers herhalen deze ‘fout’ keer op keer totdat ze eindelijk eens handhaving op hun dak krijgen. Dan leren ze het opeens wel. 

Ook de geveinsde ‘tja we wisten het gewoon niet’ hebben we veel te vaak gehoord. Ze horen de Natuurwet gewoon te kennen net zoals iedereen, en ze dienen zich eraan te houden.

Met vriendelijke groet, Stichting De Mussen Toevlucht

UPDATE; Dankzij ons worden er door sommatie nieuwe dak nest-mogelijkheden voor de mussen gecreëerd, dat is dus meer dan alleen een waarschuwingsbrief. Nu weten ze in ieder geval dat er consequenties volgen.

SUCCES


11 September 2021 Derde huismuskolonie gered

Derde mussenkolonie gered

Onlangs kregen wij deze mail binnen;

Beste mussenvrienden,Op onze binnenplaats van het Entrepotdok in Amsterdam komt al jarenlang een grote groep mussen foerageren en rusten in de struiken. Wij tellen er op het moment dagelijks zeker 50. We vermoeden dat ze slapen in Artis, maar ze hangen hier de hele dag rond. We zorgen voor voldoende voedsel voor ze. Nu wil de woningbouwvereniging onze plantenbakken aanpakken, waardoor het groen en dus de mussen zouden verdwijnen. We hebben de Omgevingsdienst ingeschakeld om dit te voorkomen en wachten op een uitspraak. Maar we kunnen alle steun en advies gebruiken! Zou het mogelijk zijn om contact te hebben met jullie, wellicht kan er iemand een keer komen kijken? We willen ook graag nestgelegenheid gaan bieden.Ik hoop van jullie te horen,Met vriendelijke groet,

Dit was onze respons;Hallo P..,De huismus is een bedreigde en beschermde diersoort door de Natuurwet. Zowel de huismussen als hun nesten en eieren zijn jaarrond beschermd.

Natuurwet; Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele jaar: Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (roek, gierzwaluw en huismus). Het is jaarrond verboden om nesten van huismussen te beschadigen of te vernielen.

Maar ook hun habitat is beschermd;voor huismussen geldt dat OOK de FUNCTIONELE LEEFOMGEVING BESCHERMD IS. Dit is door de Nederlandse overheid beschreven in 2015, in een stuk genaamd ‘Juridisch kader bij de Soortenstandaard’. 

We willen je aanraden meer foto’s en films te maken van de huismussen waarop ook duidelijk de omgeving te zien is zodat je bewijs hebt van huismussen die bij jullie rusten, foerageren, drinken en op de uitkijk zitten (daarmee is ook meteen de boom waarin ze dat doen beschermd). Misschien slapen er zelfs juvenielen en huismussen zonder partner in een boom bij jullie omdat die (nog) geen nesten hebben. Zonder jullie habitat zullen de mussen het niet overleven en het is wettelijk verboden huismussen te doden. En dat is waar het op neer zou komen. Want waar zouden ze ergens anders zaadvoedsel, water en beschutting kunnen vinden? Nergens. Want wij mensen hebben al hun natuurlijke voedselbronnen weggehaald dus nu zijn ze afhankelijk geworden van ons voor hun overleven. 

Hebben jullie al een klacht ingediend bij ODNHN? https://www.odnhn.nl/Ondernemers/Klachten/Klachtenformulier
Meteen doen. En als jullie dat gedaan hebben ook meteen een verzoek om handhaving vragen en zeggen dat er snelheid geboden is omdat de werkzaamheden gaan beginnen. 

Deze schriftelijke stap is essentieel en ook de enige plek waar je echt handhaving van de Natuurwet krijgt;https://www.odnhn.nl/Ondernemers/Klachten/Met_deze_klachten_kunt_u_terecht_bij_de_OD_NHN/Verzoek_tot_handhaving

Houden jullie ons op de hoogte? En als er meer info nodig is weten jullie ons te bereiken.

