NIEUWE WET; Wet natuurbescherming

NIEUWE WET; Wet natuurbescherming


Vanaf 1 januari 2017 gaat de Wet natuurbescherming in. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Slechts één wet en minder regels maakt de wet overzichtelijker, maar in onze ogen gaat de bescherming van de huismus er op achteruit en wordt het makkelijker gemaakt om ze te verjagen omdat er geen handhaving meer zal zijn.

Bescherming van dieren en planten

Veel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

De gehele wettekst is hier te vinden; http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-01-01

Rolverdeling provincies en Rijk

Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes.

Vergunning aanvragen

Het is belangrijk dat u makkelijk en snel weet of een activiteit met mogelijk schade voor de natuur is toegestaan en waar u een vergunnning of ontheffing kunt aanvragen. Wanneer u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, wordt de aanvraag net als voorheen getoetst aan de Wet natuurbescherming. Bij de provincie kan nog steeds een aparte natuurvergunning worden aangevraagd.

De nieuwe Wet natuurbescherming regelt niet alleen de ‘ruimtelijke ingrepen’, maar ook de andere onderwerpen zoals overig bezit en handel, gebiedsbescherming, houtopstanden, kacht en beheer en schadebestrijding. In de uitvoering van afspraken op internationaal en Europees niveau, zoals de uitvoering van het CITES-verdrag. In de taken die RVO.nl op dit terrein heeft, verandert weinig.

Waar vraag ik welke ontheffing/vergunning aan per 1 januari 2017?

Bij RVO.nl kunt u terecht voor ontheffingen en vergunningen van:

Ruimtelijke ingrepen die gevolgen voor de natuur kunnen hebben zoals:
• Projecten van gebieden die niet op provinciaal niveau zijn ingedeeld.
• Hoofdwegen, hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen.
• Kustbescherming: primaire waterkeringen zoals kustverdediging en rivierveiligheidsmaatregelen, zoals Ruimte voor de Rivier projecten.
• Activiteiten op militaire terreinen en oefengebieden.
• Landelijk energietransportnetwerk (hoogspanningsverbindingen vanaf 220kV).
• Gastransportnetwerk
• Activiteiten van of door een lid van het Koninklijk Huis.
Valkeniersaktes
Lees ook de gedetailleerde uitwerking van de rollen en samenwerking tussen provincies en het Rijk op de pagina Overzicht taken en rolverdeling bevoegdheden. Let op: deze lijst kan nog wijzigen en wordt de komende maanden mogelijk aangescherpt.

Wanneer u een aanvraag bij RVO.nl indient gaan wij hiermee aan de slag. Als er leges worden gevraagd, volgt een vergunning of besluit nadat wij de leges hebben ontvangen.

Alle andere ontheffingen en vergunningen kunt u aanvragen bij uw provincie. In bijna alle situaties meldt u een overtreding bij de provincie. Ook als u twijfelt.

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming

http://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming