Missie en doelstellingen

MISSIE, DOELSTELLINGEN en BELEIDSPLAN

Stichting De Mussen Toevlucht bestaat uit een handjevol enthousiaste, idealistische vrijwilligers die vechten voor het behoud van de huismus in Nederland.

Onze missie

Wij zijn Stichting De Mussen Toevlucht, een non-profit veldorganisatie met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) die compleet uit vrijwilligers bestaat die de Huismus (Passer Domesticus), een Bedreigde Diersoort beschermt, redt en ondersteunt door geheel Nederland. Ook zetten we een landelijk netwerk op van samenwerkende Huismussen-habitats. Deze bouwen we vanaf de grond op en onderhouden ze zodat uitvliegende juvenilen nieuwe kolonies kunnen stichten daar. We redden tevens individuele huismussen, redden en beschermen separate mussenkolonies en zetten ons in voor het behoud van mussenhabitats want zonder habitat kan geen huismus overleven. Daarmee geven we de Huismus een betere toekomst, en beschermen we haar tegen uitsterven.

Door onze acute noodhulp aan verschillende huismuskolonies in geheel Nederland hebben we al 20 separate kolonies weten te redden en te behoeden voor ondergang. Deze kolonies variëren van 40 mussen tot 400 mussen per kolonie! Dat zijn ongeveer 5.500 geredde huismussen.

EEN DOORSLAAND SUCCES! We zijn eigenlijk de 144 voor huismussen.

Ons doel

We beschermen de huismus door het verlenen van acute noodhulp, het redden van een huismus of hele kolonies, het vergroten en in balans houden van biodiversiteit, het handhaven van welzijn, het doen van onderzoek, en het beïnvloeden van de samenleving, gemeente en politiek. We redden mussen in nood door vernietiging van hun wettelijk beschermde nesten of habitat tegen te houden want huismussen zijn nesttrouw en blijven altijd op dezelfde plek dus als die gesloopt worden zijn de mussen kansloos en is de hele kolonie verloren. Met projecten en voorlichting laten wij zien hoe de huismussen onder de hoede van mensen zouden moeten leven conform hun natuurlijke aard, ook in de grootste en drukste steden van Nederland. Wij zijn tevens onderdeel van W.G.U.S. Working Group Urban Sparrows, (een wereldwijd netwerk van wetenschappers en onderzoekers dat zich bezighoudt met onderzoek naar stadsmussen), SOVON Vogelonderzoek Nederland en MUS (Meetnet Urbane Soorten). Stichting De Mussen Toevlucht heeft als uiteindelijk doel de huismus van de Rode Lijst van Bedreigde Dieren af te halen en eraf te laten blijven, en dat mens in zijn samenleving duurzame invulling geeft aan het dierenwelzijn van wilde dieren in hun habitat. We streven naar een ecologisch evenwicht, waarbij de mens in balans is met de natuur, de dieren en het milieu. Dit past ook in het klimaatbeleid om de aarde weer af te laten koelen en de klimaatcrisis te bestrijden. Wij dragen ons steentje alvast bij.

Beleidsplan:

  1. Een meldpunt zijn voor huismussen in acute nood en dan directe hulp verlenen en het beschermen van die mussen in levensgevaar door vernietiging van hun nesten (vaak met jonkies en/of bevruchte eieren) of huismushabitat. Tussen de vernietiger (woningbouwvereniging/gemeente) en de mussen inspringen en de vernietiging tegenhouden want mussen zijn nesttrouw en kunnen niet gewoon even een nieuw nest/habitat zoeken. Bij vernietiging van deze gaat de hele kolonie verloren. Daarom zijn beide wettelijk en jaarrond beschermd maar desondanks worden veel nesten/habitat rücksichtslos vernietigd. Bij direct gevaar grijpen we meteen in en voorkomen we de sloop van hun slaap-, nest- of broedplek. Bij indirect gevaar gaan we in gesprek met de woningbouwvereniging, makelaar, architect of hovenier. Wij leggen de wettelijk bepaalde omgangsvormen inzake de huismus uit en dat een ecologisch werkprotocol gemaakt dient te worden daar zij anders in overtreding van de Natuurwet zijn. Door onze acute noodhulp aan de verschillende huismussenkolonies door geheel Nederland hebben we in ons bestaan al 19 separate kolonies weten te redden en te behoeden voor ondergang. Deze kolonies variëren van 40 – 400 mussen per kolonie!
  2. We bemiddelen bij conflicten waarbij mussen betrokken zijn, we waarborgen de bescherming van de huismussen, dragen alternatieven aan en zorgen voor een goede afloop zodat geen huismuskolonie verloren gaat. De nieuwe Natuurwet wordt nog niet door iedereen toegepast. Wij leggen de wet uit en zien erop toe dat deze ook nageleefd wordt. Wij bieden woningcorporaties alternatieven wanneer zij werkzaamheden (zowel dakbedekking/verbouwing/klimop verwijderen) verrichten zodat bestaand groen niet meer rücksichtslos verwijderd wordt, maar er eerst compenserende maatregelen getroffen zijn en de huismus het debacle overleeft. Ook voorlichting geven aan hoveniers en makelaars over de nieuwe Natuurwet die op 1-1-2017 is ingegaan en die de Flora- en Faunawet vervangt.
  3. Politieke invloed uitoefenen door samen te werken met verschillende politieke partijen, gemeente Amsterdam en het Ministerie. SDMT probeert invloed uit te oefenen op bestuur en ambtenaren van het stadsdeel en de Gemeente Amsterdam om te zorgen voor meer en beter openbaar groen en huismus-habitats. We werken samen met dienst Stadsecologie Amsterdam. We helpen bij het schrijven van moties ter bescherming van de huismus en verstrekken informatie aan verscheidene politieke partijen. Zo hebben we o.a. geadviseerd bij de motie van De Partij voor de Dieren genaamd ‘Bouwen aan een bio-diverse stad’ dat ervoor pleit om in de bouw zo goed mogelijk rekening te houden met in het wild levende dieren. En, last but not least, mochten we het nieuwe beleid aanvullen van Gemeente Amsterdam, die als eerste in Nederland dierenwelzijn op zijn agenda zet, namelijk de Dieren Welzijn Agenda 2016-2018.
  4. Tevens zetten wij een netwerk op van samenwerkende biotopen in geheel Nederland, aangezien het een landelijk probleem is (eigenlijk een wereldwijd probleem). We hebben inmiddels succesvol een vierde opgestart. Vele biotopen en tuinen samen maken een groot verschil. En grote biotopen en parken kunnen het verschil maken tussen uitsterven of weer gezonde aantallen van de mussenpopulatie.
  5. Wij creëren bewustwording bij de Nederlandse bevolking door middel van flyers uitdelen, informatiedagen te houden, stands bij Natuur- en Milieumarkten en Ecodagen te hebben, en gesprekken te voeren op straat. Het valt ons iedere keer op dat praktisch geen mens zich bewust is van het huismussenleed en dat er positief gereageerd wordt op wat men zelf kan doen om ze te helpen.
  6. We werken samen met dierenrechtenorganisaties o.a. Vogelwerkgroep Amsterdam, Vogelbescherming Nederland, stadsecoloog Gert de Jong, Gemeente Amsterdam, Stop Dierenleed Nederland, Stichting Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam. Stichting Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam treft regelmatig mussenpopulaties in gevaar aan waarbij zij dan onze hulp inroepen. We werken samen met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP omdat het huismussenprobleem ook op politiek niveau aangepakt dient te worden. Inmiddels zijn er tweemaal Schriftelijke Kamervragen over de huismussen gesteld door de Partij voor de Dieren en hebben zij hierop ook antwoord gekregen. Ook hebben zij recentelijk een motie ingediend, na gesprekken met ons over ‘Bouwen aan een bio-diverse stad’. We werken ook samen met het Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Handhaving Dier, Natuur & Handhavingsregie, op handhaving van de Flora- en Fauna. Ook werden wij uitgenodigd door gemeente Amsterdam om mee te helpen aan het schrijven van de Agenda Dierenwelzijn 2016-2018 en Handhaving Dierenwelzijn. Ondanks dat politieke molens traag werken, bieden zij wel de enige zekerheid op structurele verandering. De wetten dienen gewijzigd te worden in het voordeel van de huismus, en niet in het voordeel van de mens wat het nu altijd helaas nog is. We organiseren ieder jaar gezamenlijk de Vredesdienst voor Dieren met Dominee/dichter Hans Bouma. Wij geloven sterk in samenwerking. Er kan dan met grote sprongen vooruitgegaan worden.
  7. We hebben onze eerste, originele huismussenhabitat met gigantisch grote huismuskolonie opgestart in 2011. En met gigantisch succes! We hebben inmiddels de veruit grootste mussenkolonie van Amsterdam e.o., officieel geteld door Dienst Ruimtelijke Ordening. We hebben zeker 220 huismussen, en zijn inmiddels een Meta-kolonie geworden die voor nieuwe kolonies in de omgeving zorgt. Zo zijn de juvenielen naar het Rozenhofje uitgevlogen en hebben zich daar gesetteld, maar ze komen wel dagelijks hier eten, drinken en badderen. Na dit klinkende succes hebben we ook een tweede huismussenhabitat opgericht bij Volkstuinpark Nut en Genoegen, en een derde op de Paardenwei op het Haarlemmerplein te Amsterdam. In de originele meta-huismussenkolonie habitat wonen ongeveer 220 mussen, in de tweede kolonie ongeveer 130, in de derde ongeveer 90, en de natuurlijk nieuw ontstane kolonie ongeveer 50 mussen, dat is 490 huismussen die wij onderhouden.
  8. Onderzoek doen naar huismussenproblematiek en daarmee oplossingen vinden en aandragen, o.a. door participatie met W.S.U.S., SOVON en MUS en Gemeente Amsterdam.