Met vriendelijke groet,Stichting De Mussen Toevlucht

UPDATE;De geplande werkzaamheden liggen stil en de Natuurwet gaat nageleefd worden. Ook komen er nieuwe nestplekken bij.

SUCCES!


15 November 2021 Vierde huismuskolonie gered

Vierde, grote mussenkolonie gered


We kregen via onze Facebookpagina een kreet om hulp waar we direct gehoor aan hebben gegeven. Bij aanstaande en langdurige renovaties werd er geen rekening gehouden met de huismus. We hebben de volgende brief gemaild aan de desbetreffende woningbouwvereniging.

Stichting De Mussen Toevlucht

t.a.v. Jennifer Hagens

Rozenstraat 186

1016PA Amsterdam

info@stichtingdemussentoevlucht.nl

06-36308058

,,,,,,

Amsterdam, 15-11-2021

Betreft; huismussen tijdens de vierjarige renovatie

Geachte …….,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek vanmiddag deze mail. We hadden het over de bedreigde huismussen en of daar rekening mee gehouden wordt tijdens de vierjarige renovatie in de Vogelbuurt de Punt.

Wij hebben via onze Facebookpagina een bericht gehad van een ongeruste bewoner omdat zij wel vleermuiskasten opgehangen zien worden maar geen huismussen kolonienestkasten. Er zijn daar namelijk wel huismussen in de buurt geconstateerd. En de huismus is een bedreigde diersoort, wettelijk beschermd door de Natuurwet. Bij overtreding van deze wet staan zowel flinke boetes, last onder dwangsom, bestuursdwang, intrekking vergunning, ontheffing, certificaten als bestuurlijke strafbeschikking ter beschikking. Gedragingen in strijd met de wet zijn aangewezen als economisch delict.

Nou hebben we begrepen dat er een ecologisch onderzoek heeft plaats gevonden. Dit is een goede zaak. Maar wij willen graag weten of in het ecologisch rapport staat of er wel of geen huismussen nestelen/wonen/verblijven. De nesten en broedplaatsen van huismussen zijn jaarrond beschermd, dus niet alleen in het broedseizoen. Deze bescherming omvat ook de functionele omgeving van het nest voor zover het broedsucces daarvan afhankelijk is. En dat is zo heeft de overheid in 2015 bepaald in een stuk genaamd Juridisch kader bij de Soortenstandaard.

Wij vernemen dus graag de uitslag van het ecologisch onderzoek en zijn zeker bereid informatie te verschaffen indien er voor de huismussen maatregelen getroffen dienen te worden. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Jennifer Hagens

Oprichter/voorzitter Stichting De Mussen Toevlucht

Deze afbeelding is het bewijs van huismussen in de buurt;

UPDATE:

De desbetreffende meneer van de woningbouwvereniging belde direct dezelfde dag naar ons omdat hij geschrokken was van de brief, Hij wist wel dat bepaalde vleermuizen beschermd zijn, maar wist niks van de beschermde staat van de huismus. Hij zou het doorgeven aan zijn meerderen, aangezien ze wel al rekening hielden met bedreigde vleermuizen maar nog niet met de huismussen.

Twee weken laten kregen we weer een telefoontje dat er inderdaad rekening mee gehouden zou worden, ze zouden eerst nieuwe nestplekken krijgen en dan pas gaan renoveren. Uiteraard houden we het in de gaten.

KLINKEND SUCCES!

24 November 2021 Een kronkelwilg, uitkijkboom voor mussen, gered

Kronkelwilg, een uitkijkboom voor vogels, gered

We kregen onderstaande mail met een kreet om hulp;

Goedemiddag,Ik kwam uw artikel tegen https://www.stichtingdemussentoevlucht.nl/we-hebben-gewonnen-yay/bij het zoeken naar argumenten voor een hoorzitting die a.s. di 30 november zal plaatsvinden over het kappen van een kronkelwilg voor ons raam.Deze boom wordt veelvuldig gebruikt als uitkijkboom door verschillende beschermde inheemse vogels zoals mussen, koolmezen, roodborstjes, vlaamse gaaien en de bonte specht.Doordat jullie een soortgelijke zaak hebben gewonnen vroegen we ons af jullie nog praktische tips hebben zoals bv juridische argumenten die we bij ons betoog zouden kunnen gebruiken.Met vriendelijke groet,…..Amsterdam