http://www.nu.nl/algemeen/436823/mus-is-bedreigde-vogelsoort.html De kaart van gemeente Amsterdam, broedplaatsen van mussen; http://maps.amsterdam.nl/vogels/?LANG=nl

De huismus wordt met uitsterven bedreigd

Waar is de mus toch gebleven? | Trouw

Al honderden jaren wonen huismussen gezellig vlak bij de mens. Hun getjilp en vrolijke capriolen zijn gezellig en ze houden de nare muggen weg bij ons. Maar langzamerhand gaat het steeds slechter met de huismus. Ze is zelfs stilletjes aan verdwenen uit het straatbeeld. Sinds de jaren ’70 kelderen hun aantallen en dit blijft maar doorzetten. Het gaat inmiddels zo slecht, dat ze sinds 2004 op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten staan. In 2014 luidde de Vogelbescherming de NOODKLOK; als we niet direct actie zouden ondernemen zouden 22 bekende vogelsoorten, waaronder de huismus, binnen afzienbare tijd verdwijnen uit Nederland. Daarom hebben ze mensen nodig die voor hen opkomen. Voordat het te laat is. Er verdwijnen dagelijks al veel te veel bedreigde diersoorten door toedoen van de mens, daar mag de mus er niet ook één van worden.

Het is dus vijf voor twaalf voor de huismus; het is nú tijd voor actie, voor het te laat is!

De voornaamste oorzaken zijn; een tekort aan voedsel, geschikte nestgelegenheid en beschutting. En daarbovenop een toename aan predatie door met name onze eigen huiskat. Nestplaatsen zijn verdwenen door moderne architectuur en de onwetendheid/bruuskheid van woningbouwverenigingen die bij verbouwingen geen rekening houden met de huismus. De natuurlijke voedselbronnen zijn verdwenen door de intensieve agrarische methode, de mono-cultuur en de mega-stallen. Daardoor is de ‘rijke’ weide verdwenen met haar bloeiende bloemen en grassoorten, en is er maar één enkel, niet bloeiend, gras overgebleven. Een mus kan geen grassprietje opeten. En hun beschutting en tweede soort voedselbronnen zijn verdwenen door meer bebouwing en minder groen, zowel in steden als in dorpen. De tuinen zijn betegeld en kaal, zonder levend groen, waardoor er geen veilige vluchtplaatsen meer zijn tegen predatoren, en geen zaadjes, bessen, rozenbottels of vruchten meer te vinden zijn. De mensen vegen alles rigoureus aan, de afgevallen blaadjes, waar voedzame insecten onder leven, worden weggegooid.

Onze geliefde huiskat richt een ware slachting aan onder vogels. De cijfers zijn net binnen en schrikbarend; in Nederland wonen ongeveer 4 miljoen katten die jaarlijks ongeveer 60 miljoen vogels doden. Dit is misschien wel de grootste oorzaak van de achteruitgang van de huismus. Wij als dierenliefhebber zullen nooit zeggen om katten dan maar weg te doen, dat is helemaal niet nodig en hartverscheurend voor de baasjes. Wat wel nodig is, is een oplossing voor dit nijpende probleem, dus laten we in godsnaam samen tot oplossingen komen. Zelf hebben we ook katten bij de stichting en dat gaat prima, omdat de biotoop ge-katproofd is, dit wil zeggen dat om alle boomstammen aluminiumplaten zijn vastgemaakt waardoor ze wegglijden met hun pootjes en niet in de boom kunnen klimmen. Super makkelijk en dier- en boomvriendelijk. Verder is de biotoop beschermt tegen buurtkatten door een plastic-golfplaten omheining in plaats van een heg of hek. Hetzelfde verhaal; katten kunnen er niet overheen klimmen omdat ze wegglijden en voilà probleem opgelost.

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/24/ja-katten-richten-echt-slachtingen-aan-4965466-a1528198

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/28/bescherm-de-vogels-nederlands-katten-doden-zon-60-miljoen-vogels-per-jaar-4972723-a1529037

Wij mensen moeten echt eens naar onszelf kijken; we halen eerst de natuur weg, gooien de hele balans ondersteboven, slopen alles en zeggen dan; ‘Ja, laat de natuur maar zijn gang gaan, die moet het probleem zelf maar oplossen.’ Maar wij zijn de oorzaak van het probleem, en inmiddels hebben we zoveel schade aangericht op zoveel niveaus van het eco-systeem, dat de natuur zichzelf niet meer kán redden. En wij hoeven maar enkele handelingen uit te voeren om het weer leefbaar voor iedereen, inclusief alle dieren en bossen, en dus ook de huismus te maken. Een van de problemen die nu al zichtbaar zijn, zijn de plagen. De muizenplagen en dierenziektes door de vleesindustrie, en de gevaarlijke muggensoorten die ziektes overbrengen naar zowel dier als mens. Maar hé, wacht eens even, de huismussen eten muggen, maar doordat er nog maar zo weinig huismussen zijn heeft de nare mug zijn kans gegrepen. Vraag is dus; wat hebben we liever; muggen of mussen?