We hebben direct als volgt gereageerd;

Hallo …,

Wat goed dat jullie je verzetten tegen de kap! Bij deze onze tips en advies;Waar ik als eerste mee zou beginnen is om zoveel mogelijk foto’s en videomateriaal te maken van alle vogels in de boom en dan met name de huismussen. Ook moet het duidelijk zijn dat het jullie boom is dus ook met wat omgeving/gedeelte huis erbij op foto’s.Jullie boom is een uitkijk-, schuil- en rustplaats voor huismussen en daardoor een essentieel onderdeel van hun habitat. Dit is al afdoende op juridisch gebied.De huismus is namelijk een bedreigde en beschermde diersoort in Nederland waarvan jaarrond de nesten en eieren beschermd zijn door de Natuurwet. 

Overtreding van deze wet wordt streng aangepakt met hoge geldboetes, dwangsommen of bestuurlijke sancties. Maar ook de mussenhabitat is beschermd omdat deze vitaal is voor het overleven van de huismus.Voor huismussen geldt dat ook de FUNCTIONELE LEEFOMGEVING BESCHERMD IS. Dit is door de Nederlandse overheid beschreven in 2015, in een stuk genaamd ‘Juridisch kader bij de Soortenstandaard’.

En hebben jullie al een klacht ingediend over de aanstaande kap bij ODNHN? Want dat is nu een overtreding van de Natuurwet. Dat kan hier; https://www.odnhn.nl/Ondernemers/Klachten/Klachtenformulier

Klachtenformulier – OD NHNU kunt uw klacht doorgeven aan de OD NHN. Onze handhavingsdienst stelt dan vast of de milieuklacht door de OD NHN kan worden behandeld: dit is afhankelijk van het soort klacht.www.odnhn.nl

Zij kunnen misschien zelfs dit hele plan stoppen als je ook direct om handhaving vraagt van de Natuurwet. Ik zou dat meteen op dezelfde dag doen als de klacht omdat er haast geboden is. Wij hebben al tientallen keren werkzaamheden/kapplannen tegen kunnen houden met hun hulp. Dat doe je hier en moet schriftelijk;https://www.odnhn.nl/Ondernemers/Klachten/Met_deze_klachten_kunt_u_terecht_bij_de_OD_NHN/Verzoek_tot_handhaving

Verzoek tot handhaving – OD NHNVerzoek tot handhaving. Wanneer uw eerder ingediende klacht naar uw idee niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een stap verder gaan en het bevoegde gezag verzoeken handhavend op te treden.www.odnhn.nl

En hebben jullie de Bomenstichting al gecontacteerd? Zij kunnen mogelijk ook nog helpen met advies.Volgens mij hebben jullie nu al even voldoende informatie en advies wat te doen. Mocht er iets niet duidelijk zijn mogen jullie natuurlijk altijd weer reageren.Heel veel succes! Dit moeten jullie wel winnen, hoor, ook gemeentes, of wie dan ook wil dat de boom gekapt wordt, horen zich aan de Natuurwet te houden.Met vriendelijke groet,Jennifer HagensOprichter/voorzitter Stichting De Mussen Toevlucht

UPDATE;De hoorzitting werd glansrijk gewonnen voor de kronkelwilg en hij mag blijven staan.

Klinkend SUCCES!

Activiteiten/projecten


12 Mei 2021 De Eerste Huismus Habitat verbouwen

De 1e originele huismushabitat verbouwen en herinrichten

Het is de hoogste tijd om de originele huismushabitat grondig te verbouwen. Er zijn twee volwassen bomen doodgegaan waardoor het hele bladerdak dat over de hele tuin liep is verdwenen met daarmee ook de bescherming voor de mussen. Ze hebben ook flink wat struiken gemold door het intensieve gebruik van de meta huismuskolonie. Ze trekken alle blaadjes van de struiken af om als zacht nestmateriaal te dienen. Doe dat maal 225 stuks en dan is de vernieling aanzienlijk.

Ook zijn de mussenkolonienestkasten dringend aan vervanging toe. Ze zijn in 2011 opgehangen, maar het hout is week geworden en de kasten moeten wel veilig zijn.

We beginnen deze verbouwing dus met de oude nestkasten te verwijderen aangezien de mussen er nu niet in slapen. Er is dus duidelijk te zien dat het echt bewoond is allemaal en dat er nesten zijn gebouwd. Zeer succesvolle nestkasten dus.

16 Juli 2021 Tweede deel van de herinrichting van de habitat

De 1e originele huismushabitat verbouwen, deel 2

Het is de hoogste tijd om de originele huismushabitat grondig te verbouwen. Er zijn twee volwassen bomen doodgegaan en ook flink wat struiken gemold door het intensieve gebruik van de meta huismuskolonie. Ze trekken alle blaadjes van de struiken af om als zacht nestmateriaal te dienen. Doe dat maal 225 stuks en dan is de vernieling aanzienlijk.

We gingen verder met de eerste dode boom in stukken zagen van ongeveer een meter zodat het met het grofvuil mee kan.

13 Augustus 2021 Nieuwe voederhuisjes voor de mussen

Nieuwe voederhuizen voor de huismussen

Dit is hoe het was in het voederhok, super schattig maar in de praktijk niet meer te doen omdat duiven er ook binnen kwamen. Vraag me niet hoe, maar elke keer als we het duivendicht hadden weten te maken kwamen ze er toch weer in. Op een of andere manier, al was het keihard ertegenaan vliegen, maar ze zouden en moesten naar binnen.

Aangezien er altijd toch wat duiven in ons mussenvoederhok weten binnen te dringen, ondanks het verzinkte gaas eromheen en zij dan het eten van de kleintjes opvraten, hebben we ook nieuwe voederbakken gekocht met een laag dakje.. Hopelijk zullen zodat er nu geen duiven meer in kunnen.

Twee weken later

De duiven weten zich zelfs in deze kleine bakjes te wurmen en eten alsnog alles op, dus we gaan nu de voederhuizen met verzinkt gaas omwikkelen. Dit gaas is 5 bij 10 cm en hier kunnen alleen kleine vogels doorheen zoals de mussen, mezen, spreeuwen en merels. Dit is prima. Nou, we gaan zien of ten eerste de mussen nu niet bang zijn voor de huisjes en ten tweede of het nu eindelijk afdoende is om duiven weg te houden. Compleet met deurtje om het voer erin te kunnen doen.

Het duurde een week voordat ze durfden te eten in het gaashuisje, maar daarna ging het prima. We gaan de rest nu ook doen en er nog twee extra voederhuisjes bij kopen zodat ze allemaal tegelijk rustig kunnen eten zonder eetstress.

6 September 2021 Derde deel van de herinrichting van de habitat

De 1e originele huismushabitat verbouwen, deel 3

Het is de hoogste tijd om de originele huismushabitat grondig te verbouwen. We gingen verder met de tweede dode boom in stukken zagen van ongeveer een meter zodat het met het grofvuil mee kan. We hadden gelukkig een tweede vrijwillige tuinman gevonden die meehielp waardoor het allemaal soepeltjes en ontspannen verliep. En ik deed wat randwerkzaamheden.

6 December 2021 De originele habitat verbouwen, deel 4

De 1e originele huismushabitat verbouwen, deel 4

Vandaag zijn de twee nieuwe bomen gearriveerd! Ze moesten helemaal over het dak van het gebouw worden getild omdat ze elk ongeveer 200 kilo wegen en te groot zijn om door het pand heen getild te kunnen worden. Ze zijn 4 en 4,5 m hoog.

De takelwagen paste maar net door de nauwe straat van Amsterdam, het was mooi om te zien hoe het met passen en meten net ging.

De bomen over het dak heen en in de tuin gezet, lege kabel terug over het dak.

Het planten van boom een. En het resultaat. 