Wij werken op het niveau van milieu, natuur en dierenwelzijn, wat ook zeer belangrijk is voor de volgende generaties.

Als er geen groen meer is, geen oerbossen, geen dieren, geen mussen, dan hebben onze kinderen en kleinkinderen een wel heel erg karige wereld geërfd. Is dat wat we willen nalaten aan onze volgende generaties? Nee. Wij willen dat voorkomen. Wij willen dat onze kinderen en hun kinderen ook een mooie, groene, gezonde wereld met ecologische evenwicht erven, vol met dieren van allerlei pluimage! Daarbij, meer natuur bevordert de biodiversiteit (meer soorten dieren en planten) en is van grote waarde voor de samenleving nu. Het maakt onze woonomgeving aantrekkelijk, gezond, duurzaam en economisch concurrerend.

Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat meer groen zorgt voor minder criminaliteit.

In de oude stad Amsterdam is de terugloop van de huismus enorm; maar liefst 90%. Hier is de nood duidelijk het hoogst. Daarom hebben wij hier 10 jaar geleden, in hartje Jordaan, onze éérste groene en duurzame huismussenhabitat gecreëerd. En met doorslaand succes! We hebben inmiddels de veruit grootste huismussenkolonie van Amsterdam e.o., officieel geteld door Dienst Ruimtelijke Ordening van gemeente Amsterdam. Met het succesvolle broedseizoen achter de rug hebben we zeker 320 huismussen; we zijn inmiddels een Meta-kolonie geworden, die voor nieuwe kolonies in de omgeving zorgt, bijvoorbeeld bij Het Rozenhofje. Daar is een geheel nieuwe kolonie ontstaan door onze offspring, die wel dagelijks komt eten, drinken en (zand)badderen bij ons, daar er ter plekke helaas niets voor ze te vinden is behalve beschutting en nestplek. Daarbovenop hebben we inmiddels succesvol een tweede groene huismussen-habitat opgericht in het Volkstuinpark Nut en Genoegen in West. En recentelijk hebben we zelfs nummer drie opgezet; we hebben een geheel nieuwe huismus-habitat opgericht op de Paardenwei op het Haarlemmerplein. We hebben inmiddels 10 jaar aan praktijkervaring. Met onze projecten wordt een goede stap gezet naar een blijvende uitbreiding van de huismussenpopulatie. Wijzelf zijn erg trots op onze projecten, aangezien we in de praktijk hebben ondervonden dat ze uiterst effectief zijn.

We onderhouden nu dus al VIJF separate, succesvolle huismussen-kolonies en -habitats! Door onze acute noodhulp aan verschillende huismuskolonies in geheel Nederland hebben we al 20 separate kolonies weten te redden en te behoeden voor ondergang. Deze kolonies variëren van 40 – 400 huismussen per kolonie. Dat zijn ongeveer 5.500 geredde huismussen.

We zijn een kleine, jonge, enthousiaste stichting met de ANBI-status die compleet uit vrijwilligers bestaat, dit wil zeggen dat wij geen enkele verdiensten hebben; alle donaties gaan voor 100% naar de dieren. Wij zijn tevens onderdeel van SOVON Vogelonderzoek Nederland, en W.G.U.S. (Working Group Urban Sparrows). WGUS is een wereldwijd netwerk van wetenschappers en onderzoekers, dat zich bezig houdt met onderzoek naar diverse aspecten van stadsmussen. Er is o.a. een protocol opgesteld waarmee de dichtheid van broedparen van de huismus in stedelijk gebied bepaald kan worden door inventarisaties. Dit zou een mooi voorbeeld zijn voor Nederland; Protocol For Censussing Urban Sparrows

Heel Europa zal erop vooruitgaan als de huismusaantallen stabiliseren, want het betekent bewustwording van mensen en hun relatie tot de natuur en de dierenwereld. Het betekent een groenere, diervriendelijke samenleving die goed is voor iedereen.

ANBI status verkregen op 17 juni 2013

Ons KvK nummer is 58157166

Ons RSIN nummer is 58157166852901082

Help ons helpen

Zonder de financiële steun van onze donateurs zouden wij niet kunnen bestaan. Geef jij de mussen ook een kans op een mooie toekomst?

word donateur