Het planten van boom twee. En het resultaat.

En daar zaten de mussen toe te kijken wat er gebeurde en er gezellig over te babbelen. Gelukkig waren ze niet bang.

Een leuke documentaire over hoe het allemaal ging.

Nieuwe wet voor stichtingen

De nieuwe WBTR wet


De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

Verplichtingen

 • Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd.
 • Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt.

De wetgever wil misstanden tegengaan om stichtingen en hun bestuursleden te beschermen. Daarom is de WBTR er gekomen. Alle stichtingen, grote en kleine, moeten bestuurlijk professioneler worden. Het doel is voorkomen van misstanden. Om dat te bereiken, zijn regels gemaakt en ingesteld. Ieder bestuurslid moet altijd het belang van de stichting dienen. Als dat niet gebeurt en er gaat wat mis, is ieder bestuurslid persoonlijk aansprakelijk. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk als hun stichting zich niet aan de nieuwe wet houdt en zij moeten gaan vastleggen wat zij hebben gedaan om problemen te voorkomen.

Om aan deze nieuwe wet WBTR te voldoen die op 1 juli 2021 ingaat hebben wij het stappenplan van het WBTR-programma ingevuld (zie link hieronder). De statuten zullen ergens binnen de aankomende 5 jaar worden aangepast.

WBTR

Internationale Award toegekend gekregen


Benelux Enterprise Awards 2021


Wij zijn ontzettend blij en trots!! 

We hebben onze tweede internationale award ontvangen! In 2018 ontving ik de Torch Bearer Award, een internationale vredesprijs voor uitzonderlijke maatschappelijke prestaties.En nu…In 2021 zijn wij door een internationale jury verkozen als ‘Beste bedreigde vogel beschermingsorganisatie in 2021’ van de Benelux! Hoera!

Dit is hoe onze muurplaquette eruit ziet!

Zo mooi!!

Echt prachtig, we zijn super trots. YES

Dit is de officiële press release;EU Business News Announce the Winners of the 2021 Benelux Enterprise Awards – EU Business News

Dit is onze pagina op hun officiële site;

Sparrow Sanctuary/Stichting De Mussen Toevlucht – the Netherlands 2021 (eubusinessnews.com)

30 Maart 2021 Bibian Mentel overleden

We zijn vandaag aangedaan hier bij de stichting door het verdrietige nieuws over Bibian Mentel, een positieve en lieve vrouw die helaas jong is overleden aan de gevolgen van kanker. Ditmaal was ze niet meer in staat het te verslaan nadat het jaren geleden in haar been begon en steeds hoger in haar lichaam ging zitten. Ze ging deze strijd met moed, plezier en liefde aan en was daarmee een lichtend voorbeeld.

Zelf hebben we haar ontmoet bij de Torch Bearer Award 2018 waar onze Jennifer samen met Bibian Mentel de mooie vredesprijs mocht ontvangen die wordt uitgereikt namens de Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run aan individuen die op een bijzondere manier bijdragen aan de maatschappij, en die zich hebben ingezet om mensen te verbinden in de geest van vrede, vriendschap en harmonie.

We kunnen alleen maar haar man, haar familie veel sterkte toewensen in deze vreselijk zware tijd. Rust zacht Bibian.

Torch Bearer Award 2018

Bibian Mentel

Onze Jennifer Hagens


Bibian en Jenniferhttps://www.telegraaf.nl/video/787880807/bibian-maakte-een-diepe-indruk-op-me


24 September 2021 Nieuwe zakelijke rekening

Geachte mensen en donateurs,

Het is eindelijk zover!

Na 3 héél lange maanden van wachten, is onze zakelijke rekening goedgekeurd en actief. Het duurde allemaal veel langer dan gepland door corona en de zomervakantie, maar het wonder is geschied.

Het spijt ons vreselijk dat jullie zo lang moesten wachten voordat jullie mooie donatie eindelijk gestort kan worden, maar nu is het dan zover.

Het zakelijke rekeningnummer is NL44 ABNA 0103 4793 68 t.n.v. Stichting De Mussen Toevlucht te Amsterdam

Ondanks dat we tijdelijk geen donaties konden ontvangen, hebben we onze werkzaamheden niet stilgelegd. We hebben drie mussenkolonies en een kronkelwilg gered en zijn genomineerd voor een internationale award, namelijk; Best Endangered Bird Protection Organisation 2021 in de Benelux.

We houden jullie op de hoogte.

Hartelijk dank voor jullie geduld!

UPDATE

We hebben de award ook echt gewonnen!

KLINKEND SUCCES!


Financieel beleid

Stichting De Mussen Toevlucht besteedt al het geld van de ontvangen donaties aan de mussen, vogelvoer en de habitats, en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat de vogels direct en indirect geholpen moeten worden. Het bestuur ontvangt geen geld, en ook de vijf vrijwilligers niet. Zij werken allemaal vanuit hun hart, zonder geldelijke vergoedingen. De financiële situatie van Stichting De Mussen Toevlucht is volledig openbaar. Uitgebreid financieel overzicht is te vinden in ons jaarverslag 2021.

Donateurs 2021

Onze grote dank gaat uit naar onze donateurs, een drietal grote fondsen die ons gesponsord hebben, en een aantal kleinere. Zonder hen zouden we 2021 niet doorgekomen zijn. We hebben zeer mooie donaties ontvangen van het Dinamo Fonds, Manders Brada, Stichting Moyra Stava Morena, Stichting Dierenhulp, Adolphina Swyter, Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn. We zijn hen allen daarvoor uiterst dankbaar.

Externe contacten

RVO, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Dienst Ruimtelijke Ordening, Partij voor de Dieren, Werkgroep Partij voor de Dieren, Vogelbescherming Nederland, Vogelwerkgroep Amsterdam, Stadsecoloog Gert de Jong, Stichting Dierenhulp, Adolphina Swyter, Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn, Stichting Moyra Stava Morena, het Dinamo Fonds, en Manders Brada. We zijn hen allen daarvoor uiterst dankbaar. Stop Dierenleed Nederland, ADC, Dierenbescherming, Gierzwaluwwerkgroep, Greenpeace, Compassion in World Farming, Sea Shepherd (met name Erwin Vermeulen), Sophia Vereniging, NESSES, PETA, Pet’s Place, Just Giving, Piep! Vandaag, Stichting Amsterdamse zwerfkatten, Dierenambulance, Voer de Natuur, Vivara Natuurbeschermingsproducten, Stichting Lemstra, Stichting ZABAWAS, The Animal Rescue Site, Vier Voeters Nederland, Vegan Streaker, Vegetarïersbond, Wakker Dier, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, WSPA, Tuincentrum Osdorp, Houthandel Steenman, Michel de Letter, Orange Copy House.

Conclusie

Het jaar 2021 was een zeer succesvol en druk jaar voor Stichting De Mussen Toevlucht, ondanks dat we de nodige uitdagingen hadden, niet alleen vanwege Covid-19, maar ook met het doorstarten na Jennifers afwezigheid. De manier waarop we daaraan werkten en de mooie resultaten die we boekten, laat zien dat we zowel veerkrachtig als enthousiast zijn. 

Onverminderd werken wij door aan onze doelen. We zijn een klimaat-neutrale stichting met vegetariërs en veganisten als vrijwilligers, daar de melk- en vleesindustrie zeer grote vervuilers zijn. De gebruikte energie is groen en het vervoer is op de fiets of het openbaar vervoer. 

Het hoogtepunt was de Benelux Enterprise Award 2021 nadat we door de internationale jury waren gekozen. We hebben veel activiteiten ondernomen, en een zeer groot project om de habitat te verbouwen en herorganiseren. We hebben veel interessante en leuke mensen ontmoet en goede samenwerkingen gehad, en de nieuwe vijf vrijwilligers zijn allemaal gezellige en harde werkers die het onderling ook erg goed kunnen vinden. 

We zien vol goede hoop uit naar meer productieve samenwerkingen en projecten, zodat er nog meer bereikt kan worden.